Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Oeverloper

Alle Strandlopers:
[euring: 5560]
Familienaam: Strandlopers (Scolopacidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Actitis hypoleucos | English: Common Sandpiper
Deu: Flussuferläufer | Fran: Chevalier guignette | Esp: Andarr¡os chico…


De Oeverloper is bij ons een doortrekker in vrij grote aantallen, van half juli tot half oktober en van begin april tot half juni. Oeverlopers brengen dus maar een zeer korte tijd door in het broedgebied dat zich over vrijwel geheel Europa uitstrekt, behalve in onze streken. Het overwinteringsgebied ligt op het zuidelijk halfrond.

Het is een vrij kleine vogel met een rechte snavel en laag gehouden kop. Ze zijn grijsbruin van boven en licht van onderen. Deze soort houdt van oevers, de naam zegt het al, waar hij dankzij de uitstekende schutkleur nauwelijks opvalt. Vaak is het eerste wat zijn aanwezigheid verraadt een korte vlucht bij het verkassen. Ze zijn dan gemakkelijk te herkennen aan een korte vlucht, laag over het water, afwisselend glijdend op afhangende vleugels of met een ondiepe, pittige vleugelslag. Dan is ook de witte vleugelstreep goed zichtbaar. Als hij op de oevers naar voedsel zoekt, maakt hij een onrustige indruk door knikkende bewegingen tijdens het lopen. Oeverlopers eten insecten als waterkevers, eendagsvliegen en waterjuffers, verder ook slakjes en wormen.

Het nest is een meestal door begroeiing beschut kuiltje. Op de karige voering legt het vrouwtje 4 eieren met een goeie schutkleur. Beide ouders broeden. De jongen zijn nestvlieders en kunnen vrijwel direct voor zichzelf zorgen.

Broedsucces Oeverloper

In de 34 geïnventariseerde jaren zijn in 2 jaren territoria van de Oeverloper vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
de Oeverloper behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De territoria in 2000 en 2001 betroffen vrij langdurige aanwezigheid in het voorjaar. Op basis van de landelijk voorgeschreven telmethode zijn deze aan de statistieken toegevoegd. Daadwerkelijk broeden is niet aangetoond.
Bescherming van de Oeverloper
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Oeverloper staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Gevoelige soorten'. 'Gevoelige soorten': Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Oeverloper via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Oeverloper.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top