Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Halsbandparkiet

[euring: 7120]
Familienaam: Papegaaien (Psittacidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Psittacula krameri | English: Ring-necked Parakeet
Deu: Halsbandsittich | Fran: Perruche à collier | Esp: Periquito de collar…


Foto van de Halsbandparkiet
Foto: Thomas Schoch
CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Halsbandparkiet is geen inheemse soort. In Nederland is deze vogel in de 60/70-er jaren ontsnapt/vrij gelaten in het Vondelpark in Amsterdam en wat later ook in Zuiderpark in Den Haag. Mischien dat kopers in eerste instantie gecharmeerd waren door het uiterlijk van deze vogel, maar uiteindelijk de schelle roep thuis niet meer konden verdragen. Door de relatief zachtere winters in Nederland kan deze tropische vogel hier goed gedijen. Tijdens de landelijke slaapplaatstelling in 2012 werden bijna 10.000 Halsbandparkieten geteld, allemaal in de Randstad. De telling is onderdeel van het SOVON-project Meetnet Slaapplaatsen dat één keer per jaar wordt georganiseerd.

Vanaf eind 90-er jaren wordt de Halsbandparkiet in Meijendel aangetroffen (met name in de vallei Meijendel). Het aantal broedterritoria is vooral de laatste jaren sterk gegroeid; net als elders lijkt de vogel ook in het duin bezig met een opmars.

Broedsucces Halsbandparkiet

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 19 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Halsbandparkiet.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
1 1 1 1 1 2 2 5 16 12 12 8 13 11 14 12 10 14 8

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Halsbandparkiet behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Deze soort is een "exoot" d.w.z. een soort die niet op eigen kracht in Nederland is gekomen. Zo is de oorspronkelijke verspreiding van deze soort (Z.O.) Azië en Afrika. Sterker nog: er is zelfs wat discussie in hoeverre de mens de hand heeft gehad in het voorkomen in Afrika. Daar wordt deze soort nu wel als inheems beschouwd.

Voor wat betreft de Halsbandparkiet wordt verondersteld dat deze soort als holenbroeder andere inheemse holenbroeders als Grote Bonte Specht en Boomklevers van geschikte boomholtes verjaagd. Voor zover bekend is hier nooit gedegen onderzoek naar gedaan. Verder is het nog onduidelijk wat de invloed van deze parkiet op granen, vruchten en knoppen, diens favoriete voedsel, is.

Het volgende artikel verscheen op 18 juni 2008 in "NU".
DEN HAAG - De halsbandparkiet hoort hier niet, vindt het CDA, maar minister Gerda Verburg (Landbouw) grijpt niet naar het jachtgeweer. "Maatregelen moeten zich verhouden tot de omvang van het probleem", zei de CDA-bewindsvrouw woensdag in de Tweede Kamer. Haar partijgenoot Henk Jan Ormel stelde dat halsbandparkieten nesten leegroven en inheemse soorten als merels, lijsters en mussen verdringen. Volgens Verburg loopt dat niet zo'n vaart.

Invasieve exoten
De Tweede Kamer vergaderde over "invasieve exoten" ofwel vreemde diersoorten die hier de natuur kunnen verstoren of een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid. Volgens Ormel nemen mensen de vreemdste soorten als huisdier, van schilpadden en slangen tot ringstaartmaki's, met alle gevolgen van dien. "Nederland is geen safaripark", aldus Ormel. Hij vindt dat ingegrepen mag worden als bijvoorbeeld ganzen in een natuurgebied de grutto of de kievit verdringen.

Risicoanalyse SOVON
SOVON Vogelonderzoek Nederland heeft in 2011 in opdracht van het Team Invasieve Exoten van de Voedsel- en Warenautoriteit een rapport opgesteld over de risico's van een aantal soorten papegaaien die van oorsprong niet in Nederland voorkomen.

Publicaties SOVON
Voor diverse publicaties van SOVON zoals 'Halsbandparkieten in Nederland in de winter van 2011/2012' gebruik de linker knop hieronder. De tweede button geeft toegang tot een artikel over de herkenning van verschillende parkietensoorten.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Halsbandparkiet zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Halsbandparkiet.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Halsbandparkiet via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Halsbandparkiet.
top