Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Bosuil

Alle Uilen:
[euring: 7610]
Familienaam: Uilen (Strigidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Strix aluco | English: Tawny Owl
Deutsch: Waldkauz | Français: Chouette hulotte | Español: C rabo


CC BY-SA 2.5  via Creative Commons
De Bosuil voelt zich het beste thuis in zowel loof- als naaldbossen, in parken en soortgelijke landschappen, mits er maar oude holle bomen voorkomen waarin hij kan verschuilen en nestelen. Verder verlangt deze uil een gevarieerd prooi-aanbod van zowel (kleine) zoogdieren als vogels. De bosrijke gebieden in de duinen van Meijendel voldoen aan die eisen. Het is een standvogel bij uitstek die eenmaal volwassen, zelden zijn territorium verlaat.

Er is weinig kans een Bosuil te zien, want het grootste deel van de dag zitten bosuilen verstopt in holen, tegen een boomstam aangedrukt en/of in dichte begroeiing. Bovendien hebben ze een prima schutkleur. ’s Nachts gaan ze op jacht vanaf een uitkijkpost. De vlucht is snel, direct en onhoorbaar. Roep en zang van deze uilensoort zijn vooral tijdens de balts- en broedtijd te horen. Mannetje en vrouwtje roepen naar elkaar met korte wat schelle kreetjes en het mannentje zingt dan een beetje zoals de uil uit de griezelfilm.

Taxonomie. Binnen de orde der uilen (Strigiformes) worden twee families onderscheiden. De Kerkuil is bij ons de enige vertegenwoordiger in de familie Tytonidae. Alle andere nederlandse uilen maken deel uit van deze familie, de Strigidae.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Bosuil gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Bosuil
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Bosuil.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
10 12 12 16 9 10 13 9 10 11 11 13 12 11 12 12 7 6 4 6 7 4 6 8 5 8 4 7 3 4 4 7 10 10

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Bosuil behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De Bosuil breidde zich in de twintigste eeuw spectaculair uit. Vanaf ongeveer 1960 koloniseerde hij de Hollandse duinen en andere delen van West-Nederland. Na 1975 volgden Noord-Brabant en Drenthe, waar de bossen aanvankelijk te jong waren voor deze holenbroeder. Landelijk is de stand sinds 1990 min of meer stabiel. Jaarfluctuaties houden deels verband met de zangactiviteit. In voedselarme voorjaren slaan veel paren het broeden over en leven ze teruggetrokken (bron: Sovon).

Het aantal broedgevallen in Meijendel is in de loop van jaren geleidelijk afgenomen, zij het de laatste jaren wat geleidelijker. Met slechts 3 territoria in 2012 was een dieptepunt bereikt. Vanaf 2015 lijkt het aantal broedparen zich te herstellen en te stabliseren op het niveau van rond de eeuwwisseling, zij het met uitschieters.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Bosuil op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Bosuil.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Bosuil
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top