Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Rietzanger

Alle Rietzangers:
[euring: 12430]
Familienaam: Rietzangers (Acrocephalidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Acrocephalus schoenobaenus | English: Sedge Warbler
Deu: Schilfrohrsänger | Fran: Phragmite des joncs | Esp: Carricer¡n com£n…


Een Rietzanger heeft een bruin en donker gestreepte bovenzijde, de keel is wit en de onderzijde vaalwit. Er is een opvallende witte wenkbrauwstreep en de kop is zwart gestreept. De zang van de Rietzanger is raspend en energiek en zit vol imitaties van andere vogels. Hij zingt vanuit de begroeiing of vanaf een hoge zangpost en ook tijdens de zangvlucht boven het riet.

Rietzangers komen tijdens het broedseizoen in vrijwel geheel Noordelijk Europa voor. In West- en Noord-Nederland is het een talrijke broedvogel in allerlei moerassen en soms ook in riet langs sloten in boerenland. In uitgestrekte geschikte biotopen, zoals laagveenmoerassen, kunnen honderden paartjes broeden. Op de hoge gronden is de Rietzanger schaars.

Het nest van de Rietzanger zit in dichte begroeiing op de grond of in struikgewas vlak boven de grond. Het is stevig, niet al te diep en komvormig; het wordt gebouwd van gras en stengels versterkt met spinrag en bekleed met haar, grasaren en donsveren. Het vrouwtje bebroedt de eieren alleen. Het mannetje zoekt onderwijl vaak een tweede partner in de buurt van het eerste nest. Dat legsel is 'uit fase' en zodoende kan hij zijn eerste partner wel helpen met de opvoeding van de jongen.

Rietzangers zijn trekvogels die overwinteren in Afrika, zuid van de Sahara.

De uiterst schaarse Waterrietzanger lijkt veel op de Rietzanger maar komt in Nederland sinds de jaren veertig niet meer als broedvogel voor; deze wordt in augustus en september slechts sporadisch waargenomen als doortrekker.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Rietzanger gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Rietzanger
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Rietzanger.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
4 3 3 8 7 6 6 3 7 12 13 16 22 17 14 13 11 13 11 11 13 7 10 8 5 18 10 15 7 8 11 16 16 15

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Rietzanger behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Het landelijk bestand Rietzangers nam tussen 1970 en 1985 sterk af. In deze tijd raakten ook de moerassen op de hoge gronden hun Rietzangers merendeels kwijt. De toename vanaf 1995 is in feite deels herstel van de eerdere inzinking.

Neerslag in de Sahel is bepalend voor de winteroverleving en speelt een doorslaggevende rol in de landelijke trend. Uitbundige regenval in de Sahel wordt gevolgd door forse aantallen Rietzangers in Nederland (zoals in 2011), grote droogte leidt tot een laag populatiepeil (1985) (bron: Sovon). Zie ook dit bericht op sovon.nl.

Het aantal broedende Rietzangers in Meijendel schommelt nogal en kan de landelijke trend niet volgen. Mogelijk dat de verdwijning en verdunning van het rietbestand in enkele plassen hier debet aan is. Ook de introductie van vee dat in de plassen komt 'grazen' heeft een nadelig effect op het rietbestand.
Bescherming van de Rietzanger
De teloorgang van de Rietzanger in de jaren zeven en tachtig is ten dele een internationaal probleem. Een combinatie van jarenlange droogte in de Sahel en het gebruik aldaar van -in Europa inmiddels verboden- bestrijdingsmiddelen leidde tot sterfte in het winterhalfjaar. Vooral de link met de regenval in West-Afrika is na recent onderzoek zonneklaar: Na jaren met veel regenval dáár, broeden er meer Rietzangers híer. De toename vanaf midden jaren negentig in Nederland is te zien als een herstel van de eerdere inzinking (bron: ).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 • Rietzanger op vogelgeluid.nl. Opname: Lisa Boocock | xeno-canto
 • De Rietzanger op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van staan geluiden van de Rietzanger.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Rietzanger
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top