Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kokmeeuw

Alle Meeuwen:
[euring: 5820]
Familienaam: Meeuwen (Laridae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Chroicocephalus ridibundus | English: Black-headed Gull
Deutsch: Lachmwe | Français: Mouette rieuse | Español: Gaviota reidora


Een van de kleinere meeuwen in ons land is de Kokmeeuw. In de broedtijd is deze getoooid met een zwarte kop die van dichtbij chocoladebruin blijkt. In het najaar verliezen ze die chocolade kleur weer. Het is bij ons de meest algemene meeuwensoort die vooral in de afgelopen eeuw een bekende verschijning is geworden, ook in stedelijk gebied. Het is een echte alleseter die zijn 'natuurlijke' dieet van wormen, insecten en garnalen aanvult met afval op vuilstortplaatsen of patat op een terras…

Het is een koloniebroeder die in grote aantallen in vooral het binnenland broedt, bijvoorbeeld bij moerassige vennen en kleiputten maar ook in de kuststreek zoals bij duinplassen en op kwelders. Het nest is van verdroogd plantaardig materiaal of een kuiltje in de grond. Beide ouders bebroeden de meestal drie eieren en voeren de jongen.

Kokmeeuwen uit noordelijke broedgebieden overwinteren in het Waddengebied en in andere delen van Nederland. Het grootste deel van de Nederlandse broedvogels trekt naar West-Europese kustgebieden en het westen van het Middellandse Zeegebied.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Kokmeeuw gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Kokmeeuw
In 34 BMP-seizoenen in Meijendel zijn in 2 jaren territoria van de Kokmeeuw vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van Sovon.
De Kokmeeuw behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Begin jaren 90 daalde het aantal Kokmeeuwen in Nederland aanzienlijk. Voor SOVON Vogelonderzoek Nederland was dit aanleiding om de reproductie in een aantal kokmeeuwenkolonies te monitoren. Door het vergaren van broedbiologische gegevens in zowel kust- als binnenlandkolonies is getracht de oorzaak van deze daling te achterhalen.

Niet voedselgebrek in de jongenfase, zoals eerder gedacht, maar grote verliezen van eieren lijkt het probleem te zijn, vooral in het binnenland. Eipredatie vindt plaats door verschillende soortgenoten, Zwarte Kraaien, Bruine Kiekendieven en vossen. Lees het uitgebreide artikel dat verscheen in Limosa jaargang 82 (2009). Op de website van een van de auteurs van dat artikel, Frank Majoor, staan diverse atikelen over de Kokmeeuw. Kijk hier.

Ook in Meijendel waren broedende Kokmeeuwen te vinden, voor het laatst in 1984 (het eerste BMP jaar overigens), toen een kolonie met 1264 nesten in K10/12/76 werd vastgesteld. Het verdwijnen van deze kolonie was waarschijnlijk het gevolg van de toenemende aanwezigheid van de vos in onze duinen. Het is overigens goed te bedenken dat de afwezigheid van de vos vòòr 1980 een onnatuurlijke situatie was.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Kokmeeuw op vogelgeluid.nl. Opname: Tero Linjama | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Kokmeeuw.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Kokmeeuw
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top