Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Bosrietzanger

Alle Rietzangers:
[euring: 12500]
Familienaam: Rietzangers (Acrocephalidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Acrocephalus palustris | English: Marsh Warbler
Deu: Sumpfrohrsänger | Fran: Rousserolle verderolle | Esp: Carricero poliglota…


Als vroeg in de ochtend uit weelderige vegetatie met veel kruidachtige gewassen een schier eindeloze stroom van vogelgeluiden klinkt met veel imitaties en kanarieachtige rollers, dan zit daar waarschijnlijk een Bosrietzanger te zingen. Niet zelden zitten er Afrikaanse soorten tussen de imitaties! Deze zanger lijkt sprekend op de Kleine Karekiet en is vooral door die tomeloze zang en de habitat van zijn ‘tweelingbroer’ te onderscheiden. Deze Rietzanger is ietsje grijzer bruin dan de roodbruine Kleine Karekiet.

Deze zomergast overwintert in Oostelijk Afrika tot in Namibië en Zambia. Hij komt pas vanaf eind april terug uit zijn overwinteringsgebied. Hij zoekt dan een middelhoog en ruig biotoop, liefst een combinatie van struiken, bomen en opgaande kruiden zoals brandnetels, wilgenroosje, kattenstaart en fluitekruid zodat hij zijn nest goed kan bevestigen. In tegenstelling tot de Kleine Karekiet is de Bosrietzanger alleen bij riet te vinden als dat op tamelijke droge grond staat.

Bosrietzangers bouwen een komvormig nest van gras en stengels dat met een soort hengsel aan stevige stengels van de kruidenvegetatie hangt. Er komen 3-6 eieren in te liggen die door beide ouders worden bebroed. Ze brengen de jongen samen groot. In de regel is er slechts één legsel. Deze soort wordt door de Koekoek geparasiteerd.

De Bosrietzanger heeft, zoals gezegd in tegenstelling tot de Kleine Karekiet, een voorkeur voor drogere biotopen. Maar dit zijn vaak delen die soms al in mei, en vooral in de zomer gemaaid worden. Omdat Bosrietzangers zo laat in het voorjaar broeden (de eerste vogels arriveren begin mei, maar tot eind juni kunnen ze zich nog vestigen) en omdat de nesten klein zijn en goed verborgen, gaan vaak veel nesten en jongen verloren.

De Bosrietzanger voedt zich met insecten en hun larven en met spinnetjes.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Bosrietzanger gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Bosrietzanger
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Bosrietzanger.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
22 52 43 60 65 58 37 31 53 53 42 32 51 24 21 16 24 20 24 23 18 12 14 20 13 11 18 14 18 15 17 18 17 24

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Bosrietzanger behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De dichtheden van de Bosrietzanger op de kleigronden zijn veel hoger dan op de zandgronden. In zeer bosrijke omgeving hebben ze weinig te zoeken. Als pioniervogel profiteert deze soort snel en soms massaal van tijdelijk beschikbare biotopen. De aantallen wisselen daarom per gebied vaak sterk van jaar tot jaar. Landelijk gezien vertonen de aantallen geen duidelijke ontwikkeling. In Nederland zijn eind vorige eeuw 70.000 tot 110.000 paren vastgesteld. Vooral in Laag-Nederland breidt de Bosrietzanger haar areaal nog steeds uit (bron: Sovon).

In Meijendel is na een piek eind jaren tachtig het aantal territoria geleidelijk gedaald tot minder dan 20 de laatste jaren; het aantal lijkt gestabiliseerd rond 15 broedparen.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 • Bosrietzanger op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
 • De Bosrietzanger op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
 • Fraaie opname gemaakt door Rombout de Wijs .
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van staan geluiden van de Bosrietzanger.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Bosrietzanger
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top