Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Graszanger

[euring: 12260]
Familienaam: Graszangers (Cisticolidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Cisticola juncidis | English: Zitting Cisticola
Deu: Cistensänger | Fran: Cisticole des joncs | Esp: Buitr¢n…


De kleine, compacte Graszanger (10-11 cm) is te herkennen aan een zandkleurig kleed met op de rug en kruin donkere strepen. De staart is kort en afgerond, met zwart-witte veertoppen. De keel is wit, de onderkant grijs-wit met roodbruine flanken. Het is een onrustige vogel die al scharrelend voortdurend met staart en vleugels wipt. De Graszanger zingt in een wat golvende vlucht en is dan goed waar te nemen, verder is het een schuwe vogel die zich meestal verborgen houdt in dichte vegetatie.

Graszangers hebben als broedbiotoop een voorkeur voor vlak en droog terrein, bij voorkeur zonder bomen maar met hoge grassoorten. Ook broeden ze in graanvelden. Het mannetje bouwt een peervormig nest met een kleine opening aan de bovenkant, in de begroeiing. Meestal zijn er twee broedsels, in goede jaren soms zelfs drie.

Graszangers zijn standvogels, maar bij veranderingen in weer of habitat, zoals bij koude of maaien, verplaatsten zij zich al snel. De kleine zanger leek zich vanaf 1972 in Nederland te gaan vestigen als jaarlijkse broedvogel. Dit paste in de al tientallen jaren durende noordwaartse uitbreiding van het Zuid-Europese broedgebied. Maar ze zijn erg koudegevoelig en strenge winters maken telkens een einde aan de groei. De verspreiding blijft, in goede en slechte jaren, grotendeels beperkt tot Zeeland.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Graszanger gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Graszanger

De Graszanger is geen broedvogel in Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De Graszanger is de afgelopen jaren behoorlijk in opmars. Maar zo snel als deze soort het areaal uitbreidt, zo snel kan het ook weer verdwijnen. Dat bleek ± 35 jaar geleden, toen streng winterweer een abrupt einde maakte aan het plotselinge succes. Winters met relatief grote aantal vorstdagen kunnen opnieuw voor een terugslag zorgen. Lees het artikel uit SOVON-nieuws van jan. 2009.

Enkele strenge winters rond 1985 maakten een eind aan de aanvankelijke opmars van de Graszanger. Vanaf het jaar 2000 is er een opbloei gaande die in sommige jaren tot meer dan een honderdtal territoriale vogels leidde. Enkele koudere winters rond 2010 zorgden echter wederom voor instortende aantallen. De broedpopulatie was 15-20 paren in 2016 (bron: Sovon).
Bescherming van de Graszanger
In Nederland broedt een hele kleine populatie vooral in Zeeland. Daarom staat de soort op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels. Strenge winters doen aantallen kelderen, maar na een aantal jaren is de soort weer op zijn oorspronkelijke aantal (bron: ).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Graszanger op vogelgeluid.nl. Opname: Erik Roels | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Graszanger.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Graszanger
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top