Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Snor

Alle Sprinkhaanzangers:
[euring: 12380]
Familienaam: Sprinkhaanzangers (Locustellidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Locustella luscinioides | English: Savi's Warbler
Deu: Rohrschwirl | Fran: Locustelle luscinioïde | Esp: Buscarla unicolor…


De Snor is een echte moerasvogel en lijkt vanwege zijn effen bruine verenpak wel wat op een Nachtegaal, werd heel vroeger ook wel de Nachtegaalrietzanger genoemd. Hij is een zomergast die overwintert in de tropische zones van Oost-Afrika en Zuid-Azië.

Als in het voorjaar een aangehouden monotoon ratelend geluid te horen is in een uitgestrekt rietveld met veel oud riet, dan is de kans groot dat er een Snor zit te zingen. Het is één van de Sprinkhaanzangers (Latijn: Locustellidae) die hun naam danken aan de zang die lijkt op het geluid van een Sprinkhaan of Krekel.

De zang van de Snor wordt soms ook vergeleken met een een snorrend spinnewiel. Het is een soort lang aangehouden ratel, veel lager dan die van de Sprinkhaanzanger, het tempo ligt ook een stuk lager en de zangfrase duurt korter. Het onderscheid van deze laatste is verder te maken door het biotoop - Sprinkhaanzangers zijn vooral in open ruigtes te vinden zoals een duinvallei met duindoorn - en doordat de Snor een minder verborgen leven leidt dan zijn familielid. Hij sluipt weliswaar op zoek naar voedsel door het riet, maar zal zijn zang vanaf een zichtbare post laten horen. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten en larven van insecten.

Hij bouwt zijn vrij grote nest van riet en zeggebladeren graag verborgen in en onder geknakt oud riet. Het vrouwtje broedt de 4 à 5 eieren alleen uit en brengt de jongen eveneens alleen groot.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Snor gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Snor
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 5 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Snor.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1986   1991   1994   1996   2000 
1 1 1 1 2

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Snor behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De verspreiding van de Snor concentreert zich in natte rietlanden in Laag-Nederland. In bijzonder geschikte biotopen, als de Oostvaardersplassen en enkele laagveenmoerassen, kunnen honderden broedparen voorkomen. In Hoog-Nederland was de Snor altijd al vrij schaars en is hij sinds ongeveer 1975 op veel plaatsen verdwenen. Sinds de jaren '70 is de broedpopulatie van deze soort landelijk ongeveer gehalveerd, sindsdien lijkt deze stabiel en de laatste jaren laten een stijgende lijn zien.

De landelijke aantallen worden grotendeels bepaald door de grote populatie in het westen en noorden van het land. Dat de landelijke stand opveert na neerslagrijke winters in de Sahel, suggereert een verband met de overwinteringsomstandigheden (bron: Sovon).

In Meijendel wordt slechts incidenteel een broedgeval vastgesteld.
Bescherming van de Snor
Sinds 1975 is de Snor bijna overal in aantal afgenomen, ook in de voormalige bolwerken in het Utrechts/Hollands plassengebied en de Friese meren. Het is niet geheel duidelijk in hoeverre de afname van de Snor van doen heeft met problemen in de trek- en overwinteringsgebieden. Droogte in de Sahel is in ieder geval slecht voor deze soort. Zeker is dat ook het onnatuurlijk waterbeheer ('s winters laag en 's zomers hoog) in Nederland van veel door agrarisch gebied omgeven binnenwateren een rol speelt, evenals verdroging en verruiging van oevervegetatie en - plaatselijk - het omzetten van rietranden in akkerland. Daarnaast kan de toename van water- en oeverrecreatie en exploitatie van riet plaatselijk van belang zijn (bron: ).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 • Snor op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
 • De Snor op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
 • Vergelijk de ratel van de Snor met die van de andere Sprinkhaanzangers.
 • Snor lang aangehouden, vrij snelle ratel.
 • Sprinkhaanzanger idem maar halve snelheid en dubbele toonhoogte.
 • Krekelzanger geen vlakke ratel, meer pulserend. Kans in Nederland zeer gering.
 • NB. De Nachtzwaluw maakt trouwens ook een aanhoudend en ratelend geluid, net als de rugstreeppad… Ga naar de pagina van de Nachtzwaluw om die te vergelijken.
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van staan geluiden van de Snor.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Snor
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top