Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Rietzanger

Alle Rietzangers:
[euring: 12430]
Familienaam: Rietzangers (Acrocephalidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Acrocephalus schoenobaenus | English: Sedge Warbler
Deu: Schilfrohrsänger | Fran: Phragmite des joncs | Esp: Carricer¡n com£n…


Sinds 1996 is het aantal territoria van de Rietzanger afgenomen. Mogelijk heeft de achteruitgang van deze vogel van doen met de teloorgang van overwinteringsgebieden. Ook de verdwijning en verdunning van het rietbestand in Meijendel in enkele plassen zou echter ten grondslag kunnen liggen aan de gestage achteruitgang. Bovendien is het infiltratiewater sinds eind jaren zeventig zuiverder geworden. Zuiverder betekent ook dat er minder 'voedingsstoffen' aanwezig zijn in water en bodem. Ook de introductie van vee, dat in de plassen komt 'grazen', heeft een invloed, omdat het een nadelig effect heeft op het rietbestand.

De uiterst schaarse Waterrietzanger lijkt veel op de Rietzanger maar komt in Nederland sinds de jaren veertig niet meer als broedvogel voor; deze wordt in augustus en september slechts sporadisch waargenomen als doortrekker.

Broedsucces Rietzanger

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Rietzanger.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
4 3 3 8 7 6 6 3 7 12 13 16 22 17 14 13 11 13 11 11 13 7 10 8 5 18 10 15 7 8 11 16 16 15

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Rietzanger behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Rietzanger via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Rietzanger.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top