Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Engelse Kwikstaart

Alle Kwikstaarten:
[euring: 10172]
Familienaam: Kwikstaarten (Motacillidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Motacilla flavissima | English: Blue-headed Wagtail
Deu: Englische Schafstelze | Fran: Bergeronnette flavéole | Esp: Lavandera boyera ing…


De Engelse Kwikstaart komt hoofdzakelijk voor op de Britse eilanden, maar ook langs onze kust. Het is een zomergast die overwintert in Afrika; tijdens de migratie trekken ze in kleine aantallen door Nederland.

Deze Kwikstaart broedt incidenteel in Nederland, langs de kust. Begin jaren zeventig werden broedkolonies in de bollenstreek tussen Wassenaar en Hillegom en populaties in Overflakkee, de Noordhollandse bollenstreek en westelijk Zeeuws-Vlaanderen aangetoond. Dit overlapt langs de oostrand het broedgebied van de Gele Kwikstaart.

Het zijn insecteneters. Bij voorkeur foerageren ze in lage vegetatie of op de grond. Ze zijn vaak te zien tussen grazend vee, ze rennen en fladderen dan achter allerlei insecten aan die door deze grote dieren worden opgejaagd.

De Engelse Kwikstaart (soms Engelse Gele Kwikstaart) lijkt sterk op 'onze' Gele Kwikstaart (Motacilla flava), ook in gedrag. Hij werd lange tijd beschouwd als één van de vele ondersoorten van de Gele Kwikstaart, maar is hiervan recent afgesplitst (bron: ). Het verschil met 'onze' Gele Kwikstaart zit in de koptekening van het mannetje. Bij de Engelse Kwikstaart ontbreekt het grijs op de kop, de oogstreep is geel en de kop is verder groenig bruin op de plaatsen waar de 'onze' Gele Kwikstaart grijs is.
Kijk onder 'Broedsucces' voor een volledig overzicht van ondersoorten.
Engelse vs Gele Kwikstaart en ondersoorten
In Europa zijn diverse, regionaal bepaalde, ondersoorten van de Gele Kwikstaart, elk met een eigen koppatroon. Deze vormen worden door sommige auteurs ook als aparte soort beschouwd, maar ze staan als 10 ondersoorten op de IOC World Bird List. Mannetjes van alle (onder)soorten en vormen zijn in het voorjaar goed te onderscheiden. In overlappende broedarealen komen vaak hybriden voor.

Ook de Engelse Kwikstaart werd als een ondersoort van de Gele Kwikstaart (Motacilla flava) beschouwd, maar is hiervan afgesplitst en wordt nu als een aparte soort gezien (Motacilla flavissima).

In de nieuwsbrief van VBNL van mei 2017 staat een artikel over de verschillen tussen de diverse geelgekleurde kwikstaarten.
Dit overzicht is overgenomen uit de Vogelgids van Europa.
lees meer…
Broedsucces Engelse Kwikstaart
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 4 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Engelse Kwikstaart.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1984   1985   1989   1990 
1 1 1 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Engelse Kwikstaart behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Broedgevallen van de Engelse Kwikstaart komen bijna alleen voor in de kuststreek, met de nadruk op de Zuid-Hollandse Bollenstreek. Dit vormt onderdeel van het broedgebied van de Franse westkust tot in Noord-Duitsland, dat overigens getalsmatig in het niet valt bij de aantallen op de Britse Eilanden. De Engelse Kwikstaart gold tot ongeveer 1970 als een zeldzame broedvogel. Later bleken er toch meer te broeden in de kuststreek, tot zo'n 150-200 paren (schatting: 1975). Tegenwoordig broeden er hooguit enkele tientallen paren in Nederland [25-40 (2008-2011)]. De oorzaak is waarschijnlijk dat de Britse bronpopulatie afneemt (bron: Sovon).

Alle vier broedgevallen in Meijendel werden in K74 vastgesteld. Dat is "De Klip", in vroeger tijden een bloembollenveld.
Bescherming van de Engelse Kwikstaart
Sinds midden jaren zeventig is het broedareaal in NL meer dan gehalveerd. De oppervlakte broedhabitat (bollenvelden) is in theorie toegenomen, maar verdichting van de bebouwing (meer kassen) is nadelig voor deze in open landschappen broedende soort. De rol van veranderingen in de bollenteelt en de invloed van gifgebruik is onbekend (bron: ). De Engelse Kwikstaart staat daarom op de Rode Lijst. Ook in Engeland is sprake van een forse achteruitgang van de soort. Daar worden veel graslanden omgezet in bouwlanden. Ook daar staat deze soort op de rode lijst.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

 • Vergelijk de geel gekleurde kwikstaarten.
 • Gele Kwikstaart op vogelgeluid.nl.
 • Engelse Kwikstaart, opname David M.
 • Noordse Kwikstaart, opname Aline Spriet.
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van staan geluiden van de Engelse Kwikstaart.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Engelse Kwikstaart
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top