Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kramsvogel

Alle Lijsters:
[euring: 11980]
Familienaam: Lijsters (Turdidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Turdus pilaris | English: Fieldfare
Deu: Wacholderdrossel | Fran: Grive litorne | Esp: Zorzal real…


De Kramsvogel heeft een opvallend verenkleed met een grijze kop, bruine rug en sterk oranje-geel gestreepte borst en buik. Deze lijsterachtige is een -soms invasieve- wintergast uit Noord-Oost Europa en bezoekt Meijendel meestal in het late najaar. In grote groepen worden dan bessenhoudende struiken afgezocht naar het favoriete wintervoedsel. Afhankelijk van het voedselaanbod en het karakter van de winter zijn regelmatig groepsgewijze verplaatsingen gaande, totdat in februari de vogels terugkeren naar de broedgebieden.

Kramsvogels broeden bij voorkeur in halfopen cultuurlandschap met vochtige graslanden en boomgroepen. Meerdere nesten in één boom (bij voorkeur een populier) is geen uitzondering. Hun voedsel, wormen en insecten, zoeken ze op een typisch lijsterachtige manier; al hippend speuren ze de akkers en weilanden af.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Kramsvogel gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Kramsvogel
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 5 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Kramsvogel.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1985   1986   1997   2002   2009 
1 1 1 1 2

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Kramsvogel behoort tot de ecologische groep soorten van boomgroepen, open bos en bosranden en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Vanaf midden jaren '70 groeide het aantal in Nederland broedende vogels in tien jaar tijd van 'incidenteel' tot zo'n 800 paren. De reden was de westwaartse uitbreiding van het Europese broedgebied. Maar net zo snel stortten die aantallen ook weer in en is de Nederlandse broedpopulatie vrijwel verdwenen (15-40 broedparen in 2013). Nog zelden worden ze in ons land broedend aangetroffen en dan met name in Limburg, de Achterhoek en Twente. Kijk verder op Sovon.

Een enkele keer is een individu als wintergast nog laat in Meijendel aanwezig, ergo in het vroege voorjaar. Als gevolg van de landelijk bepaalde telmethode (BMP) leidt dat dan tot een territorium, echt broeden is niet vastgesteld.
Bescherming van de Kramsvogel
De Kramsvogel is een gevoelige soort. De oorzaken voor de opkomst en vervolgens de sterke afname van de Kramsvogel zijn onduidelijk. Wel is bekend dat deze trend onderdeel is van een veel groter proces. De Kramsvogel lijkt haar verspreidingsgebied te verkleinen, waarbij de rand van de verspreiding in oostelijke richting opschuift, Nederland uit. Veranderingen in het landschap, waardoor er minder regenwormen te vinden zijn, lijken niet de ware oorzaak. Op Europees niveau geldt de soort niet als bedreigd.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Kramsvogel op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Kramsvogel.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Kramsvogel
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top