Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Visdief

Alle Meeuwen:
[euring: 6150]
Familienaam: Meeuwen (Laridae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Sterna hirundo | English: Common Tern
Deu: Flussseeschwalbe | Fran: Sterne pierregarin | Esp: Charr n com£n…


CC-BY-SA-2.5   via Wikimedia Commons
De Visdief is een zomergast die vanaf oktober wegtrekt naar de (sub)tropische kusten van Afrika. Begin april keert hij terug om meetal in broedkolonies aan de instandhouding van de soort te werken.

Het is de meest algemene van onze sternen. De sierlijke bouw is kenmerkend voor een Stern. De rug en vleugels zijn zilvergrijs, van onderen zijn ze veel lichter. De zwarte kap op de kop loopt door tot de nek. Aan het eind van de rode snavel zit een zwarte punt.

De sterk gelijkende Noordste Stern is bij ons veel schaarser want die broedt veel noordelijker; Nederland ligt aan de zuidgrens van diens broedgebied. Die stern heeft veel kortere poten en een geheel rode snavel.

De grootste kolonies Visdiefjes zijn aan de kust, maar ook in het binnenland worden ze gevonden, ook wel eens solitair. Ze broeden vaak in gemengde kolonies met andere Sternen (op Texel en de Griend met o.a. de Noordse) maar ook met bijvoorbeeld Kokmeeuwen. Ze kunnen zeer agressief zijn om indringers uit de kolonie te jagen, waarbij een verwonding bij mensen geen uitzondering is.

Het nest is een kuiltje op de grond, bekleed met wat schelpjes, gras of stukjes hout. Beide ouders bebroeden de 2-3 eieren en verzorgen samen de jongen. Een Visdief is vaak 'biddend' te zien op zoek naar voedsel als visjes, kreeftachtigen, zeepieren en larven van grote waterinsecten. Met een flitsende duik wordt de prooi gestoten.

Grafiek met territoria Visdief
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 2001   2003   2006   2009 
1 1 1 1

In 4 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Visdief.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Visdief behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is het jaarlijks aantal territoria in Nederland.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Deze koloniebroeder is geen echte broedvogel in het duin. Soms komen Visdiefjes voedsel zoeken in de infiltratieplassen; een enkele keer leidt dat tot de registratie van een broedbiotoop.

De Visdief staat op de Rode Lijst en is daarmee een relevante soort voor natuurbeschermers. 2009 was het 'Jaar van de Visdief'. SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland hebben deze soort uitgekozen vanwege zijn aansprekende gedrag en uiterlijk. Meer uitgebreide informatie is te lezen op de site van SOVON. Het eindrapport is in te zien via deze link.

Bescherming van de Visdief

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Visdief staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Gevoelige soorten'. Ook als wintergast cq doortrekker staat deze vogel op de aanvullende Rode lijst bij de Gevoelige soorten *. 'Gevoelige soorten': Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Visdief via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Visdief.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top