Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zomertortel

Alle Duiven:
[euring: 6870]
Familienaam: Duiven (Columbidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Streptopelia turtur | English: Turtle Dove
Deu: Turteltaube | Fran: Tourterelle des bois | Esp: T¢rtola com£n…


Foto van de Zomertortel
Foto: Edwin Bax  
De meeste duivensoorten zijn stand- of zwerfvogels. De Zomertortel is een uitzondering; de vogel overwintert ten zuiden van de Sahara in West-Afrika. In het late voorjaar komen ze eind april, begin mei weer terug om hun slordige nest te bouwen. Deze vrij schuwe duif maakt zijn nest voornamelijk in open loofbossen, grote parken, boomgaarden en dergelijke. Er worden in de regel twee eieren in gelegd die door beide ouders worden uitgebroed. De jongen worden eveneens door beide ouders verzorgd.

Het lievelingsvoedsel is het zaad van een bepaald akkeronkruid, de duivenkervel, de late terugkeer hangt hier wellicht mee samen. Maar dat maakt de Zomertortel tegelijkertijd ook kwetsbaar. Afname van akkergrond waar dit kruid gedijt leidt tot voedselschaarste voor deze duif.

Deze tortelduiven betalen een hoge tol aan de jacht in het Middellandse Zeegebied. Alleen al op Malta worden er jaarlijks 100.000 afgeschoten.

Broedsucces Zomertortel

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 29 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Zomertortel.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '13 
55 80 91 59 43 36 31 35 42 23 34 30 32 31 21 31 13 22 21 19 13 21 15 11 11 5 4 1 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Zomertortel behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De stand van de Zomertortel heeft te lijden van afnemende nestgelegenheid en het verdwijnen van voedselrijke terreinen zoals graanakkers en kruidenrijke hooilanden. Ook zijn de omstandigheden in de overwinteringsgebieden in Afrika (zuid van de Sahara) achteruit gegaan. Daarnaast vormt de eerder genoemde jacht langs de trekroute een probleem.

Het aantal vastgestelde broedterritoria van de Zomertortel in Meijendel toont al jaren een sterke daling. Dat is ook de landelijke trend. In 2012 is voor het eerst sinds de inventarisatie volgens de BMP-methode geen enkel territorium in Meijendel vastgesteld. In 2013 mischien wel het laatste?
Bescherming van de Zomertortel
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Zomertortel staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Kwetsbare soorten'. 'Kwetsbare soorten': Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Zomertortel zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Zomertortel.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Zomertortel via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Zomertortel.
top