Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Rouwkwikstaart

Alle Kwikstaarten:
[euring: 10202]
Familienaam: Kwikstaarten (Motacillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Motacilla yarrellii | English: Pied Wagtail
Deu: Trauerbachstelze | Fran: Bergeronnette de Yarrell | Esp: Lavandera enutada…


Foto van de Rouwkwikstaart
Foto: Sannse  
CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Rouwkwikstaart is net zo algemeen in Groot Brittannië als de Witte Kwikstaart hier. Hij lijkt veel op zijn witte neef, zowel in uiterlijk als gedrag. In zomerkleed is de rug donkergrijs tot zwart zonder lengtestrepen, zijn de flanken grijs en heeft hij twee witte vleugelstrepen. Beide soorten lijken zo sterk op elkaar dat de Rouwkwikstaart vroeger als ondersoort van de Witte werd beschouwd.

Beide soorten hebben een voorkeur voor open landschappen zoals boerenerven, akkers en weilanden, ook industrie- of parkeerterreinen en andere open plekken. Daar zoeken ze al 'kwikkend' met de staart naar voedsel, hoofdzakelijk insecten en andere ongewervelden. Tijdens de golvende vlucht is vaak de roep te horen.

De Rouwkwikstaart is een broedvogel van Groot Brittannië. In Nederland komt hij zelden tot broeden en is dan vaak gepaard aan een Witte Kwikstaart. Hier is het vooral een doortrekker, op weg van en naar de overwinteringsgebieden in Frankrijk en verder zuid tot in noordelijk Afrika. Eind maart en begin april is verreweg de beste tijd van het jaar om een Rouwkwikstaart in Nederland te zien. Het westen van het land, speciaal de kuststrook, en de Waddeneilanden bieden de beste kansen. Dat was al langer bekend maar wordt gedetailleerd in beeld gebracht in een artikel in Sovon-Nieuws van maart 2017.

Determinatie lastig
In datzelfde artikel wordt overigens ook uitgebreid ingegaan op het onderscheid van de Rouwkwikstaart met de Witte en hybriden (jongen van mengparen). Mannetjes Rouwkwikstaart zijn niet zo lastig, vrouwtjes daarentegen wel en vogels met kenmerken tussen Witte en Rouwkwikstaart al helemaal. Op de vraag hoe onderscheid je vrouwtjes Rouwkwikstaart van een Witte Kwikstaart wordt verder aandacht besteed op deze pagina uit dezelfde editie van Sovon-nieuws.

Kijk in het tweede katern voor een distributiekaart van alle zwart-witte kwikstaarten.

Broedsucces Rouwkwikstaart

In 34 BMP-seizoenen in Meijendel zijn in 2 jaren territoria van de Rouwkwikstaart vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
de Rouwkwikstaart behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De Rouwkwikstaart heeft met zekerheid in 2004 in Meijendel (Kavel 1A) gebroed; er is waargenomen dat de vogel met voedsel in de snavel op weg was naar het nest. Bij het broedgeval in 2015 ging het om een mengpaar met een Witte Kwikstaart.


Verspreidingskaart van de diverse zwart-witte kwikstaarten, gevonden in de WikipediA. Klik op de kaart voor een vergroting.
Bron: By L. Shyamal, based on; Nakamura, Kazue (1985). "Historical change of the geographical distribution of two closely related species of the genus Motacilla in the Japanese Archipelago: a preliminary note".
Vogelzang en/of andere -geluiden
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Rouwkwikstaart.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Rouwkwikstaart via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Rouwkwikstaart.
top