Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Grote Lijster

Alle Lijsters:
[euring: 12020]
Familienaam: Lijsters (Turdidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Turdus viscivorus | English: Mistle Thrush
Deu: Misteldrossel | Fran: Grive draine | Esp: Zorzal charlo…


CC-BY-SA-2.0   via Wikimedia Commons
De Grote Lijster is de grootste van de in Nederland broedende lijsterachtigen. Oorspronkelijk was deze jaarvogel uitsluitend in sparrewouden en op beboste berghellingen te vinden. Maar tegenwoordig heeft hij zijn areaal uitgebreid, vooral in het oosten van ons land, en is te vinden in parkachtige bossen, parken en zelfs tuinen mits er maar grote bomen aanwezig zijn en open plekken om zijn voedsel te zoeken. Die uitbreiding zet zich naar het westen toe door en er worden ook in Meijendel in toenemende mate territoria van deze soort vastgesteld, met name in het noord-oostelijke deel, 6 territoria in 2012.

Deze lijster heeft een robuust postuur, staat opvallend rechtop en lijkt sterk op zijn kleinere neef de Zanglijster; wel doet hij zijn naam eer aan en is een behoorlijke slag groter. In de vlucht zijn opvallende witte vlekken onder de vleugel te zien. Zijn op een luidkeels zingende Merel gelijkende zang wordt vroeg in het voorjaar van een hoge zangpost ten gehore gebracht. Zijn voedsel bestaat uit zaden, bessen en vruchten, regenwormen en slakken, insecten en larven.

De Grote Lijster bouwt een omvangrijk nest. Het is een vroege broeder en vaak kan al eind februari zijn nest hoog in de nog kale bomen worden gevonden. Het legsel bestaat gemiddeld uit 4 eieren die door het vrouwtje worden uitgebroed. Beide ouders brengen de jongen groot. In de regel zijn er 2 broedsels.

Broedsucces Grote Lijster

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 25 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Grote Lijster.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '88   '91   '92   '93   '94   '96   '98   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
1 1 2 2 3 2 1 2 5 3 3 3 3 1 2 2 3 2 5 6 2 2 3 6 8

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Grote Lijster behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
Bescherming van de Grote Lijster
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Grote Lijster staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Kwetsbare soorten'. 'Kwetsbare soorten': Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 •  de Grote Lijster zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
 • de Grote Lijster op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Grote Lijster.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
  vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
 • Zoek er naar geluiden van de Grote Lijster via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
 • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Grote Lijster.
top