Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kerkuil

[euring: 7350]
Familienaam: Kerkuilen (Tytonidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Tyto alba | English: Barn Owl
Deu: Schleiereule | Fran: Chouette effraie | Esp: Lechuza com£n…


De Kerkuil is een standvogel, vooral herkenbaar aan het hartvormige gelaat. De onderste delen zijn net als dat gelaat wit, de bovendelen en de kruin prachtig goudbruin. De roep van de Kerkuil is een lange onheilspellende schreeuw.

Dit is de meest nachtelijke onder de uilen, gezichtsvermogen en gehoor zijn daarom goed ontwikkeld. Zijn nachtzicht is 100x beter dan dat van de mens. De gehooringangen staan asymmetrisch ten opzichte van elkaar in de kop waardoor de Kerkuil zelfs de zachtste geluiden in het pikkedonker kan peilen en lokaliseren. Dankzij deze uitstekende 'sensoren' en een geruisloze vlucht kan hij zijn prooi vrij gemakkelijk opsporen en vangen. Lees verder hieronder.

Deze uil woont in menselijke omgeving op het platteland. Daar jaagt hij voornamelijk op kleine zoogdieren, soms ook op vogeltjes en vleermuizen. Vaak gebruikte broedplaatsen zijn in kerktorens, oude schuren, ruïnes en soms een boomholte. Kerkuilen maken zelf geen nest, ze maken vaak gebruik van een platte ondergrond waar ze hun eieren tussen de braakballen neerleggen. In het nest komen 4-7 eieren te liggen, bij een groot voedselaanbod soms meer. Het vrouwtje broedt ze alleen uit terwijl het mannetje voedsel voor haar aansleept. De jongen worden door beide ouders gevoerd.

Taxonomie. Kerkuilen vormen de kleinste van de twee families binnen de orde der uilen (Strigiformes). Deze Kerkuil is bij ons de enige vertegenwoordiger in de familie 'Tytonidae'. Alle andere nederlandse uilen maken deel uit van de familie 'Strigidae'.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Kerkuil gemaakt door xeno-canto kaart
De sensoren van de Kerkuil
De navolgende beschrijving van de 'sensoren' van de Kerkuil zijn goeddeels overgenomen van 'Beleef de Lente' bij VBNL.
"De Kerkuil kan bij heldere sterrenhemel en ook bij maanlicht heel goed zien (100 x beter dan wij). Een deel van het gezichtsveld wordt door beide ogen gezien (binoculair zicht). Hierdoor kan de uil de afstand tot de prooi inschatten. De grote ogen zitten onbeweeglijk in de oogkassen. De uil moet daarom de kop draaien als hij in een andere richting wil kijken. De Kerkuil presteert het zelfs om de kop 270 graden (driekwart!), zowel naar links als rechts te draaien, terwijl het lichaam roeloos op zijn plaats blijft.

Maar bij volslagen duisternis ziet ook een Kerkuil niets en moet hij zijn gehoor inschakelen om aan voedsel te komen. Geluiden die wij niet kunnen waarnemen, horen uilen wel. Aan de rand van de kopsluier bevinden zich grote ooropeningen met beweegbare oorkleppen die dienen als "richtmicrofoon". De rechter ooropenening ligt op ooghoogte, terwijl de linker opening 10-15 graden hoger ligt. Dat betekent dat het geluid een fractie van een seconde eerder in het ene oor aankomt dan in het andere. Zo kan de uil de beweging van een muis exakt volgen en weet precies waar deze zit.

Oren en ogen vormen tezamen een zeer verfijnd opsporingssysteem van deze nachtelijke jager!"
lees meer…
Broedsucces Kerkuil
In 34 BMP-seizoenen in Meijendel zijn in 2 jaren territoria van de Kerkuil vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van Sovon.
De Kerkuil behoort tot de ecologische groep soorten van bebouwing en overig en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is het jaarlijks aantal broedvogels/territoria.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Veel van de favoriete verblijfsplaatsen van de Kerkuil zijn opgeruimd. En ook de muizenbestrijding op het boerenland is effectief gebleken waardoor het voedselaanbod verslechterde en de stand van de Kerkuil sterk afnam. De Kerkuil stond daarom lange tijd op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Door effectieve beschermingsmaatregelen en het beschikbaarstellen van nestkasten is het aantal paren broedende Kerkuilen de laatste decennia weer toegenomen. Waren er in 1980 nog maar zo'n 100 paar, in 2010 waren dat er ca. 2500 en in 2016 steeg het aantal verder tot 3200-3400 broedparen (bron: Sovon). Sinds 2017 staat de soort niet langer op de Rode Lijst.

Sinds 2016 wordt een broedkast boven in het Dunea informatiecentrum De Tapuit bewoond door Kerkuilen. Tijdens het broedseizoen zijn de gebeurtenissen in de kast via webcams te volgen. Gebruik de knop linksboven om mee te kijken. (Als de knop er niet is, staan de webcams uit.)
Bescherming van de Kerkuil
Midden jaren zestig was de Kerkuil nagenoeg uit ons land verdwenen. Er waren extreem strenge winters geweest, het landbouwgif DDT hoopte zich op in de voedselketen en het agrarisch land werd minder aantrekkelijk. Vrijwilligers pionierden met nestkasten, en dat bleek een groot succes. Daarnaast kwam er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van het cultuurlandschap. De Kerkuil kwam er weer bovenop dankzij het vele werk van de vrijwilligers van de Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland en boeren die enthousiast meewerken aan nestgelegenheid en biotoopverbetering. Sinds 2017 staat de soort niet meer op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels (bron: ).

Mede dankzij de inspanningen van Vogelbescherming Nederland is een netwerk van kerkuilenbeschermers ontstaan met een landelijke dekking. Tot 2004 werd het werk gecoördineerd vanuit Vogelbescherming. Eind 2004 is het onder gebracht bij de Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland. Lees verder op de website van deze stichting.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Kerkuil op vogelgeluid.nl. Opname: Luis Gracia | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Kerkuil.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Kerkuil
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top