Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Nachtegaal

Alle Vliegenvangers:
[euring: 11040]
Familienaam: Vliegenvangers (Muscicapidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Luscinia megarhynchos | English: Nightingale
Deu: Nachtigall | Fran: Rossignol philomèle | Esp: Ruise¤or com£n…


Foto van de Nachtegaal
Foto: Edwin Bax  
In vergelijking met zijn krachtige en enorm gevarieerde zang oogt de Nachtegaal wat saai...
Voor velen is de lente pas echt begonnen als vanaf half April de Nachtegaal terugkeert van zijn winterverblijf in de savannen van tropisch Afrika, zuid van de Sahel*, mannetjes zijn er het eerst. Van de vroege ochtend tot diep in de nacht klinkt dan hun virtuoze zang. Eerst om een territorium af te bakenen en dan, na zo’n dag of tien als de vrouwtjes aankomen, vooral om te wedijveren om de gunsten van een wijfje. Als dat eenmaal gelukt is neemt de zang overdag af. En vanaf begin juni doet hij er vooral het zwijgen toe want is dan druk met de verzorging van de jongen. Dan valt alleen bij alarm nog een boos knorrend ‘krrrr’ te horen.

Deze vogel leidt een verborgen leven en laat zich niet gauw zien. Maar als hij te voorschijn komt is het voor sommigen een teleurstellende verschijning, wat eentonig van kleur met een lichtbruine buik en roestbruine rug en staart. Zijn faam dankt hij aan zijn indrukwekkende zang.

De Nachtegaal is een broedvogel van Midden- en Zuid-Europa, Nederland is het meest noordwestelijke deel van het verspreidingsgebied. Hij broedt bij voorkeur in bosranden, houtwallen of halfopen landschappen, in de regel met dichte struwelen van stekelstruiken, liefst met brandnetels. De Nachtegaal profiteert derhalve van het dichtgroeien van open duinen, duindoornstruweel is een uitstekend broedbiotoop. En waar deze vogelsoort elders in Nederland in aantal afneemt, lijkt hij zich in de duinen goed te handhaven.

In de goed ontwikkelde ondergroei, niet te open en niet te dicht, wordt het nest op de grond gebouwd. Het broedsel bestaat in de regel uit 3-6 eieren. Als de jongen zijn uitgevlogen worden ze nog zo’n twee weken door de ouders verzorgd. Als regel is er één broedsel, daarna vertrekt de Nachtegaal al weer naar het overwinteringsgebied.

De fabelachtige zang van de Nachtegaal heeft tot grote naamsbekendheid geleid in muziek en literatuur. Dr. Jac P. Thijsse noemt hem niet voor niets “de koning van de Europese zangvogels”. Die reputatie blijkt elk voorjaar in Meijendel als van heinde en verre belangstellenden hier naar toe komen om deze koning te horen zingen.

Grafiek met territoria Nachtegaal
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
157 266 342 417 365 419 433 348 359 393 359 374 367 346 373 394 364 412 366 356 405 368 349 351 283 346 321 401 370 382 428 435 432 380

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Nachtegaal.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Nachtegaal behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
de Nachtegaal staat op de 10e plaats in de 'Top 10' van meest Top 10
succesvolle broedvogels van Meijendel met 380 territoria


De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
(*) Engelse wetenschappers zijn er in geslaagd een Nachtegaal middels een kleine "data logger" te volgen van zijn broedplaats in het Engelse Norfolk naar zijn overwinteringsgebied in Afrika. De man Nachtegaal vloog over Frankrijk en Spanje langs de kust van West Afrika naar Guinea-Bissau. Lees verder …

Bescherming van de Nachtegaal

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Nachtegaal staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Kwetsbare soorten'. 'Kwetsbare soorten': Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Nachtegaal via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Nachtegaal.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top