Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Turkse Tortel

Alle Duiven:
[euring: 6840]
Familienaam: Duiven (Columbidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Streptopelia decaocto | English: Collared Dove
Deu: Türkentaube | Fran: Tourterelle turque | Esp: Tórtola turca…


De Turkse tortel is een van de laatste nieuwkomers tussen de broedvogels in West-europa. Het is verbazingwekkend vast te stellen hoe snel de uitbreiding van deze soort is gegaan, deze tortel heeft zich in zo’n 50 jaar vanuit India, via de Balkan in heel West-Europa gevestigd als standvogel. Vòòr de jaren vijftig broedde er geen enkele Turkse tortel in Nederland, nu is het een van de meest gewone vogelsoorten. Want wie kent deze weinig schuwe vogel niet?

Die snelle uitbreiding is enerzijds te danken aan een hoog voortplantingstempo: de Turkse tortel broedt tot wel 5x van eind februari tot in november! Anderzijds stelt deze duif niet al te hoge eisen aan zijn biotoop en voedsel. Dankzij deze flexibele opstelling is de Turkse tortel meestal te vinden in stadsparken en -tuinen en ook rond boerenerven, zolang er maar voldoende coniferen zijn of bomen met een dicht bladerdak om het schamele nest in te bouwen. Het broedel van 2 à 3 eieren worden door beide ouders bebroed en grootgebracht.

Ook qua voedsel stelt de Turkse tortel geen hoge eisen, maar hij heeft als zaadeter een voorkeur voor graan en onkruidzaden. Het is een echte cultuurvolger die graag gebruik maakt van wat de mens biedt en diens aanwezigheid niet schuwt.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Turkse Tortel gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Turkse Tortel
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 21 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Turkse Tortel.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '86   '87   '90   '91   '94   '95   '97   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '07   '08   '09   '10   '11   '13   '14 
1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Turkse Tortel behoort tot de ecologische groep soorten van bebouwing en overig en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De eerste broedgevallen in Nederland vonden plaats in 1950 op de Noord-Veluwe. Dit paste binnen een naar het noordwesten gerichte uitbreidingsgolf, waarbij grote delen van Europa bezet werden. Sindsdien breidde deze duif zich uit over het hele land (het laatst in Flevoland) en namen de aantallen toe tot rond 125.000 broedparen omstreeks 1980. De aantallen zijn sindsdien weer gedaald, maar sinds 1990 min of meer stabiel.

De verspreiding is gebonden aan menselijke bebouwing, met de hoogste dichtheden in groene stadswijken en dorpen. De Turkse Tortel was in stedelijk gebied lange tijd veel talrijker dan de Houtduif, maar tegenwoordig is het veelal omgekeerd. Buiten steden en dorpen zijn Turkse Tortels schaars en broeden ze bijna alleen bij boerderijen of woonhuizen (bron: Sovon).
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Turkse Tortel op vogelgeluid.nl. Opname: Ruslan Mazuryk | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Turkse Tortel.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Turkse Tortel
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top