Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kuifleeuwerik

Alle Leeuweriken:
[euring: 9720]
Familienaam: Leeuweriken (Alaudidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Galerida cristata | English: Crested Lark
Deu: Haubenlerche | Fran: Cochevis huppé | Esp: Cogujada com£n…


Foto van de Kuifleeuwerik
Foto: J.M.Garg
CC BY-SA 3.0  via Creative Commons
De Kuifleeuwerik lijkt op de Veldleeuwerik, onopvallend grijsbruin gevlekt, de staart met een witte zoom. Deze leeuwerik heeft een parmantige kuif, en hij is er trots op want draagt hem meestal opgezet. Hij valt overigens ook op als hij niet opgericht is… Zijn volle borst geeft een wat zware, ronde verschijning. De snavel is lang en stevig.

De vlucht van een Kuifleeuwerik is sterk golvend, met flappende vleugelslagen, de brede vleugels en korte staart geven daarbij een compacte indruk. Hij maakt geen uitbundige zangvluchten zoals de Veldleeuwerik, vaak is een struiktop of dakrand hoog genoeg.

Hij komt voor in vrijwel geheel West-Europa met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië en Noord-Rusland. De Kuifleeuwerik is van oorsprong een bewoner van steppen en halfwoestijnen en is in West-Europa te vinden in soortgelijk biotoop zoals de zeereep, zandige, droge gronden, op braak liggende industrie- en bouwterreinen en dergelijke. Het nest is een kuiltje in de zanderige grond, maar is ook op grinddaken te vinden. Het bestaat voornamelijk uit grashalmen en wat dorre bladeren.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Kuifleeuwerik gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Kuifleeuwerik
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 6 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Kuifleeuwerik.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1987   1988   1989   1990   2002   2003 
2 1 1 1 1 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Kuifleeuwerik behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Het gaat helaas niet goed met de Kuifleeuwerik. De soort broedt in ieder geval vanaf de negentiende eeuw in Nederland. In de twintigste eeuw werd hij een bekende stadsbewoner en nestelde hij tevens hier en daar aan de randen van stuifzanden, schrale heide en agrarisch cultuurland. Omstreeks 1975, toen de bloeiperiode vermoedelijk net voorbij was, waren er nog rond 4000 broedparen. Dat aantal nam snel af tot 425 rond 1990, minder dan 100 vanaf 1997 en slechts enkele vanaf 2010. Veranderingen in de stedenbouw, met verlies aan braakliggende terreinen, speelden waarschijnlijk een hoofdrol in de neergang. Ook elders in West- en Midden-Europa verdween de soort nagenoeg (bron: Sovon).
Bescherming van de Kuifleeuwerik
In een paar decennia is de gehele populatie Kuifleeuwerikken weggevaagd. De oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk, maar het verdwijnen van geschikt habitat speelt vermoedelijk een hoofdrol. De Kuifleeuwerik staat in Nederland nog op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als 'ernstig bedreigd', maar aangenomen wordt dat er geen broedparen meer zijn (bron: ).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Kuifleeuwerik op vogelgeluid.nl. Opname: Stein Ø. Nilsen | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Kuifleeuwerik.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Kuifleeuwerik
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top