Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Sprinkhaanzanger

Alle Sprinkhaanzangers:
[euring: 12360]
Familienaam: Sprinkhaanzangers (Locustellidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Locustella naevia | English: Grasshopper Warbler
Deu: Feldschwirl | Fran: Locustelle tachetée | Esp: Buscarla pintoja…


Foto van de Sprinkhaanzanger
Foto: Edwin Bax  
De Sprinkhaanzanger doet zijn naam eer aan: de zang doet denken aan het getsjirp van een sprinkhaan of krekel. Anderen vergelijken het met een 'freewheelende' fiets, maar dat vindt steller dezes te grof. Het is een delicate, vrij hoge, monotone en lang aangehouden triller. Met name in de stilte van de nacht draagt deze zang ver. Geluidsintensiteit en richting lijken te wisselen door het draaien van de kop. Daardoor is de lokatie van de zingende vogel moeilijk vast te stellen, te meer omdat hij meestal verscholen zingt en zelden vanaf een goed zichtbare zangpost.

Deze soort is een zomergast die overwintert in tropisch Afrika. Het is een vrij algemene broedvogel van duinen waar veel struikgewas is. Verder komt hij voor op de Waddeneilanden, laagveengebieden en langs de grote rivieren. Voorwaarde is relatief open gebieden zoals in de duinvalleien van Meijendel. Daar verzamelen ze hun voedsel, zoals spinnetjes, teken en andere ongewervelenden, over de grond kruipend als een muis of laag in de vegetatie.

Mannetje en vrouwtje bouwen samen het nest van gras op een onderlaag van dode bladeren, op of aan de grond. Vaak wordt een soort tunneltje aangelegd naar het nest toe.
Beide ouders broeden de 4 - 6 eieren uit en verzorgen de jongen.

Grafiek met territoria Sprinkhaanzanger
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
6 27 23 31 40 40 42 28 35 48 56 53 58 41 53 45 67 64 55 54 86 82 75 81 57 58 58 68 37 36 36 37 40 39

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Sprinkhaanzanger.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Sprinkhaanzanger behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De Sprinkhaanzanger is gevoelig voor verdwijnen van broedhabitat als gevolg van verbossing van ruig terrein, onnatuurlijk waterbeheer ('s winters laag en 's zomers hoog) en maaien van riet. Landelijk is het aantal broedende Sprinkhaanzangers stijgend, maar na een langdurige steiging van het aantal broedgevallen in Meijendel, neemt het aantal sinds 2005 af.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Sprinkhaanzanger via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Sprinkhaanzanger.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top