Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kuifleeuwerik

Alle Leeuweriken:
[euring: 9720]
Familienaam: Leeuweriken (Alaudidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Galerida cristata | English: Crested Lark
Deu: Haubenlerche | Fran: Cochevis huppé | Esp: Cogujada com£n…


Foto van de Kuifleeuwerik
Foto: J.M.Garg  
CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Kuifleeuwerik lijkt op de Veldleeuwerik, onopvallend grijsbruin gevlekt, de staart met een witte zoom. Deze leeuwerik heeft een parmantige kuif, en hij is er trots op want draagt hem meestal opgezet. Hij valt overigens ook op als hij niet opgericht is… Zijn volle borst geeft een wat zware, ronde verschijning. De snavel is lang en stevig.

De vlucht van een Kuifleeuwerik is sterk golvend, met flappende vleugelslagen, de brede vleugels en korte staart geven daarbij een compacte indruk. Hij maakt geen uitbundige zangvluchten zoals de Veldleeuwerik, vaak is een struiktop of dakrand hoog genoeg.

Hij komt voor in vrijwel geheel West-Europa met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië en Noord-Rusland. De Kuifleeuwerik is van oorsprong een bewoner van steppen en halfwoestijnen en is in West-Europa te vinden in soortgelijk biotoop zoals de zeereep, zandige, droge gronden, op braak liggende industrie- en bouwterreinen en dergelijke. Het nest is een kuiltje in de zanderige grond, maar is ook op grinddaken te vinden. Het bestaat voornamelijk uit grashalmen en wat dorre bladeren.
Broedsucces Kuifleeuwerik
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 6 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Kuifleeuwerik.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1987   1988   1989   1990   2002   2003 
2 1 1 1 1 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Kuifleeuwerik behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding kijk op sovon.nl.
Het gaat helaas niet goed met deze soort. Omstreeks 1975 waren er rond 4000 broedparen en was het nog een algemene broedvogel. Dat aantal nam snel af tot 425 rond 1990, minder dan 100 vanaf 1997 en slechts enkele vanaf 2010. In 2015 is het voorlopig laatste territorium vastgesteld. Veranderingen in de stedenbouw, met verlies aan braakliggende terreinen (er wordt 'te snel' gebouwd!), speelden vermoedelijk een hoofdrol in de neergang. Ook elders in West- en Midden-Europa verdween de soort nagenoeg.
Bescherming van de Kuifleeuwerik
In een paar decennia is de gehele populatie Kuifleeuwerikken weggevaagd. De oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk, maar het verdwijnen van geschikt habitat speelt vermoedelijk een hoofdrol. De Kuifleeuwerik staat in Nederland nog op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als 'ernstig bedreigd', maar aangenomen wordt dat er geen broedparen meer zijn.
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

De Kuifleeuwerik staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Ernstig bedreigde soorten'. 'Ernstig bedreigde soorten': Soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeer zeldzaam zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Kuifleeuwerik.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Kuifleeuwerik via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Kuifleeuwerik.
top