Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Spotvogel

Alle Rietzangers:
[euring: 12590]
Familienaam: Rietzangers (Acrocephalidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Hippolais icterina | English: Icterine Warbler
Deu: Gelbsptter | Fran: Hypolaïs ictérine | Esp: Zarcero icterino…


Foto van de Spotvogel
Foto: Edwin Bax
Spotvogel met opgezette kruinveren. Klik foto voor vergroting.
De Spotvogel is een zomergast die in tropisch Afrika overwintert. Hij komt laat terug -in mei op z'n vroegst, soms pas begin juni- en hij vertrekt weer als een van de eersten. Deze vogel lijkt op de Fitis, maar is wat groter en met een meer grijs-groene bovenzijde iets lichter getint. Als typische Spotvogel lijkt de kop forser als de kruinveren worden opgezet.

De vogel houdt van open gebied met veel bossages en struwelen met rijke ondergroei zoals langs de rivieren of in landbouwgebied met hagen, houtwallen of bosranden met vegetatie langs de zomen. Soms is hij te vinden in tuinen en parken.

Het belangrijkste kenmerk van de Spotvogel is de zang. Die is energiek en luid, langerekt en gevarieerd, met heldere en valse tonen en lijkt wel wat op de Bosrietzanger. Een kenmerkend onderdeel is een geluid alsof met een natte vinger een streepje op een ballon wordt getrokken; sommigen vergelijken dat met het geluid van een plastic knijppopje. Aan de vele knappe imitaties die in zijn lied zijn verwerkt dankt de 'Spot'vogel zijn naam.

Hun nest maken Spotvogels het liefst hoog in een boom of struik in de vork van een tak. Het is een stevig komvormig nest van gras en mos, aan de buitenkant soms afgewerkt met berkenbast of papier. De 4-5 eieren worden door beide ouders bebroed en samen brengen ze de jongen groot. Ze hebben maar tijd voor één broedsel.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Spotvogel gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Spotvogel
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 23 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Spotvogel.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '10   '11   '12   '13   '14   '16 
1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 5 3 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 2

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Spotvogel behoort tot de ecologische groep soorten van boomgroepen, open bos en bosranden en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De landelijke aantallen nemen sinds 1975 af. Het wijst op noordwaartse verschuiving van broedgebied, mogelijk door klimatologische oorzaken. Afname van geschikt broedgebied in de agrarische sector wordt ook wel genoemd als mogelijke oorzaak in NL, en tijdens de trek en in het overwinteringsgebied liggen ook nog allerlei gevaren op de loer. De afname bij ons heeft niet te maken met concurrentie met de naar het noorden oprukkende Orpheusspotvogel (bron: Sovon).

De aantallen broedvogels lijken zich de laatste tien jaar wat te stabiliseren getuige de grafiek van Sovon.

In Meijendel wordt niet jaarlijks maar met enige regelmaat een territorium vastgesteld, soms een paar.
Bescherming van de Spotvogel
De aanhoudende afname vormt onderdeel van een proces dat heel West-Europa beslaat. De redenen zijn onduidelijk. In Nederland wordt wel gedacht aan bosveroudering en veranderend bosbeheer (leidend tot verdwijning uit bossen) of voedseltekort door gebruik van insecticiden (o.a. neonicotinoïden) in de landbouw. Andere mogelijke factoren (klimaatverandering, problemen in Afrikaanse overwinteringsgebieden) verdienen eveneens grondige analyse (bron: ).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 • Spotvogel op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
 • De Spotvogel op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van staan geluiden van de Spotvogel.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Spotvogel
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top