Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Woudaap

Alle Reigers:
[euring: 980]
Familienaam: Reigers (Ardeidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Ixobrychus minutus | English: Little Bittern
Deu: Zwergrohrdommel | Fran: Butor Blongios | Esp: Avetorillo com£n…


Man Woudaap in zomerkleed
Woudapen zijn kleine moerasvogels die leven van visjes, amfibieën en insekten. Ze broeden in dichte rietkragen en ruigtes met wilgen en biezen. Het is bij ons een zomergast, de wintermaanden worden doorgebracht in tropisch Afrika.

Deze reiger leidt een grotendeels verborgen leven. Behalve in de broedtijd komt de Woudaap alleen 's nachts uit de beschutting van het riet. Het mannetje is te herkennen aan de zwartgroene bovenzijde en geelroze kleur van de onderkant. Het vrouwtje is bruingestreept waardoor het goed gecamoufleerd is. In de vlucht zijn bij beide de lichte vleugelvlekken zeer karakteristiek en verwarring met een andere soort is dan ook vrijwel uitgesloten. Bij onraad neemt de Woudaap net als een Roerdomp de paalhouding aan, waarbij kop en snavel gestrekt omhoog worden gehouden.

Dit is een echte rietvogel die uiterst behendig (als een 'aap'?) over en langs de stengels klautert, waarbij de lange tenen vaak meerdere rietstengels tegelijk omvatten (zie foto). De 'zang' is een eentonig, steeds herhaald 'wouw-wouw-wouw'. Wellicht dat met deze kenmerken de naam (ooit was de naam Wouwaap) is verklaard?

Ook het nest wordt in het riet gebouwd en is grotendeels van rietstengels en takjes. Beide ouders bebroeden de 4-6 eieren en verzorgen de jongen. Het aantal broedparen in Nederland is in de tweede helft van vorige eeuw drastisch afgenomen (zie tweede katern). De oorzaak is niet geheel duidelijk, rietsnijden en watertoerisme spelen zeker een rol. Maar vreemd genoeg heeft de toename van rietvelden in Flevoland niet tot een toename in de populatie geleid. Daarom staat deze soort op de Rode Lijst.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Woudaap gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Woudaap
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 6 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Woudaap.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1991   2006   2008   2009   2013   2015 
1 1 1 1 1 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Woudaap behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Tot in de jaren vijftig broedden jaarlijks honderden Woudapen in ons land. In 1965 werden nog zo'n 225 (mogelijk zelfs 400) paren geteld, daarna liep de stand terug tot 20-30 paar rond 1990.

Tegen de verwachting in stierf de soort echter niet uit als broedvogel. Integendeel, de aantallen namen vanaf ongeveer 1995 weer heel licht toe. De broedpopulatie in 2010 telde 30-60 paren (bron: Sovon).

In 2006 kon na 15 jaar afwezigheid weer een 'geldige' waarneming van een Woudaap in Meijendel worden geregistreerd. Maar tot op heden zijn broedgevallen incidenteel en dan beperkt tot één voor dat jaar.
Bescherming van de Woudaap
De afname van de Woudaap heeft onder andere te maken met verdwijnen en door recreatie en watervervuiling ongeschikt raken van het broedbiotoop. Toch is dit niet de belangrijkste reden; die is gelegen in lange periodes van droogte in de Sahara en Oost-Afrika. Mocht de situatie in Afrika verbeteren, dan zal voldoende geschikt broedbiotoop in onze streken aanwezig moeten zijn. De aantallen Woudapen fluctueren met de hoeveelheid neerslag in het overwinterings- en broedgebied. Eutrofiëring, tegennatuurlijk peilverloop en gebrek aan dynamiek zorgen voor onvoldoende ontwikkeling van jonge verlandingsvegetaties in moerassen en verandering in voedselaanbod (bron: ).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Woudaap op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Woudaap.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Woudaap
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top