Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Stormmeeuw

Alle Meeuwen:
[euring: 5900]
Familienaam: Meeuwen (Laridae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Larus canus | English: Common Gull
Deutsch: Sturmmwe | Français: Goéland cendré | Español: Gaviota cana


CC BY-SA 2.5  via Creative Commons
De Stormmeeuw is een middelgrote meeuw met vrij lange vleugels. Hij lijkt op de Zilvermeeuw maar is kleiner, heeft donkere in plaats van felgele ogen, geelgroene in plaats van roze poten en een kortere en dunnere snavel. Adulte vogels hebben blauwgrijze bovendelen, witte onderdelen en zwarte vleugelpunten met witte stippen. Deze meeuw is het hele jaar in ons land en komt vooral in de kustprovincies voor, alwaar hij meestal in kolonies broedt. De Stormmeeuw heeft de gewoonte het binnenland in te trekken als er slecht weer op komst is, zie daar de oorsprong van zijn naam!

Stormmeeuwen broeden sinds het begin van de vorige eeuw in Nederland en koloniseerden de kustgebieden. Na aanvankelijk een enorme groei namen de aantallen na 2009 weer sterk af. De vestiging van de vos in de vastelandsduinen leidde tot het verdwijnen van de grote kolonies aldaar.

Het nest ligt in een kuil op de grond, bij voorkeur op een verhoogde plek. Soms wordt het komvormige nest op of in een lage boom gebouwd of op dukdalven in havens of op grintdaken. Het wordt bekleed met plantaardig materiaal. Er komen 3 eieren in te liggen die door beide ouders worden uitgebroed; de jongen worden door beide ouders verzorg. Er is in de regel één broedsel per jaar.

In de winter leiden Stormmeeuwen een zwervend bestaan en trekken dan meer de binnenlanden in; ze zijn dan in weilanden talrijk, op zoek naar voedsel. Maar ze komen dan ook in de stad voor waar ze afvaleters zijn.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Stormmeeuw gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Stormmeeuw
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 29 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Stormmeeuw.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12 
112 162 18 141 135 120 55 24 30 21 13 10 12 7 10 10 8 9 9 6 6 6 6 4 5 4 3 1 2

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Stormmeeuw behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De populatie Stormmeeuwen kende aanvankelijk een enorme groei tot een piek van zo'n 11.000 paren rond 1980. Sindsdien namen de aantallen af naar minder dan 5000 paren vanaf 2009. De vestiging van de vos in de duinen leidde tot het verdwijnen van de grote kolonies aldaar. Die daling lijkt af te vlakken (bron: Sovon).

In 1983 waren er nog 540 broedparen in Meijendel. Van dat aantal zijn er vanaf de jaren 90 nog maar weinig over en in 2012 is voor het laatst een broedgeval vastgesteld. De teloorgang is vooral toe te schrijven aan de terugkeer van de vos naar de duinen. Het is daarbij goed te bedenken dat de afwezigheid van de vos vòòr 1980 een onnatuurlijke situatie was.

De vogels broeden nu meer in het achterland, op daken van gebouwen en industrieterreinen. In Meijendel is deze soort verdwenen en ook landelijk blijft het aantalbroedparen dalen.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Stormmeeuw op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Stormmeeuw.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Stormmeeuw
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top