Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zomertortel

Alle Duiven:
[euring: 6870]
Familienaam: Duiven (Columbidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Streptopelia turtur | English: Turtle Dove
Deu: Turteltaube | Fran: Tourterelle des bois | Esp: T¢rtola com£n…


Foto van de Zomertortel
Foto: Edwin Bax 
De meeste duivensoorten zijn stand- of zwerfvogels. De Zomertortel is een uitzondering; de vogel overwintert ten zuiden van de Sahara in West-Afrika. In het late voorjaar komen ze eind april, begin mei weer terug om hun slordige nest te bouwen. Deze vrij schuwe duif maakt zijn nest voornamelijk in open loofbossen, grote parken, boomgaarden en dergelijke. Er worden in de regel twee eieren in gelegd die door beide ouders worden uitgebroed. De jongen worden eveneens door beide ouders verzorgd.

Het lievelingsvoedsel is het zaad van een bepaald akkeronkruid, de duivenkervel, de late terugkeer hangt hier wellicht mee samen. Maar dat maakt de Zomertortel tegelijkertijd ook kwetsbaar. Afname van akkergrond waar dit kruid gedijt leidt tot voedselschaarste voor deze duif.

Deze tortelduiven betalen een hoge tol aan de jacht in het Middellandse Zeegebied. Alleen al op Malta worden er jaarlijks 100.000 afgeschoten.

Klik de groene knop voor de kaart met het areaal van de Zomertortel gemaakt door xeno-canto. kaart
Broedsucces Zomertortel
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 29 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Zomertortel.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '13 
55 80 91 59 43 36 31 35 42 23 34 30 32 31 21 31 13 22 21 19 13 21 15 11 11 5 4 1 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Zomertortel behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk op sovon.nl.
De soort was rond 1975 vrij talrijk en wijd verspreid. Sindsdien is de stand gedecimeerd en raakten grote delen van ons land hun Zomertortels kwijt, vooral in West- en Noord-Nederland. De Zomertortel heeft te lijden van afnemende nestgelegenheid en het verdwijnen van voedselrijke terreinen zoals graanakkers en kruidenrijke hooilanden (bron: sovon.nl).

Het aantal vastgestelde broedterritoria van de Zomertortel in Meijendel toont al jaren een sterke daling, net als het landelijke beeld. In 2012 is voor het eerst sinds de inventarisatie volgens de BMP-methode geen enkel territorium in Meijendel vastgesteld. In 2013 mischien wel het laatste?
Bescherming van de Zomertortel
Voor de Zomertortel bestaat in agrarisch cultuurlandschap gebrek aan nestgelegenheid (dichte hoge struwelen) en vooral voedsel (verdwijnen graanakkers en kruidenrijke hooilanden). In natuurgebieden heeft de achteruitgang eveneens te maken met nestgelegenheid en voedsel. Verder zijn de omstandigheden in de overwinteringsgebieden in Afrika (zuid van de Sahara) verslechterd. Daarnaast vormt jacht langs de trekroute naar Afrika een probleem (bron: vogelbescherming.nl).
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

De Zomertortel staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Kwetsbare soorten'. 'Kwetsbare soorten': Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  Zomertortel op vogelgeluid.nl. [Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto ]
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Zomertortel.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Zomertortel.
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top