Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Merel

Alle Lijsters:
[euring: 11870]
Familienaam: Lijsters (Turdidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Turdus merula | English: Blackbird
Deutsch: Amsel | Français: Merle noir | Español: Mirlo com£n


In tegenstelling tot het pikzwarte mannetje, is het vrouwtje meer bruinig van kleur met een licht gestreepte borst.
De Merel is tegenwoordig de meest algemene vogel van Nederland. Oorspronkelijk een vogel van bosrijke gebieden heeft de Merel zich uitstekend aangepast aan een leven in parken en tuinen. Zolang er een grasveldje of iets dergelijks in de buurt is, zijn er wel merels te vinden. Daar zoeken ze naar bodemdiertjes en regenwormen; ook bessen en fruit behoren tot het dieet.

De Merel is een uitstekende zanger met een uitgebreid repertoire. Hij zingt vanaf een hoge zangpost (boomtop) vooral in de vroege ochtend en late avond. Met name als er jongen zijn is de luide, tetterende alarmroep veelvuldig te horen.

Merels broeden in allerlei landschappen en maken hun nesten in lage bomen, struiken en heggen. Die nesten zijn vaak makkelijk te vinden en lopen daardoor gevaar voor predatie. Het vrouwtje legt 4 tot 5 eieren, jaarlijks worden twee, soms drie broedsels grootgebracht. Beide ouders verzorgen de jongen tot 2 à 3 weken nadat ze zijn uitgevlogen.

Grafiek met territoria Merel Grafiek met territoria Merel
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
138 152 188 197 190 244 276 178 192 257 268 256 220 215 248 270 296 350 345 348 384 321 327 344 314 335 329 393 351 350 412 409 491 474

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Merel.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Merel behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
de Merel staat op de 6e plaats in de 'Top 10' van meest Top 10
succesvolle broedvogels van Meijendel met 474 territoria


De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Het aantal vastgestelde territoria van de Merel in Meijendel vertoont, net als in geheel Nederland, een geleidelijk stijgende lijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Merel via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Merel.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top