Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Duinpieper

Alle Kwikstaarten:
[euring: 10050]
Familienaam: Kwikstaarten (Motacillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anthus campestris | English: Tawny Pipit
Deu: Brachpieper | Fran: Pipit rousseline | Esp: Bisbita campestre…


In 1994 kon - op basis van een enkele waarneming - de duinpieper in de statistieken worden opgenomen. De vogel heeft naar alle waarschijnlijkheid niet gebroed in het duin.

De duinpieper staat al lange tijd onder druk. Rond 1985 werden in heel Nederland nog 50-70 paren geteld, een fractie van de 250-350 paar van net na de oorlog. Anno 2012 is de soort zo goed als uit Nederland verdwenen. Schrale landschappen als de duinen groeien onder invloed van het toegenomen verkeer steeds verder dicht. Uitlaatgassen bevatten stikstof die via de lucht en regen de duinen 'bemest'. Dit proces wordt door de wereldwijde stijging van temperatuur en de toename van CO2 concentraties nog eens versneld. Daarnaast speelt ook verstoring door recreanten, die soms de 'verboden toegang' aanwijzingen negeren, een rol.
Broedsucces Duinpieper
In 34 BMP-seizoenen in Meijendel is in 1994 één territorium van de Duinpieper vastgesteld.
Klik op het jaartal voor een kaartje met het kavel.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
De Duinpieper behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding kijk op sovon.nl.
De Duinpieper was in de twintigste eeuw een schaarse broedvogel van schrale heide en zandverstuivingen. De verspreiding over de zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland werd in toenemende mate beperkt tot de Veluwe, Noord-Brabant en Noord-Limburg. Rond 1975 waren er, ondanks afname, nog zo'n 100 broedparen. Dat aantal nam verder af totdat er eind jaren negentig alleen nog op de Veluwe enkele tientallen over waren. Vanaf 2003 broedt de Duinpieper niet meer in ons land.

De afname is een gevolg van verdwijning (ontginning) en verslechtering van broedbiotoop door vegetatiesuccessie, vergrassing en recreatie. Recente maatregelen tot herstel van stuifzanden hebben niet tot nieuwe broedgevallen geleid. De Duinpieper is in heel West-, Noord- en Midden-Europa sterk op zijn retour.
Bescherming van de Duinpieper
Het verdwijnen van de Duinpieper als broedvogel uit Nederland en Noordwest-Europa in een aantal artikelen beschreven:
• Limosa 78 (2005): Verdwijnen van de Duinpieper als broedvogel uit Nederland en NW Europa
• Limosa 78 (2005): Postuum in memoriam: de Duinpieper als Nederlandse kustbroedvogel.
• Sovon Nieuws 04-2009: Duinpieper: voormalige broedvogel, schaarse doortrekker.
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

De Duinpieper staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Uit Nederland verdwenen soorten'. Ook als wintergast cq doortrekker staat deze vogel op de aanvullende Rode lijst bij de Bedreigde soorten *. 'Uit Nederland verdwenen soorten': Een soort krijgt deze status pas als het eerste jaar dat niet meer in Nederland werd gebroed tien of meer jaar geleden is en de soort sindsdien geen regelmatige broedvogel meer is.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Duinpieper.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Duinpieper via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Duinpieper.
top