Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Gele Kwikstaart

Alle Kwikstaarten:
[euring: 10171]
Familienaam: Kwikstaarten (Motacillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Motacilla flava | English: Blue-headed Wagtail
Deu: Schafstelze | Fran: Bergeronnette printanière | Esp: Lavandera boyera alemana…


Foto van de Gele Kwikstaart
Foto: Edwin Bax  
De Gele Kwikstaart is een zomergast die overwintert in Westelijk Afrika. Hij doet met zijn olijfgroene rug en fel gele buik zijn naam zeker eer aan. De blauwgrijze kop met brede witte wenkbrauwstreep is wat deze Gele Kwikstaart 'de onze' maakt want er zijn nogal wat ondersoorten van 'Motacilla flava' die vooral verschillen in de koptekening; vogeltaxonomen onderscheiden wel tien verschillende ondersoorten. Van de Engelse gele kwikstaart (M. flavissima) is de status onduidelijk. Sommigen onderscheiden deze als een aparte soort, anderen classificeren eveneens als ondersoort.

Gele kwikstaarten hebben een voorkeur voor open landbouwgebieden met een dichte vegetatie to 50 cm hoog. Tijdens het lopen wippen ze de staart regelmatig met felle schokkende bewegingen op en neer, het typische 'kwikken' van deze familie.

Het zijn insecteneters. Vaak zijn ze te zien tussen grazend vee, ze pikken dan de insecten op die door de grote dieren worden opgejaagd. Soms zie je ze ook op een omheining van weide of akker zitten. De vlucht is meestal laag boven de grond en wordt gekenmerkt door golvende bewegingen.

Het nest wordt door het wijfje in een kuiltje gebouwd van gras, stengels en wortels, bekleed met haar. Het is uitermate goed verborgen in hoge vegetatie. Er worden 5-6 eieren in gelegd die het vrouwtje uitbroedt. Beide ouders brengen de jongen groot.

Kijk onder 'Broedsucces' voor een volledig overzicht van ondersoorten van deze kwikstaart.
Gele Kwikstaart en ondersoorten
In Europa zijn diverse, regionaal bepaalde, ondersoorten met elk een eigen koppatroon. Deze vormen worden door sommige auteurs ook als aparte soort beschouwd, maar ze staan als 10 ondersoorten op de IOC World Bird List. Zo ook de Engelse Kwikstaart, die in Nederland als aparte soort wordt beschouwd. Mannetjes van alle (onder)soorten en vormen zijn in het voorjaar goed te onderscheiden. In overlappende verspreidingsgebied komen vaak hybriden voor.

In de nieuwsbrief van VBNL van mei 2017 staat een artikel over de verschillen tussen diverse geelgekleurde kwikstaarten.

Dit overzicht is overgenomen uit de "ANWB Vogelgids van Europa".
lees meer…
Broedsucces Gele Kwikstaart
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 5 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Gele Kwikstaart.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1984   1988   1990   2009   2012 
1 1 1 1 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Gele Kwikstaart behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding: sovon.nl.
Hoewel de aantallen fluctueren, is de Nederlandse populatie grosso modo afgenomen, sinds de jaren zestig tussen de 50% en 75%. Op grasland is de achteruitgang tot zo'n 90% harder gegaan dan op bouwland. Het aantal broedparen is 40.000-50.000 (in 1998-2000) (bron: vogelbescherming.nl).
Bescherming van de Gele Kwikstaart
De Gele Kwikstaart is een gevoelige soort en staat vanwege de sterke afname op de Rode Lijst. De afname doet zich vooral voor op de vochtige graslanden. Verdroging, intensivering van de landbouw en verdwijnen van kruidenrijke graslanden spelen een belangrijke rol. Een lichte toename is te zien op grootschalige akkers op een aantal plekken in ons land.
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

De Gele Kwikstaart staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Gevoelige soorten'. 'Gevoelige soorten': Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Gele Kwikstaart.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Gele Kwikstaart via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Gele Kwikstaart.
top