Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kleine Mantelmeeuw

Alle Meeuwen:
[euring: 5910]
Familienaam: Meeuwen (Laridae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Larus fuscus | English: Lesser Black-backed Gull
Deu: Heringsmöwe | Fran: Goéland brun | Esp: Gaviota sombria…


De Kleine Mantelmeeuw is een zomergast. Er zijn diverse overeenkomsten met de Zilvermeeuw, maar is er door de donkergrijze vleugels en gele poten niet mee te verwarren. Bovendien is deze soort veel minder algemeen dan zijn neef. Verwarring met de Grote Mantelmeeuw is evenmin waarschijnlijk, die is een forse slag groter - een ware kolos - en in Nederland vooral een wintergast.

Deze soort komt hoofdzakelijk in de kuststreek voor en dan vooral op de Waddeneilanden en in de Delta. In herfst en voorjaar trekt de donkerder Scandinivische vorm bij ons door, een zeldzame wintergast is de zwarte Baltische vorm. Dan trekt 'onze' Kleine Mantelmeeuw naar warmere oorden in het zuiden, voornamelijk Afrika, om daar te ruien.

Hoog op het menu van de Kleine Mantelmeeuw staat afval, hij volgt (vissers)schepen in afwachting van wat er overboord gaat en zoekt voedsel op vuilnisbelten. Daarnaast eet deze vogel wormen, grote insecten, muizen en jonge vogels, maar ook zeewier en graan.

Het nest ligt vaak goed verborgen tussen de vegetatie. Het is een ondiep kuiltje in de grond, gevoerd met een laag plantaardig materiaal. Het legsel bestaat uit 3 eieren, wordt door zowel mannetje als vrouwtje bebroed en de jongen door beide ouders groot gebracht. Juveniele Kleine Mantelmeeuwen zijn bruingrijs gestreept en lijken daarin erg op jonge Zilvermeeuwen. In de eerste twee levensjaren gaat dat geleidelijk over in het volwassen kleed.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Kleine Mantelmeeuw gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Kleine Mantelmeeuw
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 13 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Kleine Mantelmeeuw.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1993   1994   2009   2010   2017 
849 824 234 1420 1812 1141 448 79 2 1 1 2 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Kleine Mantelmeeuw behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is het jaarlijks aantal broedvogels/territoria.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Na het eerste broedgeval in 1926 op Terschelling, bleef de Kleine Mantelmeeuw lange tijd zeldzaam in Nederland; rond 1960 ging het om slechts 80 paren. Vanaf 1970 begon een explosieve toename naar meer dan 100.000 paren in 2010. Aanhoudend slecht broedsucces maakt aannemelijk dat de aantallen op termijn weer gaan dalen. Waddengebied (50%) en Deltagebied (42%) nemen de overgrote meerderheid van de broedparen voor hun rekening. De kolonie op Maasvlakte-Europoort (max. bijna 30.000 paren) is vermoedelijk de grootste binnen Europa. In de Hollandse duinen nestelden tot de komst van de Vos enkele duizenden paren. Sindsdien ging een deel broeden op gebouwen (bron: Sovon).

In 1983 waren er nog liefst 2000 paar Kleine Mantelmeeuwen in Meijendel. Vanaf dat jaar is het aantal broedgevallen gestaag achteruitgegaan met uitzondering van een korte opleving in 1988. Op dit ogenblik broeden er geen Kleine Mantelmeeuwen meer. Als grondbroeder hadden de meeuwen geen kans tegen de vossen. Het is overigens goed te bedenken dat de afwezigheid van de vos vòòr 1980 een onnatuurlijke situatie was.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Kleine Mantelmeeuw op vogelgeluid.nl. Opname: Jens Kirkeby | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Kleine Mantelmeeuw.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Kleine Mantelmeeuw
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top