Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kleine Bonte Specht

Alle Spechten:
[euring: 8870]
Familienaam: Spechten (Picidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Dendrocopos minor | English: Lesser Spotted Woodpecker
Deutsch: Kleinspecht | Français: Pic épeichette | Español: Pico menor


Foto van de Kleine Bonte Specht
Foto: Thermos (Own work)
CC-BY-SA-2.5   via Wikimedia Commons
Nauwelijks groter dan een Vink is de Kleine Bonte Specht de kleinste van de drie (Grote, Middelste en Kleine). Het is weliswaar een standvogel maar is schaars en door het verborgen leven een weinig waargenomen soort. Het bonte verenpak kent geen rood behalve dat alleen het mannetje een rode pet heeft. De vlucht is net als bij zijn neven typisch spechtachtig, maar dan met kortere, steilere golven.

Loofbossen met oude bomen zijn het voornaamste leefgebied, maar ook oude boomgaarden en rivierlandschappen met veel elzenhout. Daar zoekt hij hoog, vooral op de takken lopend, naar zijn voedsel. Op het menu van de Kleine Bonte Specht staan voornamelijk larven van onder boombast levende insecten, aangevuld met larven van galwespen, muggen en spinnen. Soms eten ze bessen.

In het voorjaar wordt het territorium afgebakend met een roffel die langer duurt dan die van de Grote Bonte Specht, maar gewoonlijk zachter is. De ouders hakken samen het nest uit in vermolmd hout, vaak in een dikke zijtak met een gang richting de nestholte in de stam. Beide ouders broeden de 4-6 eieren uit en voeren de jongen.

Broedsucces Kleine Bonte Specht

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 18 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Kleine Bonte Specht.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '85   '87   '91   '92   '94   '04   '05   '06   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 5 6 7 6 10 16 26 21

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Kleine Bonte Specht behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Net als de landelijke trend vertoont het weliswaar kleine aantal broedparen in Meijendel de laatste jaren een stijging.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 •  de Kleine Bonte Specht zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
 • Vergelijk de roffels van spechten.
 • Zwarte specht. Luide roffel, 1¾-3sec lang, verdragend.
 • Grote Bonte specht. Korte snelle roffels die abrupt stoppen.
 • Kleine Bonte specht. Vrij zwakke roffel, wat ratelend, in constant tempo, meestal 1½-1¾sec, vaak twee roffels kort na elkaar.
 • Middelste Bonte specht. Roffelt niet om territorium en overigens zelden, dan 2-3 keer achter elkaar.
 • Groene specht. Roffelt zelden, een zwakke, wat aarzelende roffel, ca. 1½sec aangehouden.
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Kleine Bonte Specht.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
  vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
 • Zoek er naar geluiden van de Kleine Bonte Specht via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
 • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Kleine Bonte Specht.
top