Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kleine Karekiet

Alle Rietzangers:
[euring: 12510]
Familienaam: Rietzangers (Acrocephalidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Acrocephalus scirpaceus | English: Reed Warbler
Deu: Teichrohrsänger | Fran: Rousserolle effarvatte | Esp: Carricero com£n…


De Kleine Karekiet is een zomervogel vanaf april, in oktober vliegt hij terug naar het overwinteringsgebied in tropisch Oost-Afrika. Het is een echte moerasbewoner met een voorkeur voor rietlanden en -kragen met overjarig riet in niet al te diep water zoals die in verlandingszones voorkomen.

Een belangrijk kenmerk van deze onopvallende vogel is dat er nauwelijks opvallende kenmerken zijn… De bovenzijde is bruin, buik en borst zijn bruinachtig wit. Heel bekend is zijn wat krassende lied, waarin hij regelmatig zijn naam laat horen: 'karre-karre-kiet-kiet', soms afgewisseld met immitaties van andere soorten. Dán wordt het goed luisteren geblazen, want de uiterlijk zeer gelijkende Bosrietzanger doet iets dergelijks, maar is veel beter in het immiteren en doet dat veel uitbundiger. Het biotoop helpt dan ook bij het determineren: de Kleine Karekiet zit vooral in een rietbiotoop, daar hipt hij rusteloos langs de riestengels heen en weer. De Bosrietzanger kiest een iets drogere omgeving, met rijshout en wilgetenen of elzenbosjes in broeklanden.

Het vrouwtje KK bouwt een komvormig nest tussen de rietstengels. De 4-5 eieren worden door beide ouders bebroed en ze verzorgen samen de jongen. De Koekoek kiest nogal eens het nest van de Kleine Karekiet om haar ei in te leggen.

Een Kleine Karakiet voedt zich met insecten en hun larven, spinnetjes, soms vlierbessen.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Kleine Karekiet gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Kleine Karekiet
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Kleine Karekiet.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
86 268 245 355 366 353 383 318 465 457 464 411 468 360 310 321 344 402 288 259 246 236 197 210 136 168 171 203 189 162 181 199 155 171

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Kleine Karekiet behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De schatting van het aantal broedparen in Nederland in 2000 varieert van 150.000 tot 250.000 (SOVON). Goed beheer van rietvelden alsmede de kwaliteit van het water zijn van belang, door voedselrijker water neemt de rietgroei toe.

Deze vogel verschijnt als regelmatige broedgast voor het eerst in Meijendel in 1964, dat hangt waarschijnlijk samen met het voorkomen van riet. Tussen het midden van de jaren tachtig en negentig is de populatie stabiel op een hoogtepunt, maar vanaf 1995 daalt de populatie gestaag. Als mogelijke oorzaak wordt in het jaarverslag 2012 begrazing genoemd, waardoor rietbiotoop wordt aangestast. Evenzo zijn Grauwe Ganzen liefhebbers van opkomend riet en speelt de explosieve toename van die soort sinds 1996 een rol in het minder beschikbaar zijn van geschikt riet.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 • Kleine Karekiet op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
 • De Kleine Karekiet op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van staan geluiden van de Kleine Karekiet.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Kleine Karekiet
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top