Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Sprinkhaanzanger

Alle Sprinkhaanzangers:
[euring: 12360]
Familienaam: Sprinkhaanzangers (Locustellidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Locustella naevia | English: Grasshopper Warbler
Deu: Feldschwirl | Fran: Locustelle tachetée | Esp: Buscarla pintoja…


Foto van de Sprinkhaanzanger
Foto: Edwin Bax
De Sprinkhaanzanger doet zijn naam eer aan: de zang doet denken aan het getsjirp van een sprinkhaan of krekel. Anderen vergelijken het met een 'freewheelende' fiets, maar dat vindt steller dezes te grof. Het is een delicate, vrij hoge, monotone en lang aangehouden triller. Met name in de stilte van de nacht draagt deze zang ver. Geluidsintensiteit en richting lijken te wisselen door het draaien van de kop. Daardoor is de lokatie van de zingende vogel moeilijk vast te stellen, te meer omdat hij meestal verscholen zingt en zelden vanaf een goed zichtbare zangpost.

Deze soort is een zomergast die overwintert in tropisch Afrika. Het is een vrij algemene broedvogel van duinen waar veel struikgewas is. Verder komt hij voor op de Waddeneilanden, laagveengebieden en langs de grote rivieren. Voorwaarde is relatief open gebieden zoals in de duinvalleien van Meijendel. Daar verzamelen ze hun voedsel, zoals spinnetjes, teken en andere ongewervelenden, over de grond kruipend als een muis of laag in de vegetatie.

Mannetje en vrouwtje bouwen samen het nest van gras op een onderlaag van dode bladeren, op of aan de grond. Vaak wordt een soort tunneltje aangelegd naar het nest toe.
Beide ouders broeden de 4 - 6 eieren uit en verzorgen de jongen.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Sprinkhaanzanger gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Sprinkhaanzanger
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Sprinkhaanzanger.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
6 27 23 31 40 40 42 28 35 48 56 53 58 41 53 45 67 64 55 54 86 82 75 81 57 58 58 68 37 36 36 37 40 39

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Sprinkhaanzanger behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Sprinkhaanzangers zijn talrijk in West- en Noord-Nederland in regelmatig gemaaid riet in het laagveengebied of, maar dan tijdelijk, in verdrogende moerassen. Per gebied kunnen de aantallen jaarlijks schommelen. Landelijk is de trend van broedende Sprinkhaanzangers stijgend (bron: Sovon). Ze blijken wel gevoelig voor verdwijnen van broedhabitat als gevolg van verbossing van ruig terrein, onnatuurlijk waterbeheer ('s winters laag en 's zomers hoog) en maaien van riet; dat kan de verklaring zijn voor de uitschieters. Dat hangt vermoedelijk deels ook samen met de situatie in de West-Afrikaanse overwinteringsgebieden.

Na een langdurige steiging van het aantal broedgevallen in Meijendel, is het aantal na 2005 afgenomen en lijkt (voorlopig) gestabiliseerd op 50% van de piek in de periode 2004-2007.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 • Sprinkhaanzanger op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
 • Vergelijk de ratel van de Sprinkhaanzanger met die van de andere Sprinkhaanzangers.
 • Snor lang aangehouden, vrij snelle ratel.
 • Sprinkhaanzanger idem maar halve snelheid en dubbele toonhoogte.
 • Krekelzanger geen vlakke ratel, meer pulserend. Kans in Nederland zeer gering.
 • NB. De Nachtzwaluw maakt trouwens ook een aanhoudend en ratelend geluid, net als de rugstreeppad… Ga naar de pagina van de Nachtzwaluw om die te vergelijken.
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van staan geluiden van de Sprinkhaanzanger.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Sprinkhaanzanger
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top