Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zwarte Roodstaart

Alle Vliegenvangers:
[euring: 11210]
Familienaam: Vliegenvangers (Muscicapidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Phoenicurus ochruros | English: Black Redstart
Deu: Hausrotschwanz | Fran: Rouge-queue noir | Esp: Colirrojo tiz¢n…


Foto van de Zwarte Roodstaart
Foto: Jerzystrzelecki (Own work)
CC BY 3.0  via Creative Commons
Begin vorige eeuw was deze soort nog zeldzaam in Nederland. De Zwarte roodstaart voelt zich namenlijk vooral thuis in droge, rotsachtige gebieden zoals in de Ardennen. Maar geleidelijk aan is deze roodstaart zich gaan aanpassen aan de verstedelijking en tegenwoordig vormen flatgebouwen, gebouwen met torens, schuttingen, tuinen en wat dies meer zij, een prima alternatief voor de natuurlijke habitat. Zo heeft hij zich naar het noorden en westen uitgebreid. Hij zoekt zijn voedsel nu net zo makkelijk op braakliggende terreinen in de buurt van nieuwbouw of een saneringswijk als in zijn oorspronkelijke biotoop.

Het is een zomergast, arriveert zo in maart en vertrekt uiterlijk in oktober. Hij overwintert dan in het Middellandse-Zeegebied en tot in Zuid-Azië.

De Zwarte Roodstaart doet zijn naam zeker eer aan: het mannetje is roetzwart en heeft een witte vlek op de vleugel, het vrouwtje is meer grijzig en mist de vleugelvlek. Zijn opvallendste kenmerk is de onrustige, voortdurend trillende, roestkleurige staart.

Zwarte Roodstaarten broeden in allerlei holten in bomen of stenige substraten: van oorsprong in rotsspleten, tegenwoordig ook op warme en droge plaatsen als ontluchtingsgaten in spouwmuren. Het vrouwtje bouwt een nest van gras, mos en worteltjes op richels, onder dakpannen en in spleten. Ze voert het met fijner materiaal zoals haren en veertjes, en legt er 4-6 eieren in die ze alleen uitbroedt. De jongen worden door beide ouders grootgebracht. Soms volgt er een tweede broedsel en in een enkel geval zelfs een derde.

Het voedsel bestaat voornamelijk uit insecten die vaak, zoals het een echte Vliegenvanger betaamt, uit de lucht worden geplukt. Verder eten ze spinnen en duizendpoten, soms bessen.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Zwarte Roodstaart gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Zwarte Roodstaart
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 5 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Zwarte Roodstaart.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1984   1990   1995   2015   2016 
1 1 1 1 3

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Zwarte Roodstaart behoort tot de ecologische groep soorten van bebouwing en overig en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De afgelopen decennia heeft de Zwarte Roodstaart in Nederland een sterke opmars gemaakt, al is het dan met grote uitschieters. Vooral in de westelijke helft van het land heeft de soort aan terrein gewonnen. De landelijke aantallen zijn sinds 1990 min of meer stabiel maar vertonen wel fluctuaties. Dat inzinkingen deels samenvallen met strenge winters (midden jaren negentig) kan toeval zijn, immers, de Zwarte Roodstaart overwintert in het Middellandse-Zeegebied (bron: Sovon).

Mogelijk zijn de in 2015 en 2016 vastgestelde territoria in Meijendel het resultaat van genoemde uitbreiding naar het westen van ons land.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Zwarte Roodstaart op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Zwarte Roodstaart.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Zwarte Roodstaart
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top