Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Spotvogel

Alle Rietzangers:
[euring: 12590]
Familienaam: Rietzangers (Acrocephalidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Hippolais icterina | English: Icterine Warbler
Deu: Gelbsptter | Fran: Hypolaïs ictérine | Esp: Zarcero icterino…


Foto van de Spotvogel
Foto: Edwin Bax  
De Spotvogel is een zomergast die in tropisch Afrika overwintert. Hij komt laat terug -in mei op z'n vroegst, soms pas begin juni- en hij vertrekt weer als een van de eersten. Deze vogel lijkt op de Fitis, maar is wat groter en met een meer grijs-groene bovenzijde iets lichter getint. Als typische Spotvogel lijkt de kop forser als de kruinveren worden opgezet.

De vogel houdt van open gebied met veel bossages en struwelen met rijke ondergroei zoals langs de rivieren of in landbouwgebied met hagen, houtwallen of bosranden met vegetatie langs de zomen. Soms is hij te vinden in tuinen en parken.

Het belangrijkste kenmerk van de Spotvogel is de zang. Die is energiek en luid, langerekt en gevarieerd, met heldere en valse tonen en lijkt wel wat op de Bosrietzanger. Een kenmerkend onderdeel is een geluid alsof met een natte vinger een streepje op een ballon wordt getrokken; sommigen vergelijken dat met het geluid van een plastic knijppopje. Aan de vele knappe imitaties die in zijn lied zijn verwerkt dankt de 'Spot'vogel zijn naam.

Hun nest maken Spotvogels het liefst hoog in een boom of struik in de vork van een tak. Het is een stevig komvormig nest van gras en mos, aan de buitenkant soms afgewerkt met berkenbast of papier. De 4-5 eieren worden door beide ouders bebroed en samen brengen ze de jongen groot. Ze hebben maar tijd voor één broedsel.

Broedsucces Spotvogel

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 23 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Spotvogel.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '10   '11   '12   '13   '14   '16 
1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 5 3 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 2

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Spotvogel behoort tot de ecologische groep soorten van boomgroepen, open bos en bosranden en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De Spotvogel staat op de Rode Lijst. Over de reden(en) van de sterke achteruitgang is weinig bekend. Afname van geschikt broedgebied in de agrarische sector wordt wel eens als mogelijke oorzaak in NL genoemd, maar tijdens de trek en in het overwinteringsgebied liggen ook allerlei gevaren op de loer.

De aantallen broedvogels lijken zich de laatste tien jaar wat te stabiliseren getuige de grafiek van SOVON.
In Meijendel wordt incidenteel een territorium vastgesteld.
Bescherming van de Spotvogel
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Spotvogel staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Gevoelige soorten'. 'Gevoelige soorten': Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 •  de Spotvogel zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
 • de Spotvogel op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Spotvogel.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
  vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
 • Zoek er naar geluiden van de Spotvogel via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
 • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Spotvogel.
top