Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Boompieper

Alle Kwikstaarten:
[euring: 10090]
Familienaam: Kwikstaarten (Motacillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anthus trivialis | English: Tree Pipit
Deu: Baumpieper | Fran: Pipit des arbres | Esp: Bisbita arbor‚o…


Foto van de Boompieper
Foto: Vogelartinfo (Own work)
[GFDL-1.2]
De Boompieper is een zomergast die in Afrika zuid van de Sahara overwintert. Na zijn terugkeer zoekt deze trekvogel een halfopen terrein op om te broeden. Een bosrand langs het binnenduin zoals in Meijendel voldoet in die zin uitstekend. Ze komen in Nederland vooral in het oosten voor, maar ook in duingebieden zoals in Meijendel.

De Boompieper is een typische pieper die van de sterk gelijkende Graspieper is te onderscheiden door zang en biotoop, zijn tekening is daarnaast van een iets warmere tint en wat contrastrijker. De zangvlucht is opvallend. Meestal vanuit een hoge post vliegt de Boompieper steil omhoog en begint te zingen. Als het hoogste punt bereikt is gaat het in een glijvlucht, zonder een vleugelslag, al zingend weer terug naar een hoog punt in de buurt. De Boompieper zingt ook regelmatig vanaf een hoge zangpost.

Boompiepers bouwen een nest op de grond op een onderlaag van mos en bekleed met gras en haar. In mei-juni komen daar 4 à 6 eieren in die door het vrouwtje alleen worden uitgebroed. Beide ouders voeren de jongen. Soms volgt een tweede broedsel.

Het voedsel van Boompiepers bestaat uit insecten en larven, soms sprinkhanen en ook spinnen.

Een zeldzame dwaalgast in het najaar in Nederland is de sterk gelijkende Siberische Boompieper.
Kijk in de vogelgids van vbnl voor meer informatie over die soort.
Broedsucces Boompieper
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Boompieper.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
25 26 33 40 19 33 43 27 12 22 20 33 39 37 43 41 47 65 55 58 67 61 65 53 46 45 49 49 58 71 78 95 86 90

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Boompieper behoort tot de ecologische groep soorten van boomgroepen, open bos en bosranden en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding: sovon.nl.
De Boompieper reageert sterk op het inzetten van begrazing, al na één seizoen verdwijnt deze vogel uit het begraasde gebied. Doordat de veebezetting in Meijendel is teruggebracht kwam de Boompieper ook in het begraasde gedeelte weer iets terug. Deze soort is dus niet gebaat bij kort gegraasd gras, het moet plukkering zijn.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Boompieper.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Boompieper via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Boompieper.
top