Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Velduil

Alle Uilen:
[euring: 7680]
Familienaam: Uilen (Strigidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Asio flammeus | English: Short-eared Owl
Deu: Sumpfohreule | Fran: Hibou des marais | Esp: Lechuza campestre…


De Velduil is een jaarvogel, vooral doortrekker en wintervogel. Het is in Nederland een zeer schaarse broedvogel (zie tweede katern). Waar het zwaartepunt van de broedvogels een tijdlang in de Flevopolders lag, is dit nu verschoven naar de Waddeneilanden en dan met name Ameland (bron: SOVON).

Een Velduil heeft felgele ogen en mini-'oortjes' op de kop. Die zijn veel kleiner dan die van de Ransuil. Deze uil is verder veel lichter van kleur dan de neef en als hij (op een hek) zit, is de houding vlak terwijl de Ransuil meer rechtop zit.

Deze is de enige dagjager onder de bij ons voorkomende uilen. Ze jagen bij het krieken van de dag en in de ochtend boven vochtig open terrein zoals moerassen, duinvalleien en natte polders. De vlucht is met een kenmerkende rustige en geluidloze slag. Het hoofdvoedsel is veldmuizen en wordt al vliegend opgespoor. Bij onvoldoende aantallen worden ook woel- en spitsmuizen of vogeltjes gegeten.

De Velduil bouwt als enige Nederlandse uil zelf een nest. Dat is een met plantendelen bekleed kuiltje op de grond, verscholen in hoog gras of naast een heidepol. De 4-8 eieren worden door het vrouwtje bebroed en de jongen door haar gevoerd met prooien die het mannetje aansleept.

Taxonomie. Binnen de orde der uilen (Strigiformes) worden twee families onderscheiden. De Kerkuil is bij ons de enige vertegenwoordiger in de familie 'Tytonidae'. Alle andere nederlandse uilen maken deel uit van deze familie, de 'Strigidae'.

Broedsucces Velduil

In 34 BMP-seizoenen in Meijendel zijn in 2 jaren territoria van de Velduil vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
de Velduil behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Het aantal broedparen is zeer beperkt, eind jaren '90 waren er 35-45, nog geen tien jaar later nog slechts 10-30 (bron: SOVON). De Velduil in Nederland is daarmee 'ernstig bedreigd' en staat op de Rode Lijst. De aantallen fluctueren met de muizenpopulaties.
Bescherming van de Velduil
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Velduil staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Ernstig bedreigde soorten'. Ook als wintergast cq doortrekker staat deze vogel op de aanvullende Rode lijst bij de Bedreigde soorten *. 'Ernstig bedreigde soorten': Soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeer zeldzaam zijn.

Deze soort is opgenomen in het 'Actieplan bedreigde vogels' van VBNL.
Lees meer in deze brochure.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Velduil zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Velduil.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Velduil via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Velduil.
top