Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Merel

Alle Lijsters:
[euring: 11870]
Familienaam: Lijsters (Turdidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Turdus merula | English: Blackbird
Deutsch: Amsel | Français: Merle noir | Español: Mirlo com£n


In tegenstelling tot het pikzwarte mannetje, is het vrouwtje meer bruinig van kleur met een licht gestreepte borst.
De Merel is tegenwoordig de meest algemene vogel van Nederland. Oorspronkelijk een vogel van bosrijke gebieden heeft de Merel zich uitstekend aangepast aan een leven in parken en tuinen. Zolang er een grasveldje of iets dergelijks in de buurt is, zijn er wel merels te vinden. Daar zoeken ze naar bodemdiertjes en regenwormen; ook bessen en fruit behoren tot het dieet.

De Merel is een uitstekende zanger met een uitgebreid repertoire. Hij zingt vanaf een hoge zangpost (boomtop) vooral in de vroege ochtend en late avond. Met name als er jongen zijn is de luide, tetterende alarmroep veelvuldig te horen.

Merels broeden in allerlei landschappen en maken hun nesten in lage bomen, struiken en heggen. Die nesten zijn vaak makkelijk te vinden en lopen daardoor gevaar voor predatie. Het vrouwtje legt 4 tot 5 eieren, jaarlijks worden twee, soms drie broedsels grootgebracht. Beide ouders verzorgen de jongen tot 2 à 3 weken nadat ze zijn uitgevlogen.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Merel gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Merel
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Merel.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
138 152 188 197 190 244 276 178 192 257 268 256 220 215 248 270 296 350 345 348 384 321 327 344 314 335 329 393 351 350 412 409 491 474

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Merel behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De Merel staat op de 6e plaats in de 'Top 10' van meest Top 10
succesvolle broedvogels van Meijendel met 474 territoria
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Van schuwe bosvogel is de Merel in de afgelopen twee eeuwen veranderd in een succesvolle cultuurvolger. De aantallen namen ook in de afgelopen tientallen jaren nog toe, deels door het bezetten van nieuwe gebieden. Sinds ongeveer 2005 stagneren de aantallen of nemen ze licht af. Dit zou een gevolg kunnen zijn van enkele droge voorjaren, die ongunstig zijn voor de vooral van regenwormen levende Merel. Hoewel vaak waarneembaar, zijn er geen bewijzen dat predatie van nesten en jongen door Eksters van betekenis is voor de populatie Merels (bron: Sovon).

Het aantal vastgestelde territoria van de Merel in Meijendel vertoont, net als in geheel Nederland, een geleidelijk stijgende lijn.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 • Merel op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
 • De Merel op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van staan geluiden van de Merel.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Merel
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top