Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Engelse Kwikstaart

Alle Kwikstaarten:
[euring: 10172]
Familienaam: Kwikstaarten (Motacillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Motacilla flavissima | English: Blue-headed Wagtail
Deu: Englische Schafstelze | Fran: Bergeronnette flavéole | Esp: Lavandera boyera ing…


De Engelse Kwikstaart komt hoofdzakelijk voor op de Britse eilanden, maar ook langs onze kust. Het is een zomergast die overwintert in Afrika; tijdens de migratie trekken ze in kleine aantallen door Nederland.

Deze Kwikstaart broedt in Nederland dus langs de kust. Begin jaren zeventig werden broedkolonies in de bollenstreek tussen Wassenaar en Hillegom en populaties in Overflakkee, de Noordhollandse bollenstreek en westelijk Zeeuws-Vlaanderen aangetoond. Dit overlapt langs de oostrand het broedgebied van de Gele Kwikstaart.

Het zijn insecteneters. Bij voorkeur foerageren ze in lage vegetatie of op de grond. Ze zijn vaak te zien tussen grazend vee, ze rennen en fladderen dan achter allerlei insecten aan die door deze grote dieren worden opgejaagd.

De Engelse Kwikstaart (soms Engelse Gele Kwikstaart) lijkt sterk op 'onze' Gele Kwikstaart (Motacilla flava), ook in gedrag. Hij werd lange tijd beschouwd als één van de vele ondersoorten van de Gele Kwikstaart, maar is hiervan recent afgesplitst (bron: VBNL). Het verschil met 'onze' Gele Kwikstaart zit in de koptekening van het mannetje. Bij de Engelse Kwikstaart ontbreekt het grijs op de kop, de oogstreep is geel en de kop is verder groenig bruin op de plaatsen waar de 'onze' Gele Kwikstaart grijs is.
Kijk onderaan deze pagina voor een volledig overzicht van ondersoorten.


In de nieuwsbrief van VBNL van mei 2017 staat een artikel over de verschillen tussen de diverse geelgekleurde kwikstaarten.

 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 1984   1985   1989   1990 
1 1 1 1

In 4 van de 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Engelse Kwikstaart.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Engelse Kwikstaart behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Sinds midden jaren zeventig is het broedareaal in NL meer dan gehalveerd. De oppervlakte broedhabitat (bollenvelden) is in theorie toegenomen, maar verdichting van de bebouwing (meer kassen) is nadelig voor deze in open landschappen broedende soort. De rol van veranderingen in de bollenteelt en de invloed van gifgebruik is onbekend (bron: Vogelbescherming NL). De Engelse Kwikstaart staat daarom op de Rode Lijst van 2004. Ook in Engeland is sprake van een forse achteruitgang van de soort. Daar worden veel graslanden omgezet in bouwlanden. Ook daar staat deze soort op de rode lijst.

Alle broedgevallen in Meijendel werden in K74 vastgesteld.


Dit overzicht van ondersoorten is overgenomen uit de "ANWB Vogelgids van Europa".

Bescherming van de Engelse Kwikstaart

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Engelse Kwikstaart staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Bedreigde soorten'. 'Bedreigde soorten': Soorten die sterk zijn afgenomen en zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn en soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeldzaam zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Engelse Kwikstaart via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Engelse Kwikstaart.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top