Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Grote Lijster

Alle Lijsters:
[euring: 12020]
Familienaam: Lijsters (Turdidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Turdus viscivorus | English: Mistle Thrush
Deu: Misteldrossel | Fran: Grive draine | Esp: Zorzal charlo…


Foto van de Grote Lijster
Foto: David Friel
CC BY-SA 2.0  via Creative Commons
De Grote Lijster is de grootste van de in Nederland broedende lijsterachtigen. Oorspronkelijk was deze jaarvogel uitsluitend in sparrewouden en op beboste berghellingen te vinden. Maar tegenwoordig heeft hij zijn areaal uitgebreid, vooral in het oosten van ons land, en is te vinden in parkachtige bossen, parken en zelfs tuinen mits er maar grote bomen aanwezig zijn en open plekken om zijn voedsel te zoeken. Die uitbreiding zet zich naar het westen toe door en er worden ook in Meijendel in toenemende mate territoria van deze soort vastgesteld, met name in het noord-oostelijke deel, 6 territoria in 2012.

Deze lijster heeft een robuust postuur, staat opvallend rechtop en lijkt sterk op zijn kleinere neef de Zanglijster; wel doet hij zijn naam eer aan en is een behoorlijke slag groter. In de vlucht zijn opvallende witte vlekken onder de vleugel te zien. Zijn op een luidkeels zingende Merel gelijkende zang wordt vroeg in het voorjaar van een hoge zangpost ten gehore gebracht. Zijn voedsel bestaat uit zaden, bessen en vruchten, regenwormen en slakken, insecten en larven.

De Grote Lijster bouwt een omvangrijk nest. Het is een vroege broeder en vaak kan al eind februari zijn nest hoog in de nog kale bomen worden gevonden. Het legsel bestaat gemiddeld uit 4 eieren die door het vrouwtje worden uitgebroed. Beide ouders brengen de jongen groot. In de regel zijn er 2 broedsels.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Grote Lijster gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Grote Lijster
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 25 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Grote Lijster.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '88   '91   '92   '93   '94   '96   '98   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
1 1 2 2 3 2 1 2 5 3 3 3 3 1 2 2 3 2 5 6 2 2 3 6 8

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Grote Lijster behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Rond 1930 was de Grote Lijster alleen in enkele delen van het land een (schaarse) broedvogel. De vestiging en uitbreiding elders hielden ruim een halve eeuw aan. Inzinkingen in de stand traden op na winters waarbij strenge vorst tot diep in Zuidwest-Europa doordrong. Sinds ongeveer 1995 nemen de landelijke aantallen gestaag af. Het verlies van voedselgebieden zal daarbij meespelen: op de hoge gronden zijn vele graslanden verdroogd of omgezet in maïs (bron: Sovon).

De trendlijn in Meijendel vertoont een lichte stijging; in 2017 werden 8 territoria vastgesteld.
Bescherming van de Grote Lijster
Sinds ongeveer 1995 nemen de landelijke aantallen af, vooral in het zuidelijk deel van Nederland. Ook in de omliggende landen zit de soort in de achteruit. Het verlies van voedselgebieden zal daarbij meespelen. Op de plekken waar de soort het meest voorkomt zijn vele graslanden te droog of zijn boeren maïs gaan telen. Kleinschalige cultuurlandschap en bosrijke delen van de hogere zandgronden tellen nog de grootste aantallen grote lijsters. Ze zijn ook gevoelig voor strenge winters, dan zakt de stand in. Mogelijk is er meer aan de hand, maar daarvoor is meer onderzoek nodig (bron: ).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 • Grote Lijster op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
 • De Grote Lijster op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van staan geluiden van de Grote Lijster.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Grote Lijster
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top