Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zilvermeeuw

Alle Meeuwen:
[euring: 5920]
Familienaam: Meeuwen (Laridae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Larus argentatus | English: Herring Gull
Deu: Silbermwe | Fran: Goéland argenté | Esp: Gaviota argentea…


CC-BY-SA-2.5   via Wikimedia Commons
De Zilvermeeuw is op de Kokmeeuw na de meest algemene meeuwensoort van de kust en het binnenland. Het is een grote meeuw met grijze bovendelen, roze poten en een gele snavel met oranjerode vlek (bij adulte vogels). Het is hoofdzakelijk een standvogel, hoewel noordelijke broedvogels langs de kust naar het zuiden afzakken en ook als wintergast in ons land verblijven.

De ontwikkeling van jong tot volwassen Zilvermeeuw verloopt in verschillende verenkleed-stadia. Er zijn vier gedaanten waarin de soort zich voordoet. Juveniele Zilvermeeuwen zijn overwegend grijsbruin, naarmate ze ouder worden gaan ze steeds meer op de volwassen vogels lijken. In alle stadia heeft de Zilvermeeuw roze poten, het belangrijkste verschil met de sterk gelijkende Geelpootmeeuw.

Het zijn alleseters met een natuurlijk menu van zeebanket, regenwormen, emelten, insecten en jonge vogels. Ze breken mosselschelpen open door ze uit de lucht op een harde ondergrond te laten vallen. Dit menu wordt aangevuld met menselijk afval als brood, patat en etensresten dat verzameld wordt op vuilstortplaatsen.

Zilvermeeuwen zijn koloniebroeders, vooral langs de zeekust. In stedelijk gebied broeden ze ook op de grintdaken van woonblokken. In duingebieden maken ze hun nest op de grond. Het vrij grote nest is vaak een kuil in de grond, het wordt met wat natuurlijk material bekleed. Beide ouders broeden de 3 eieren uit en voeden de jongen op.

Grafiek met territoria Zilvermeeuw
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1993   2017 
2219 2217 515 3098 2398 1236 169 25 1 1

In 10 van de 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Zilvermeeuw.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Zilvermeeuw behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Grondnesten zoals die van de Zilvermeeuw zijn gemakkelijk te vinden door vijanden als ratten en vossen, waardoor het broedsucces nogal eens laag uitvalt. Door de (terug)komst van de vos in de duinen is de Zilvermeeuw eind jaren '80 als broedvogel in Meijendel verdwenen. Bedenk daarbij overigens dat de afwezigheid van de vos vòòr 1980 een onnatuurlijke situatie was. Om dezelfde reden zijn ook kolonies verdwenen van ander meeuwensoorten zoals Kleine Mantelmeeuw en Kokmeeuw.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Zilvermeeuw via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Zilvermeeuw.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top