Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Paapje

Alle Vliegenvangers:
[euring: 11370]
Familienaam: Vliegenvangers (Muscicapidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Saxicola rubetra | English: Whinchat
Deu: Braunkehlchen | Fran: Traquet tarier | Esp: Tarabilla norte¤a…


Foto van de Paapje
Foto: Edwin Bax  
Het Paapje is een zomergast die in tropisch Afrika overwintert. Deze vogel lijkt wel wat op zijn neef de Roodborsttapuit, maar de borst is ietsje minder fel oranje gekleurd en vooral de sterke witte wenkbauwstreep valt op; die streep is bij het vrouwtje wat bruinig gekleurd.

Paapjes houden van een open landschap om een territorium in te claimen zoals heidevelden, duinvalleien maar ook weilanden en hooivelden met heggen. Er moet wel voldoende bodembegroeiing zijn om een nest in te bouwen, en ook wat hogere zangposten om het territorium vanaf te markeren. De zang is een kort, eenvoudig liedje waarin soms andere vogels worden geïmiteerd. De roep is een scherp 'tik-tik' een beetje zoals de Roodborsttapuit.

Paapjes vliegen laag en golvend van de ene plant naar de ander, op zoek naar insekten en plukken deze als een echte vliegenvanger uit de lucht. Ook zoeken ze hun voedsel op de grond, dan zijn het larven en wormen.

Het vrouwtje is verantwoordelijk voor de bouw van het nest van grassprieten en mos, soms met een tunneltje er naar toe. Ze legt er 5-7 eieren in die ze alleen uitbroedt. Beide ouders voeren de jongen. Soms volgt een tweede leg.

Grafiek met territoria Paapje
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 1985   1988   1989   1992   1993   1994   1995   2000 
1 1 3 1 2 3 1 1

In 8 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor het Paapje.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


het Paapje behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Paapjes waren vroeger vrij gewone broedvogels in landelijk Nederland. Vooral hooi- en blauwgraslanden waren in trek. Met de enorme veranderingen in agrarisch Nederland is het Paapje sterk in aantal afgenomen. In Meijendel is slechts incidenteel een territorium vastgesteld, meestal in een duinvallei.

Bescherming van het Paapje

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

het Paapje staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Bedreigde soorten'. 'Bedreigde soorten': Soorten die sterk zijn afgenomen en zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn en soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeldzaam zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van het Paapje via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van het Paapje.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top