Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Grote Zilverreiger

Alle Reigers:
[euring: 1210]
Familienaam: Reigers (Ardeidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Ardea alba | English: Great White Egret
Deu: Silberreiher | Fran: Grande Aigrette | Esp: Garceta grande…


Deze spierwitte reiger is net als de meeste reigersoorten veelal langs of nabij water te vinden. Ondiepe sloten hebben de voorkeur, daar zoekt hij naar iets eetbaars. Maar hij is zeker niet kieskeurig, ook muizen en mollen komen voor in het dieet. Deze reiger broedt in kolonies aan grote, niet al te diepe meren, die in Nederland vooral in de Oostvaardersplassen te vinden zijn.

De Grote Zilverreiger is in de 18e eeuw uit Nederland verdwenen. Vooral de jacht om de fraaie veren tijdens de broedtijd werden de soort funest. Pas in 1975 werden ze weer gesignaleerd en een paar jaar later in de Oostvaardersplassen de eerste broedgevallen vastgesteld. Geleidelijk aan wordt deze statige vogel wederom een normale verschijning in het landschap. Steeds vaker blijft deze zomergast ook tijdens de winter in ons land (zie tweede katern).


de Grote Zilverreiger is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is het jaarlijks aantal territoria in Nederland.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
Grote Zilverreigers zijn in nog geen tien jaar tijd een gewone verschijning in ons winterse landschap geworden en blijken verrassend vorstbestendig te zijn. Op sommige plaatsen zijn ze zelfs talrijker dan Blauwe Reigers.

Op basis van diverse tellingen en losse meldingen werd het aantal in de winter van 2011/2012 op 2900 geschat; deze winter lijkt dit aantal verder toe te nemen. Dat zijn niet onze eigen broedvogels maar (op grond van ringaflezingen) vogels uit Frankrijk, Polen, de Baltische Staten, Hongarije en Oekraïne.

De Nederlandse populatie broedende Grote Zilverreigers was vorig jaar (2012) 160, voornamenlijk geconcentreerd in de Oostvaardersplassen. De groei van die populatie lijkt iets te stagneren; de mogelijkheden voor uitbreiding zijn ook niet onverdeeld gunstig vanwege gebrek aan rietmoerassen.

In Limosa (85: 82-90) is een artikel verschenen over de spectaculaire toename van overwinterende Grote Zilverreigers. Dit artikel is te vinden via de site van SOVON.

Gebaseerd op SOVON-Nieuws jaargang 25 (2012) nr 4.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Grote Zilverreiger via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Grote Zilverreiger.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top