Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Roodborsttapuit

Alle Vliegenvangers:
[euring: 11390]
Familienaam: Vliegenvangers (Muscicapidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Saxicola rubicola | English: Stonechat
Deu: Schwarzkehlchen | Fran: Traquet pâtre | Esp: Tarabilla com£n…


…wordt de man op zijn zangpost bovenop een struik of klein boompje gezien.
De Roodborsttapuit is een jaarvogel, maar wordt 's winters nauwelijks waargenomen omdat de meeste vogels naar Zuid-Europa trekken om te overwinteren. Beide geslachten hebben een oranje borst maar het zijn de mannetjes die opvallen; die hebben twee witte vlekken op de bovenvleugel en een (deels) witte stuit, witte halszijden en een zwarte kop. Vrouwtjes zijn minder fel getekend en hebben naast de wat lichtere oranje borst, bruin gestreepte bovendelen.

Roodborsttapuiten broeden in ruig en open, schaars begroeid landschap, vaak met struiken en/of heide, of, zoals in Meijendel, met duindoorns. Vanaf Maart wordt de man op zijn zangpost bovenop een struik of klein boompje gezien. Zijn liedje lijkt wel wat op dat van een Heggenmus, maar is veel zachter en korter. De Engelse naam 'Stonechat' heeft deze soort te danken aan de roep die lijkt alsof er twee stenen op elkaar worden geslagen. Ze eten voornamelijk insecten en larven, maar ook wel wormen, zaden of bessen.

Het vrouwtje maakt het nest op de grond of vlak erboven. Het is meestal een stevige kom van gras en mos en bekleed met zachter materiaal. Daar komen 5-6 eieren in te liggen die zij alleen uitbroedt. De jongen worden door beide ouders grootgebracht.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Roodborsttapuit gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Roodborsttapuit
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Roodborsttapuit.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
2 5 3 6 5 7 6 9 15 22 32 27 35 28 49 44 50 54 47 59 61 45 38 36 28 38 39 59 66 59 57 60 62 49

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Roodborsttapuit behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Er is vorige eeuw jarenlang sprake geweest van een afname van het aantal Roodborsttapuiten in Nederland, hoofzakelijk door het verdwijnen van geschikte biotoop in het agrarisch gebied. Door herverkaveling verdwenen daar de geliefde oeverhoekjes, akker- en slootranden. Maar de Roodborsttapuit is een sterke soort en de laatste twee decennia gaat het weer beter, ondanks het gegeven dat de areaal afneemt. Het aantal broedparen groeit gestaag, er was alleen een terugval in 2004/2005.

Het aantal territoria in Meijendel vertoont deze eeuw een wisseld verloop en volgt niet geheel de landelijke ontwikkeling van voortdurend stijgende aantallen. Van 2005-2010 is een forse terugval te zien. De laatste paar jaar is weer een stijgende lijn te constateren.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Roodborsttapuit op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Roodborsttapuit.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Roodborsttapuit
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top