Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Turkse Tortel

Alle Duiven:
[euring: 6840]
Familienaam: Duiven (Columbidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Streptopelia decaocto | English: Collared Dove
Deu: Türkentaube | Fran: Tourterelle turque | Esp: Tórtola turca…


De Turkse tortel is een van de laatste nieuwkomers tussen de broedvogels in West-europa. Het is verbazingwekkend vast te stellen hoe snel de uitbreiding van deze soort is gegaan, deze tortel heeft zich in zo’n 50 jaar vanuit India, via de Balkan in heel West-Europa gevestigd als standvogel. Vòòr de jaren vijftig broedde er geen enkele Turkse tortel in Nederland, nu is het een van de meest gewone vogelsoorten. Want wie kent deze weinig schuwe vogel niet?

Die snelle uitbreiding is enerzijds te danken aan een hoog voortplantingstempo: de Turkse tortel broedt tot wel 5x van eind februari tot in november! Anderzijds stelt deze duif niet al te hoge eisen aan zijn biotoop en voedsel. Dankzij deze flexibele opstelling is de Turkse tortel meestal te vinden in stadsparken en -tuinen en ook rond boerenerven, zolang er maar voldoende coniferen zijn of bomen met een dicht bladerdak om het schamele nest in te bouwen. Het broedel van 2 à 3 eieren worden door beide ouders bebroed en grootgebracht.

Ook qua voedsel stelt de Turkse tortel geen hoge eisen, maar hij heeft als zaadeter een voorkeur voor graan en onkruidzaden. Het is een echte cultuurvolger die graag gebruik maakt van wat de mens biedt en diens aanwezigheid niet schuwt (foto!).

Broedsucces Turkse Tortel

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 21 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Turkse Tortel.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '86   '87   '90   '91   '94   '95   '97   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '07   '08   '09   '10   '11   '13   '14 
1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Turkse Tortel behoort tot de ecologische groep soorten van bebouwing en overig en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Turkse Tortel zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Turkse Tortel.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Turkse Tortel via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Turkse Tortel.
top