Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Veldleeuwerik

Alle Leeuweriken:
[euring: 9760]
Familienaam: Leeuweriken (Alaudidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Alauda arvensis | English: Skylark
Deu: Feldlerche | Fran: Alouette des champs | Esp: Alondra com£n…


De veldleeuwerik was ooit overal in Nederland te horen. Maar deze soort blijkt niet in staat de intensivering van het boerenland bij te benen. Vooral tweede en derde broedsels, later in het seizoen, mislukken vaak. In de overwinterings-gebieden wordt de soort geconfronteerd met een afname van stoppelvelden. Landelijk is de vogel sinds het einde van de jaren zeventig al met zo'n 90% teruggelopen.

De veldleeuwerik is als broedvogel sinds 2004 uit Meijendel verdwenen. De stand van de veldleeuwerik heeft in het duin een wonderlijk verloop. In 1958, het beginjaar van de vogeltellingen in Meijendel, was de veldleeuwerik nauwelijks aanwezig; tot 1964 bleef het aantal bij een enkel paar, maar vanaf 1967 gaat de stand bergopwaarts naar het hoogtepunt in 1977 (vijf territoria per km² in het getelde gebied). Meteen daarna neemt de stand weer af tot enkele incidentele gevallen (territoria).

Broedsucces Veldleeuwerik

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 12 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Veldleeuwerik.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1984   1986   1987   1988   1989   1990   1994   1999   2000   2002   2003   2004 
1 2 7 4 4 1 1 2 1 1 2 2

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Veldleeuwerik behoort tot de ecologische groep soorten van grazige vegetaties en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Deze ooit zo algemene en bij vrijwel iedereen bekende leeuwerik loopt een gerede kans uit grote delen van het land te verdwijnen. Daarom staat deze soort nadrukkelijk op de Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels. Ook was 2006 door SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot 'het Jaar van de Veldleeuwerik'. De onderzoekers hebben de uitkomsten in een uitgebreid rapport vastgelegd.

In de vogelgids van vogelbescherming.nl is een speciale sectie gewijd aan de bescherming van de Veldleeuwerik.
Bescherming van de Veldleeuwerik
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Veldleeuwerik staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Gevoelige soorten'. Ook als wintergast cq doortrekker staat deze vogel op de aanvullende Rode lijst bij de Gevoelige soorten *. 'Gevoelige soorten': Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Veldleeuwerik zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Veldleeuwerik.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Veldleeuwerik via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Veldleeuwerik.
top