Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zilvermeeuw

Alle Meeuwen:
[euring: 5920]
Familienaam: Meeuwen (Laridae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Larus argentatus | English: Herring Gull
Deu: Silbermwe | Fran: Goéland argenté | Esp: Gaviota argentea…


CC BY-SA 2.5  via Creative Commons
De Zilvermeeuw is op de Kokmeeuw na de meest algemene meeuwensoort van de kust en het binnenland. Het is een grote meeuw met grijze bovendelen, roze poten en een gele snavel met oranjerode vlek (bij adulte vogels). Het is hoofdzakelijk een standvogel, hoewel noordelijke broedvogels langs de kust naar het zuiden afzakken en ook als wintergast in ons land verblijven.

De ontwikkeling van jong tot volwassen Zilvermeeuw verloopt in verschillende verenkleed-stadia. Er zijn vier gedaanten waarin de soort zich voordoet. Juveniele Zilvermeeuwen zijn overwegend grijsbruin, naarmate ze ouder worden gaan ze steeds meer op de volwassen vogels lijken. In alle stadia heeft de Zilvermeeuw roze poten, het belangrijkste verschil met de sterk gelijkende Geelpootmeeuw.

Het zijn alleseters met een natuurlijk menu van zeebanket, regenwormen, emelten, insecten en jonge vogels. Ze breken mosselschelpen open door ze uit de lucht op een harde ondergrond te laten vallen. Dit menu wordt aangevuld met menselijk afval als brood, patat en etensresten dat verzameld wordt op vuilstortplaatsen.

Zilvermeeuwen zijn koloniebroeders, vooral langs de zeekust. In stedelijk gebied broeden ze ook op de grintdaken van woonblokken. In duingebieden maken ze hun nest op de grond. Het vrij grote nest is vaak een kuil in de grond, het wordt met wat natuurlijk material bekleed. Beide ouders broeden de 3 eieren uit en voeden de jongen op.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Zilvermeeuw gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Zilvermeeuw
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 10 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Zilvermeeuw.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1993   2017 
2219 2217 515 3098 2398 1236 169 25 1 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Zilvermeeuw behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De afname van het aantal broedparen Zilvermeeuw komt op het conto van de Vos en door verminderd voedselaanbod (afdekken vuilstorten). Grondnesten zoals die van de Zilvermeeuw zijn immers gemakkelijk te vinden door natuurlijke vijanden als ratten en vossen, waardoor het broedsucces nogal eens laag uitvalt.

Door de (terug)komst van de vos in de duinen is de Zilvermeeuw eind jaren '80 als broedvogel in Meijendel (èn de gehele Hollandse duinstreek) verdwenen. Om dezelfde reden zijn ook kolonies verdwenen van ander meeuwensoorten zoals Kleine Mantelmeeuw en Kokmeeuw. Bedenk daarbij overigens dat de afwezigheid van de vos vòòr 1980 in Meijendel een onnatuurlijke situatie was.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Zilvermeeuw op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Zilvermeeuw.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Zilvermeeuw
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top