Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Huiszwaluw

Alle Zwaluwen:
[euring: 10010]
Familienaam: Zwaluwen (Hirundinidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Delichon urbicum | English: House Martin
Deu: Mehlschwalbe | Fran: Hirondelle de fenêtre | Esp: Av¡on com£n…


CC-BY-SA-4.0   via Wikimedia Commons
De Huiszwaluw oogt vooral zwart-wit, maar het zwart blijkt van dichtbij veel meer een fraaie blauwzwarte tint te zijn. In de vlucht vallen de zwarte bovendelen en spierwitte romp en stuit op. Vergeleken met de Boerenzwaluw zijn vleugels en staart stomper van vorm. Dit is een trekvogel die van medio april tot eind oktober in Nederland is en in de zuidelijke helft van Afrika onverwintert. Ze zijn het talrijkst in de omgeving van meren, plassen en rivieren.

Deze zwaluw broedt meestal in kleine kolonies. Van oorsprong bouwt de Huiszwaluw zijn komvormig nest tegen een rotswand. Maar dit is een echte cultuurvolger gebleken en bij ons zijn de nesten in de regel te vinden onder de dakgoot of ander overhangende delen van gebouwen -bijna altijd aan de buitenmuur- of onder een brug. Het is een nestkom gemaakt van klei- en zandbolletjes, met gras en worteltjes bekleed en met een 'matras' van veren. De vliegopening zit aan de bovenkant. Daar komen 4 à 5 eieren in die door beide ouders wordt uitbroed en de jongen groot gebracht. Er zijn vaak 2, soms 3 broedsels.

Foto: Sanchezn (Own work) [CC BY-SA 3.0] via Wikimedia Commons
Het voedsel bestaat uit in de vlucht gevangen muggen, vliegen en andere vliegende insecten. Hij maakt lange glijvluchten en spaart zo energie. Huiszwaluwen zijn in staat om laag over het water scherend te drinken.

Taxonomie. Er zijn verschillende 'zwaluwen' te vinden in Nederland. Deze Huiszwaluw is nauw verwant aan Boerenzwaluw en Oeverzwaluw en behoort tot de familie der Hirundinidae. De Gierzwaluw zit in een andere familie, de Apodidae uit de orde Apodiformes ('Gierzwaluwachtigen') en is veel meer verwant aan de kolibri. Dan is er ook nog de Nachtzwaluw en dat is ook geen echte 'zwaluw' maar die behoort tot de familie Caprimulgidae.


In de 33 geïnventariseerde jaren zijn in 1992 6 territoria van de Huiszwaluw vastgesteld.

Klik op het jaartal voor een kaartje met het kavel.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
de Huiszwaluw behoort tot de ecologische groep soorten van bebouwing en overig en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding

Bescherming van de Huiszwaluw

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Huiszwaluw staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Gevoelige soorten'. 'Gevoelige soorten': Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Huiszwaluw via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Huiszwaluw.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top