Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Rouwkwikstaart

Alle Kwikstaarten:
[euring: 10202]
Familienaam: Kwikstaarten (Motacillidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Motacilla yarrellii | English: Pied Wagtail
Deu: Trauerbachstelze | Fran: Bergeronnette de Yarrell | Esp: Lavandera enutada…


Foto van de Rouwkwikstaart
Foto: Sannse
CC BY-SA 3.0  via Creative Commons
De Rouwkwikstaart is net zo algemeen in Groot Brittannië als de Witte Kwikstaart hier. Hij lijkt veel op zijn witte neef, zowel in uiterlijk als gedrag. In zomerkleed is de rug donkergrijs tot zwart zonder lengtestrepen, zijn de flanken grijs en heeft hij twee witte vleugelstrepen. Beide soorten lijken zo sterk op elkaar dat de Rouwkwikstaart voorheen als ondersoort van de Witte werd beschouwd.

Beide soorten hebben een voorkeur voor open landschappen zoals boerenerven, akkers en weilanden, ook industrie- of parkeerterreinen en andere open plekken. Daar zoeken ze al 'kwikkend' met de staart naar voedsel, hoofdzakelijk insecten en andere ongewervelden. Tijdens de golvende vlucht is vaak de roep te horen.

De Rouwkwikstaart is een broedvogel van Groot Brittannië. In Nederland komt hij zelden tot broeden en is dan vaak gepaard aan een Witte Kwikstaart. Hier is het vooral een doortrekker, op weg van en naar de overwinteringsgebieden in Frankrijk en verder zuid tot in noordelijk Afrika. Eind maart en begin april is verreweg de beste tijd van het jaar om een Rouwkwikstaart in Nederland te zien. Het westen van het land, speciaal de kuststrook, en de Waddeneilanden bieden de beste kansen. Dat was al langer bekend maar wordt gedetailleerd in beeld gebracht in een artikel in Sovon-Nieuws van maart 2017.

Determinatie lastig
In datzelfde artikel wordt overigens ook uitgebreid ingegaan op het onderscheid van de Rouwkwikstaart met de Witte en hybriden (jongen van mengparen). Mannetjes Rouwkwikstaart zijn niet zo lastig, vrouwtjes daarentegen wel en vogels met kenmerken tussen Witte en Rouwkwikstaart al helemaal. Aan de vraag 'Hoe onderscheid je vrouwtjes Rouwkwikstaart van een Witte Kwikstaart?' wordt aandacht besteed op deze pagina uit dezelfde editie van Sovon-nieuws.
Spreidingsgebied van zwart-witte Kwikstaarten
De Witte Kwikstaart broedt in een groot gedeelte van het noordelijk halfrond van Noord-Afrika (een Marokkaanse ondersoort) en Europa, tot diep in Noord-Azië en Alaska. Noordelijke vogels zijn trekvogels die overwinteren van Afrika tot in het Oriëntaals gebied. De soort kent een tiental ondersoorten.
Onderstaande kaart toont het broedareaal van alle (onder)soorten. Klik de kaart voor een vergroting. Klik deze link voor meer informatie in de WIKIPEDIA.


Bron: By L. Shyamal, based on; Nakamura, Kazue (1985). "Historical change of the geographical distribution of two closely related species of the genus Motacilla in the Japanese Archipelago: a preliminary note". Kaart gevonden in de Engelse WikipediA.
Klik op de kaart voor een vergroting.
lees meer…
Broedsucces Rouwkwikstaart
In 34 BMP-seizoenen in Meijendel zijn in 2 jaren territoria van de Rouwkwikstaart vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van Sovon.
De Rouwkwikstaart behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Determinatieproblemen vertroebelen het beeld van het voorkomen van Rouwkwikstaarten in ons land. Volwassen mannetjes zijn onmiskenbaar, de vrouwtjes zijn echter veel lastiger te onderscheiden van Witte Kwikstaarten. En geregeld zijn er hybriden uit mengparen Rouwkwikstaart x Witte Kwikstaart (ongeveer driekwart van de gevallen). Desondanks staat wel vast dat de Rouwkwikstaart een schaarse broedvogel is van vooral het westen en noorden van het land. In de periode 2008-2011 telt de broedpopulatie naar schatting tussen 10 en 40 paren (bron: Sovon).

De Rouwkwikstaart in 2004 in Meijendel (Kavel 1A) heeft met zekerheid gebroed; er is waargenomen dat de vogel met voedsel in de snavel op weg was naar het nest. Bij het broedgeval in 2015 ging het om een mengpaar met een Witte Kwikstaart.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Opname Krzysztof Deoniziak
  • Vergelijk Witte Kwikstaart - opname Peter Boesman
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Rouwkwikstaart.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Rouwkwikstaart
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top