Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Houtduif

Alle Duiven:
[euring: 6700]
Familienaam: Duiven (Columbidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Columba palumbus | English: Woodpigeon
Deutsch: Ring Dove | Français: Ringeltaube | Español: Pigeon ramier


Foto van de Houtduif
Foto: Edwin Bax
In Nederland is de Houtduif een zeer algemene broedvogel en standvogel. Iedereen kent deze duif wel, want hij is zeer talrijk en komt behalve in het buitengebied ook voor in parken en tuinen.

'Onze' grootste duif komt wat plomp over. Op het grijze verenpak met roze borst en buik vallen de witte halsvlek op en het wit op de vleugels. Het opvliegen gaat met luid geklapper van de vleugels gepaard. Het gekoer van deze duif is alom bekend: 'Roe-koè-koe-roekoe' met de klemtoon op de eerste 'koe', regelmatig herhaald.

Het nest is een vrij dun maar stevig platform van takjes bijna altijd in een boom. Het vrouwtje maakt dat en legt er vervolgens 2 eieren in. Beide ouders bebroeden de eieren en verzorgen de jongen. In de regel volgt een tweede legsel.

Het voedsel bestaat uit graan en klaver, onkruidzaden en bessen. In stedelijk gebied eten Houtduiven ook (gevoerd) brood en afval. Vaak gaan grote groepen gezamenlijk op zoek naar voedsel en strijken o.a. neer op het boerenland waar ze dan behoorlijk schade kunnen veroorzaken aan bijvoorbeeld de koren- en koolvelden.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Houtduif gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Houtduif
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Houtduif.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
265 315 300 344 295 330 419 404 439 405 401 320 307 256 243 255 201 181 157 139 144 93 119 140 110 90 92 78 73 81 73 70 93 74

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Houtduif behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Sinds ongeveer 1975 namen de aantallen Houtduiven in bossen en soms ook cultuurland op de zandgronden af. Vermindering van voedselaanbod, onder andere door de omschakeling van graanteelt op maïsverbouw, was de vermoedelijk belangrijkste factor. Tegelijkertijd namen de aantallen in stedelijk gebied sterk toe. De soort is hier tegenwoordig een van de talrijkste broedvogels. Hij is de Turkse Tortel, die stedelijk gebied eerder koloniseerde, in veel gebieden voorbijgestreefd (bron: Sovon). Het trend voor geheel Nederland lijkt daardoor redelijk stabiel.

De Houtduif is in Meijendel in de zeventiger jaren toegenomen tot een vrij stabiele dichtheid van rond de 35 territoria per km². Na 1990 is die dichtheid sterk afgenomen (grote grafiek boven de tabel). Waren er aanvankelijk nog bijna 40 broedterritoria per km², in 2005 dook dit aantal al onder de 10 per km², inmiddels is het verder terug gelopen naar rond de 5 per km². Ergo, vanaf de eerste BMP-telling in 1984 is het aantal Houtduiven letterlijk gedecimeerd!

De terugval van het aantal Houtduiven zou goed met de komst en groei van het aantal Havikken in Meijendel kunnen samenhangen, want de Houtduif staat hoog op de menulijst van deze roofvogel. En heden ten dage zal de toenemende aanwezigheid van de Slechtvalk (met een broedpoging in 2018) de Houtduif ongetwijfeld ook parten spelen.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Houtduif op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Houtduif.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Houtduif
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top