Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Woudaap

Alle Reigers:
[euring: 980]
Familienaam: Reigers (Ardeidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Ixobrychus minutus | English: Little Bittern
Deu: Zwergrohrdommel | Fran: Butor Blongios | Esp: Avetorillo com£n…


Man Woudaap in zomerkleed
Woudapen zijn kleine moerasvogels die leven van visjes, amfibieën en insekten. Ze broeden in dichte rietkragen en ruigtes met wilgen en biezen. Het is bij ons een zomergast, de wintermaanden worden doorgebracht in tropisch Afrika.

Deze reiger leidt een grotendeels verborgen leven. Behalve in de broedtijd komt de Woudaap alleen 's nachts uit de beschutting van het riet. Het mannetje is te herkennen aan de zwartgroene bovenzijde en geelroze kleur van de onderkant. Het vrouwtje is bruingestreept waardoor het goed gecamoufleerd is. In de vlucht zijn bij beide de lichte vleugelvlekken zeer karakteristiek en verwarring met een andere soort is dan ook vrijwel uitgesloten. Bij onraad neemt de Woudaap net als een Roerdomp de paalhouding aan, waarbij kop en snavel gestrekt omhoog worden gehouden.

Dit is een echte rietvogel die uiterst behendig (als een 'aap'?) over en langs de stengels klautert, waarbij de lange tenen vaak meerdere rietstengels tegelijk omvatten (zie foto). De 'zang' is een eentonig, steeds herhaald 'wouw-wouw-wouw'. Wellicht dat met deze kenmerken de naam (ooit was de naam Wouwaap) is verklaard?

Ook het nest wordt in het riet gebouwd en is grotendeels van rietstengels en takjes. Beide ouders bebroeden de 4-6 eieren en verzorgen de jongen. Het aantal broedparen in Nederland is in de tweede helft van vorige eeuw drastisch afgenomen (zie tweede katern). De oorzaak is niet geheel duidelijk, rietsnijden en watertoerisme spelen zeker een rol. Maar vreemd genoeg heeft de toename van rietvelden in Flevoland niet tot een toename in de populatie geleid. Daarom staat deze soort op de Rode Lijst.

Grafiek met territoria Woudaap
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 1991   2006   2008   2009   2013   2015 
1 1 1 1 1 1

In 6 van de 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Woudaap.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Woudaap behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is het jaarlijks aantal territoria in Nederland.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Tot in de jaren vijftig broedden jaarlijks honderden Woudapen in ons land. In 1965 werden nog zo'n 225 paren geteld, daarna liep de stand terug tot 20-30 paar rond 1990 en minder dan tien paar nu.

In 2006 kon na 15 jaar afwezigheid weer een 'geldige' waarneming van een Woudaap in Meijendel worden geregistreerd. Maar tot op heden zijn broedgevallen incidenteel en dan beperkt tot één voor dat jaar.

Bescherming van de Woudaap

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Woudaap staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Ernstig bedreigde soorten'. 'Ernstig bedreigde soorten': Soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeer zeldzaam zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Woudaap via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Woudaap.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top