Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zwarte Specht

Alle Spechten:
[euring: 8630]
Familienaam: Spechten (Picidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Dryocopus martius | English: Black Woodpecker
Deutsch: Schwarzspecht | Français: Pic noir | Español: Pico negro


CC-BY-SA-2.0   via Wikimedia Commons
Zwarte Spechten laten zich niet gauw zien; ze zijn schuw en gaan er vandoor zodra ze een mens waarnemen. Ze proberen ongezien te blijven door naar de achterzijde van de boom waarop ze zitten te schuiven; loopt men om de boom heen dan draait de vogel mee, op die manier uit het zicht blijvend. Ook de luide roep die door het bos kan weergalmen, draagt bij aan een beeld vol geheimzinnigheid rond de Zwarte Specht.

Deze specht hakt elk jaar een nieuw nest uit in dikke loofbomen en voorziet zo in holten waar allerlei dieren dankbaar gebruik van maken zoals boommarters, bosuilen en tal van andere soorten. Deze teruggetrokken vogel is daarmee een belangrijke dienstverlener voor de Europese bossen.

Tot ver in de jaren 70 werd de Zwarte Specht slechts incidenteel in Meijendel waargenomen. Daarna was er een frequentie in toename van het aantal waarnemingen, ook in de broedtijd. Vaak worden broedvestigingen voorafgegaan door een toenemend aantal losse waarnemingen in de broedtijd en inderdaad: in 1982 werd het eerste territorium vastgesteld, zie verder de grafiek territoria. De broedaanwezigheid van de Zwarte Specht in Meijendel is kort maar hevig geweest (hevig ook vanwege de luide vocalen van deze soort), met een piek in 1987.

Na 1995 was het afgelopen met de Zwarte Specht in Meijendel. In 2004 was er nog een incidenteel geval, gebaseerd op een rondzwervend mannetje. Wel is er in de duinen bij Schoorl nog een Zwarte Specht geweest, die het langer uithield.

Grafiek met territoria Zwarte Specht Grafiek met territoria Zwarte Specht
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   2004 
2 4 4 5 3 5 5 2 1 1 1 1 1

In 13 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Zwarte Specht.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Zwarte Specht behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Lees een beschouwing over het verdwijnen van de Zwarte Specht via deze link. Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op de vraag: 'Waarom is deze spechtensoort zo snel na vestiging weer uit het duin verdwenen?' Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, is het daarbij nodig eerst de vraag te beantwoorden waarom die soort zich überhaupt ooit vestigde!

Kort en goed kon de Zwarte Specht zich in de duinen vestigen door [1] de aanwezigheid van geschikt voedsel in [2] een passend landschap. Omdat vervolgens het landschapsbeeld veranderde, verdwenen de bewuste prooidiersoorten en daarmee het bestaansmogelijkheden van de Zwarte Specht.


In Limosa 85.4 2012 staat een uitgebreid artikel over de broedbiologie van de Zwarte Specht.
Lees het via deze link.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Zwarte Specht via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Zwarte Specht.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top