Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Snor

Alle Sprinkhaanzangers:
[euring: 12380]
Familienaam: Sprinkhaanzangers (Locustellidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Locustella luscinioides | English: Savi's Warbler
Deu: Rohrschwirl | Fran: Locustelle luscinioïde | Esp: Buscarla unicolor…


De Snor is een echte moerasvogel en lijkt vanwege zijn effen bruine verenpak wel wat op een Nachtegaal, werd heel vroeger ook wel de Nachtegaalrietzanger genoemd. Hij is een zomergast die overwintert in de tropische zones van Oost-Afrika en Zuid-Azië.

Als in het voorjaar een aangehouden monotoon ratelend geluid te horen is in een uitgestrekt rietveld met veel oud riet, dan is de kans groot dat er een Snor zit te zingen. Het is één van de Sprinkhaanzangers (Latijn: Locustellidae) die hun naam danken aan de zang die lijkt op het geluid van een Sprinkhaan of Krekel.

De zang van de Snor wordt soms ook vergeleken met een een snorrend spinnewiel. Het is een soort lang aangehouden ratel, veel lager dan die van de Sprinkhaanzanger, het tempo ligt ook een stuk lager en de zangfrase duurt korter. Het onderscheid van deze laatste is verder te maken door het biotoop - Sprinkhaanzangers zijn vooral in open ruigtes te vinden zoals een duinvallei met duindoorn - en doordat de Snor een minder verborgen leven leidt dan zijn familielid. Hij sluipt weliswaar op zoek naar voedsel door het riet, maar zal zijn zang vanaf een zichtbare post laten horen. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten en larven van insecten.

Hij bouwt zijn vrij grote nest van riet en zeggebladeren graag verborgen in en onder geknakt oud riet. Het vrouwtje broedt de 4 à 5 eieren alleen uit en brengt de jongen eveneens alleen groot.

Broedsucces Snor

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 5 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Snor.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1986   1991   1994   1996   2000 
1 1 1 1 2

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Snor behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Sinds de jaren '70 is de populatie van deze soort ongeveer gehalveerd. Zeker is dat het onnatuurlijk waterbeheer ('s winters laag en 's zomers hoog) van veel door agrarisch gebied omgeven binnenwateren een rol speelt, evenals verdroging en verruiging van oevervegetatie en het omzetten van rietranden in akkerland. Daarnaast kan de toename van water- en oeverrecreatie en exploitatie van riet plaatselijk van belang zijn. Daarom staat de Snor op de rode lijst. De belangrijkste broedgebieden bevinden zich tegenwoordig in Friesland, Flevoland, Noordwest-Overijssel en de Biesbosch (bron: Vogelbescherming NL). In Meijendel wordt slechts incidenteel een broedgeval vastgesteld.
Bescherming van de Snor
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Snor staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Kwetsbare soorten'. 'Kwetsbare soorten': Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Snor via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Snor.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top