Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Witte Kwikstaart

Alle Kwikstaarten:
[euring: 10201]
Familienaam: Kwikstaarten (Motacillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Motacilla alba | English: Pied Wagtail
Deu: Bachstelze | Fran: Bergeronnette grise | Esp: Lavandera blanca…


Foto van de Witte Kwikstaart
Foto: Edwin Bax  
De Witte Kwikstaart is een vrij algemene vogel en door zijn zwart, wit en grijze verenpak een opvallende verschijning. Hij schuwt de nabijheid van mensen niet erg en is daardoor bij velen bekend.

Hij heeft een voorkeur voor een open landschap, zoals boerenerven, akkers en weilanden, ook industrie- of parkeerterreinen en andere open plekken. Daar zoeken ze al 'kwikkend' met de staart naar voedsel, hoofdzakelijk vliegjes en andere ongewervelden. Ze lopen dan graag met een tractor mee voor makkelijke prooien, of met in een weiland lopende dieren die de insecten verstoren. Vliegende insecten worden met groot gemak gevangen, net als een vliegenvanger. Ook zijn ze jagend langs sloten en plassen te vinden.

Witte 'Kwikken' zijn niet erg kieskeurig bij de keuze van een broedplaats. Ze broeden in schuren, gaten in muren, onder dakpannen of in een heg. Ze schuwen een menselijke omgeving niet. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er voldoende insecten aanwezig zijn. Het nest wordt door het vrouwtje gemaakt en bekleed met wol, veertjes, haren en dergelijk zacht materiaal. Er komen 5-6 eieren in te liggen die zij alleen uitbroedt. De jongen worden door beide ouders gevoerd.

De Witte Kwikstaart is een jaarvogel en vrij talrijke broedvogel die overwintert in het noorden van Afrika, met name Marokko. In de winter blijven slechts weinig vogels achter. Vaak zijn de vogels die dan bij ons worden gezien afkomstig uit het noorden en oosten van Europa.

Kijk bij de Rouwkwikstaart voor een distributiekaart van deze soort en van alle zwart-witte kwikstaarten.

Broedsucces Witte Kwikstaart

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 31 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Witte Kwikstaart.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
1 3 1 3 1 2 3 1 3 2 3 2 1 4 4 4 3 3 1 1 1 3 4 3 9 3 9 7 11 12 10

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Witte Kwikstaart behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Moderne landbouwtechnieken en hygiënische stallen zijn net als het gebruik van pesticiden ongunstig voor deze soort immers hij is een specialist in het vangen van (vliegende) insecten op het boerenland. Dat kan een verlaring zijn voor de achteruitgang in het aantal Witte Kwikstaarten sinds de jaren negentig. De laatste jaren lijkt het aantal stabiel.

Het aantal broedgevallen in Meijendel daarentegen is de afgelopen jaren toegenomen. Bij een broedgeval van een Rouwkwikstaart in Meijendel in 2015 ging het om een mengpaar met een Witte Kwikstaart.
Bescherming van de Witte Kwikstaart

de Witte Kwikstaart zit als wintergast cq doortekker in de gevarenzone. De soort moet eigenlijk op de Rode Lijst staan want effectieve beschermingsmaatregelen zijn per direct nodig. Daarom staat de Witte Kwikstaart (voorlopig) op de Oranje Lijst *.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Witte Kwikstaart via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Witte Kwikstaart.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top