Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Visdief

Alle Meeuwen:
[euring: 6150]
Familienaam: Meeuwen (Laridae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Sterna hirundo | English: Common Tern
Deu: Flussseeschwalbe | Fran: Sterne pierregarin | Esp: Charr n com£n…


CC BY-SA 2.5  via Creative Commons
De Visdief is een zomergast die vanaf oktober wegtrekt naar de (sub)tropische kusten van Afrika. Begin april keert hij terug om meetal in broedkolonies aan de instandhouding van de soort te werken.

Het is de meest algemene van onze sternen. De sierlijke bouw is kenmerkend voor een Stern. De rug en vleugels zijn zilvergrijs, van onderen zijn ze veel lichter. De zwarte kap op de kop loopt door tot de nek. Aan het eind van de rode snavel zit een zwarte punt.

De sterk gelijkende Noordste Stern is bij ons veel schaarser want die broedt veel noordelijker; Nederland ligt aan de zuidgrens van diens broedgebied. Die stern heeft veel kortere poten en een geheel rode snavel.

De grootste kolonies Visdiefjes zijn aan de kust, maar ook in het binnenland worden ze gevonden, ook wel eens solitair. Ze broeden vaak in gemengde kolonies met andere Sternen (op Texel en de Griend met o.a. de Noordse) maar ook met bijvoorbeeld Kokmeeuwen. Ze kunnen zeer agressief zijn om indringers uit de kolonie te jagen, waarbij een verwonding bij mensen geen uitzondering is.

Het nest is een kuiltje op de grond, bekleed met wat schelpjes, gras of stukjes hout. Beide ouders bebroeden de 2-3 eieren en verzorgen samen de jongen. Een Visdief is vaak 'biddend' te zien op zoek naar voedsel als visjes, kreeftachtigen, zeepieren en larven van grote waterinsecten. Met een flitsende duik wordt de prooi gestoten.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Visdief gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Visdief
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 4 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Visdief.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 2001   2003   2006   2009 
1 1 1 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Visdief behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Net als bij verschillende andere sterns kelderden de aantallen Visdieven door lozing van landbouwbestrijdingsmiddelen. Op het dieptepunt rond 1965 bleven slechts 5000 paren over. Het verbod op de funeste pesticiden zorgde voor een langzaam en gedeeltelijk herstel. Sinds de eeuwwisseling nestelen er in goede jaren tot 20.000 paartjes in ons land. Het merendeel huist in het Wadden- en Deltagebied, en sinds 2010 ook op het eiland De Kreupel in het IJsselmeer. Het broeden op de hoge gronden is vrijwel verdwenen terwijl dat langs de Grote Rivieren mager werd. Soms broeden ze op hoge gebouwen in west en noord Nederland (bron: Sovon).

Deze koloniebroeder is geen echte broedvogel in het duin. Soms komen Visdiefjes voedsel zoeken in de infiltratieplassen en een enkele keer leidt dat tot de registratie van een broedbiotoop vanwege de geldende criteria voor het BMP-onderzoek.
Bescherming van de Visdief
Verschillende oorzaken zorgen voor stagnatie in de come back van de Visdief. Ten eerste is er de nijpende voedselsituatie langs de kust en in het IJsselmeer, veroorzaakt door overbevissing. In de binnenwateren speelt vertroebeling door toegenomen voedselrijkdom (eutrofiëring) waarschijnlijk een negatieve rol voor een oogjager als de visdief. De afname aan geschikte broedplaatsen kan plaatselijk een rol spelen. Dat komt door toegenomen recreatie, predatie en begroeiing. Maatregelen ter verbetering van het voedselaanbod (in Nederlandse wateren én in de West-Afrikaanse overwinteringsgebieden) zijn gewenst (bron: ).

Daarom staat de Visdief op de Rode Lijst. En daarom ook was 2009 het 'Jaar van de Visdief'. Sovon en Vogelbescherming Nederland hebben deze soort daar destijds voor uitgekozen vanwege het aansprekende gedrag en uiterlijk. Meer uitgebreide informatie is te lezen op Sovon. Het eindrapport is in te zien via deze link.

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

De Visdief staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Gevoelige soorten'. Ook als wintergast cq doortrekker staat deze vogel op de aanvullende Rode lijst bij de Gevoelige soorten *. 'Gevoelige soorten': Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Visdief op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Visdief.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Visdief
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top