Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Grote Mantelmeeuw

Alle Meeuwen:
[euring: 6000]
Familienaam: Meeuwen (Laridae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Larus marinus | English: Great Black-backed Gull
Deutsch: Mantelmwe | Français: Goéland marin | Español: Gavi¢n


Het kolossale formaat van deze meeuw wordt goed duidelijk in vergelijking met de Zwarte Kraai.
De Grote Mantelmeeuw is de grootste meeuwensoort die in Nederland te zien is, hij is zelfs nog weer een slag groter (tot 74 cm) dan de veel algemenere Zilvermeeuw. Het verenkleed van deze Mantelmeeuw is voornamelijk wit met een zwarte bovenzijde. De snavel is geel met een rode punt aan het eind van de onderste snavelhelft.

Los van het formaat is het grootste verschil met Zilvermeeuw de grijze kleur van diens bovenzijde en met de Kleine Mantelmeeuw (die eveneens zwart van boven is) de kleur van de poten: die van de Grote zijn vaalroze, de Kleine heeft gele poten.

Het Europese broedgebied van de Grote Mantelmeeuw ligt grotendeels langs de kusten van Scandinavië, Groot Brittannië en IJsland, waar hij broedt op rotsen en kliffen op plaatsen met enige begroeiing. De Grote Mantelmeeuw broedt vanaf 1993 jaarlijks in ons land, eerst aan het Veerse Meer, nu in het hele Deltagebied en ook in de Wadden. De vestiging als nieuwe broedvogel past binnen de uitbreiding aan de zuidrand van het Europese broedgebied. De meeste paren broeden solitair op onbereikbare eilandjes of strekdammen. In Nederland ligt het nest van deze grote meeuw gewoon op de grond. Het is gebouwd uit een hoop plantendelen en bekleed met veren en gras. Meestal is er één broedsel per jaar.

Na de broedtijd trekken de vogels niet ver weg om te overwinteren bij groot open water, vooral zeekusten. In de winter bereikt het aantal aanwezige Grote Mantelmeeuwen in Nederland overigens zijn maximum met vogels die uit het noorden komen. Verder worden in Nederland in de zomer nog niet-broedende jongere vogels gezien.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Grote Mantelmeeuw gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Grote Mantelmeeuw

De Grote Mantelmeeuw is geen broedvogel in Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Het aantal broedparen in Nederland is nog gering, maar neemt toe. Dat past binnen de uitbreiding van het broedgebied. Die toename is op het conto te schrijven van afnemende vervolging (de soort werd als predator gezien van andere kustvogel) en toename van broedmogelijkheden op strekdammen. De aantallen bij ons groeien langzaam en omvatten sinds de eeuwwisseling enkele tientallen broedparen, in 2016 werden 64-68 paren geteld.

Vrijwel alle broedgevallen vinden plaats op de Wadden en in het Deltagebied, met recent ook enkele gevallen in het IJsselmeergebied. De meeste paren broeden solitair op onbereikbare eilandjes of strekdammen (bron: Sovon).
Bescherming van de Grote Mantelmeeuw
Een algemene broedvogel zal de Grote Mantelmeeuw in Nederland niet worden, omdat hij beperkter is in zijn habitatkeuze dan andere grotere meeuwen in Nederland. De soort staat in Nederland op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels omdat het een nieuwe broedvogel is en de populatie klein en daardoor kwetsbaar. Deze soort geldt wereldwijd niet als bedreigd (bron: ).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Grote Mantelmeeuw op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Grote Mantelmeeuw.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Grote Mantelmeeuw
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top