Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Bosuil

Alle Uilen:
[euring: 7610]
Familienaam: Uilen (Strigidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Strix aluco | English: Tawny Owl
Deutsch: Waldkauz | Français: Chouette hulotte | Español: C rabo


CC-BY-SA-2.5   via Wikimedia Commons
De Bosuil voelt zich het beste thuis in zowel loof- als naaldbossen, in parken en soortgelijke landschappen, mits er maar oude holle bomen voorkomen waarin hij kan verschuilen en nestelen. Verder verlangt deze uil een gevarieerd prooi-aanbod van zowel (kleine) zoogdieren als vogels. De bosrijke gebieden in de duinen van Meijendel voldoen aan die eisen. Het is een standvogel bij uitstek die eenmaal volwassen, zelden zijn territorium verlaat.

Er is weinig kans een Bosuil te zien, want het grootste deel van de dag zitten bosuilen verstopt in holen, tegen een boomstam aangedrukt en/of in dichte begroeiing. Bovendien hebben ze een prima schutkleur. ’s Nachts gaan ze op jacht vanaf een uitkijkpost. De vlucht is snel, direct en onhoorbaar. Roep en zang van deze uilensoort zijn vooral tijdens de balts- en broedtijd te horen. Mannetje en vrouwtje roepen naar elkaar met korte wat schelle kreetjes en het mannentje zingt dan een beetje zoals de uil uit de griezelfilm.

Taxonomie. Binnen de orde der uilen (Strigiformes) worden twee families onderscheiden. De Kerkuil is bij ons de enige vertegenwoordiger in de familie 'Tytonidae'. Alle andere nederlandse uilen maken deel uit van de familie 'Strigidae'.

Broedsucces Bosuil

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Bosuil.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
10 12 12 16 9 10 13 9 10 11 11 13 12 11 12 12 7 6 4 6 7 4 6 8 5 8 4 7 3 4 4 7 10 10

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Bosuil behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Het aantal broedgevallen in Meijendel is in de loop van jaren geleidelijk afgenomen, zij het de laatste jaren wat geleidelijker. Met slechts 3 territoria in 2012 was een dieptepunt bereikt. Vanaf 2015 lijkt het aantal broedparen bij ons zich te herstellen en in 2016 zit het absolute aantal weer op het 'oude niveau'.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Bosuil via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Bosuil.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top