Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Roerdomp

Alle Reigers:
[euring: 950]
Familienaam: Reigers (Ardeidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Botaurus stellaris | English: Bittern
Deu: Grosse Rohrdommel | Fran: Butor étoilé | Esp: Avetoro com£n…


De Roerdomp is een vrij grote reigersoort. Door de relatief korte en dikke nek is hij veel compacter van gestalte dan familieleden als de Grote Zilver- of Blauwe Reiger. De losse keelveren en het geel-bruin gestreepte kleed zijn niet alleen opvallende kenmerken maar tevens zeer functioneel. Dit is namenlijk een schuwe vogel die zich meestal in een rietkraag ophoudt en zelden vliegend wordt gezien. Bij onraad neemt hij meestal de 'paalhouding' aan, waarbij hals en kop verticaal worden uitgestrekt en waardoor deze vogel, dankzij dat gestreepte verenpak, wegvalt tussen de rietstengels. Verder vallen de groengele poten en de zwarte kruin op; met de lange groene tenen klautert hij behendig door het riet.

De Roerdomp is een zeldzame jaarvogel. Vele jaren geleden moeten er duizenden broedparen zijn geweest, maar met name door het verdwijnen van rietvelden is het aantal dermate drastisch gedaald dat deze vogel nu op de rode lijst staat. Van de 500-700 paren in de jaren zeventig zijn er anno 2008 nog slechts 250-300 over. De belangrijkste broedplaatsten liggen in de Oostvaardersplassen, Overijssel (Weeribben en Wieden), Friesland (Lauwersmeer, De Alde Feanen) en de veengebieden van Noord-Holland. Zoals in onderstaande grafiek is te zien, wordt de Roerdomp incidenteel in Meijendel broedend aangetroffen. Door de ontwikkeling van nieuwe rietmoerassen zoals in Groningen zijn nieuwe leefgebieden ontstaan.

In de paartijd laat het mannetje een ver dragende en resonerende 'whoemp' horen. Dit dreunende geluid houdt het midden tussen een brullende stier (= betekenis van Botaurus) en een misthoorn. Hij maakt in een oud rietveld de basis van enkele nesten waar zij er eentje van kiest om af te bouwen met rietstengels en biezen. Er komen 4-5 eieren in te liggen die zij in d'r eentje uitbroedt. Het vrouwtje verzorgt ook de jongen.

Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit vis maar ook kikkers, amfibieën, kleine zoogdieren (muizen en mollen) en soms jonge vogels staan op het menu. Door deze voorkeur zijn strenge winters funest voor Roerdompen. Als het water bevriest trekken ze vaak naar zuidelijker streken op zoek naar open wateren. Maar dan vallen er ook nogal eens slachtoffers.

Net als de IJsvogel profiteert de Roerdomp daarentegen van zachte winters. Het effect van een veranderend klimaat is echter niet alleen maar positief: door de hogere temperaturen in het voorjaar zal de verdamping toenemen en zullen moerasachtige gebieden sneller opdrogen. In de Oostvaardersplassen namen Roerdompen en andere reigersoorten sterk in aantal toe na verhoging van het waterpeil, waardoor de voedselsituatie verbeterde. Ook de beheerder van Meijendel heeft mogelijkheden om overmatige verdamping te compenseren, zodat in principe een voor deze vogel gunstig leeftklimaat kan worden gehandhaafd.

Grafiek met territoria Roerdomp
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '88   '89   '96   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16 
1 2 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 4 7 6 10

In 16 van de 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Roerdomp.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Roerdomp behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding

Bescherming van de Roerdomp

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Roerdomp staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Kwetsbare soorten'. 'Kwetsbare soorten': Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.

Deze soort is opgenomen in het 'Actieplan bedreigde vogels' van VBNL.
Lees meer in deze brochure.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Roerdomp via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Roerdomp.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top