Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Houtduif

Alle Duiven:
[euring: 6700]
Familienaam: Duiven (Columbidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Columba palumbus | English: Woodpigeon
Deutsch: Ring Dove | Français: Ringeltaube | Español: Pigeon ramier


Foto van de Houtduif
Foto: Edwin Bax  
In Nederland is de Houtduif een zeer algemene broedvogel en standvogel. Iedereen kent deze duif wel, want hij is zeer talrijk en komt behalve in het buitengebied ook voor in parken en tuinen.

'Onze' grootste duif komt wat plomp over. Op het grijze verenpak met roze borst en buik vallen de witte halsvlek op en het wit op de vleugels. Het opvliegen gaat met luid geklapper van de vleugels gepaard. Het gekoer van deze duif is alom bekend: 'Roe-koè-koe-roekoe' met de klemtoon op de eerste 'koe', regelmatig herhaald.

Het nest is een vrij dun maar stevig platform van takjes bijna altijd in een boom. Het vrouwtje maakt dat en legt er vervolgens 2 eieren in. Beide ouders bebroeden de eieren en verzorgen de jongen. In de regel volgt een tweede legsel.

Het voedsel bestaat uit graan en klaver, onkruidzaden en bessen. In stedelijk gebied eten Houtduiven ook (gevoerd) brood en afval. Vaak gaan grote groepen gezamenlijk op zoek naar voedsel en strijken o.a. neer op het boerenland waar ze dan behoorlijk schade kunnen veroorzaken aan bijvoorbeeld de koren- en koolvelden.

Grafiek met territoria Houtduif Grafiek met territoria Houtduif
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
265 315 300 344 295 330 419 404 439 405 401 320 307 256 243 255 201 181 157 139 144 93 119 140 110 90 92 78 73 81 73 70 93 74

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Houtduif.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Houtduif behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De dalende trend in het aantal duiven in Nederland (grafiek links) kan deels worden verklaard uit veranderingen in de landbouw, waardoor minder restjes op het land blijven liggen.

De Houtduif is in Meijendel in de zeventiger jaren toegenomen tot een vrij stabiele dichtheid van rond de 35 territoria per km². Na 1990 is die dichtheid sterk afgenomen (grote grafiek boven de tabel). Waren er aanvankelijk nog bijna 40 broedterritoria per km², in 2005 dook dit aantal al onder de 10 per km², inmiddels is het verder terug gelopen naar rond de 5 per km². Ergo, vanaf de eerste BMP-telling in 1984 is het aantal Houtduiven letterlijk gedecimeerd! De teruggang van het aantal Houtduiven zou goed met de komst en groei van het aantal Havikken in het gebied kunnen samenhangen, want de Houtduif staat hoog op de menulijst van deze roofvogel.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Houtduif via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Houtduif.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top