Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Oeverloper

Alle Strandlopers:
[euring: 5560]
Familienaam: Strandlopers (Scolopacidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Actitis hypoleucos | English: Common Sandpiper
Deu: Flussuferläufer | Fran: Chevalier guignette | Esp: Andarr¡os chico…


Foto van de Oeverloper
Foto: Edwin Bax
Een Oeverloper is een vrij kleine vogel met een rechte snavel en laag gehouden kop. Ze zijn grijsbruin van boven en licht van onderen. Deze soort houdt van oevers, de naam zegt het al, waar hij dankzij de uitstekende schutkleur nauwelijks opvalt. Vaak is het eerste wat zijn aanwezigheid verraadt een korte vlucht bij het verkassen. Ze zijn dan gemakkelijk te herkennen aan een korte vlucht, laag over het water, afwisselend glijdend op afhangende vleugels of met een ondiepe, pittige vleugelslag. Dan is ook de witte vleugelstreep goed zichtbaar.

Als hij op de oevers naar voedsel zoekt, maakt hij een onrustige indruk door knikkende bewegingen tijdens het lopen. Oeverlopers eten insecten als waterkevers, eendagsvliegen en waterjuffers, verder ook slakjes en wormen.

De Oeverloper is bij ons hoofdzakelijk een doortrekker in vrij grote aantallen, van half juli tot half oktober en van begin april tot half juni. Oeverlopers brengen dus maar een zeer korte tijd door in het broedgebied dat zich over vrijwel geheel Europa uitstrekt, behalve in onze streken. Het nest is een meestal door begroeiing beschut kuiltje. Op de karige voering legt het vrouwtje 4 eieren met een goeie schutkleur. Beide ouders broeden. De jongen zijn nestvlieders en kunnen vrijwel direct voor zichzelf zorgen. Het overwinteringsgebied ligt op het zuidelijk halfrond.

Sinds 1993 komt de Oeverloper in ons land jaarlijks tot broeden, maar met niet meer dan een dozijn paren. Er zijn in Meijendel wel BMP-territoria vastgesteld, maar die hebben niet tot broeden geleid.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Oeverloper gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Oeverloper
In 34 BMP-seizoenen in Meijendel zijn in 2 jaren territoria van de Oeverloper vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van Sovon.
De Oeverloper behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De Oeverloper nestelde tot 1993 incidenteel in Nederland. Sindsdien komt hij jaarlijks tot broeden, maar de aantallen bedragen zelfs in relatief goede jaren niet meer dan 10-15 paren. Veel broedgevallen worden vastgesteld in natuurontwikkelingsterreinen, met name langs de Grote Rivieren en met de nadruk op Gelderland en Limburg. Lage voorjaarswaterstanden lijken gunstig te zijn vanwege de droogvallende oevers (bron: Sovon).

De territoria in 2000 en 2001 In Meijendel betroffen vrij langdurige aanwezigheid in het voorjaar. Op basis van de landelijk voorgeschreven telmethode zijn deze aan de statistieken toegevoegd. Daadwerkelijk broeden is niet aangetoond. Uit het jaarverslag van Vogelringstation Meijendel blijkt dat er 29 Oeverlopers zijn geringd in de periode 2000-2017. Dit is een indicatie dat ze tijdens de trek Meijendel aandoen en het is daarom niet ondenkbaar, dat laat verder trekkende vogels voldeden aan de BMP-criteria.
Bescherming van de Oeverloper
De Europese populatie Oeverlopers neemt over het algemeen af, maar is niet bedreigd. Deze soort is kwetsbaar voor vervuiling, industriële ontwikkeling, recreatie en ontwikkeling van stuwmeren. De Oeverlloper profiteert juist van natuurlijker maken van rivieren en beken (bron: ).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Oeverloper op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Oeverloper.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Oeverloper
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top