Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Duinpieper

Alle Kwikstaarten:
[euring: 10050]
Familienaam: Kwikstaarten (Motacillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anthus campestris | English: Tawny Pipit
Deu: Brachpieper | Fran: Pipit rousseline | Esp: Bisbita campestre…


In 1994 kon - op basis van een enkele waarneming - de duinpieper in de statistieken worden opgenomen. De vogel heeft naar alle waarschijnlijkheid niet gebroed in het duin.

De duinpieper staat al lange tijd onder druk. Rond 1985 werden in heel Nederland nog 50-70 paren geteld, een fractie van de 250-350 paar van net na de oorlog. Anno 2012 is de soort zo goed als uit Nederland verdwenen. Schrale landschappen als de duinen groeien onder invloed van het toegenomen verkeer steeds verder dicht. Uitlaatgassen bevatten stikstof die via de lucht en regen de duinen 'bemest'. Dit proces wordt door de wereldwijde stijging van temperatuur en de toename van CO2 concentraties nog eens versneld. Daarnaast speelt ook verstoring door recreanten, die soms de 'verboden toegang' aanwijzingen negeren, een rol.


In de 34 geïnventariseerde jaren is in 1994 één territorium van de Duinpieper vastgesteld.

Klik op het jaartal voor een kaartje met het kavel.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
de Duinpieper behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De vermindering van de oppervlakte stuifzanden is één van de belangrijkste oorzaken van het verdwijnen van de duinpieper uit Nederland. Het verdwijnen van de Duinpieper als broedvogel uit Nederland en Noordwest-Europa is in een tweetal artikelen beschreven in Limosa 78 (2005). Op de site van SOVON staat eveneens een artikel over de Duinpieper als voormalig broedvogel.

Bescherming van de Duinpieper

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Duinpieper staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Uit Nederland verdwenen soorten'. Ook als wintergast cq doortrekker staat deze vogel op de aanvullende Rode lijst bij de Bedreigde soorten *. 'Uit Nederland verdwenen soorten': Een soort krijgt deze status pas als het eerste jaar dat niet meer in Nederland werd gebroed tien of meer jaar geleden is en de soort sindsdien geen regelmatige broedvogel meer is.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Duinpieper via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Duinpieper.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top