Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Tureluur

Alle Strandlopers:
[euring: 5460]
Familienaam: Strandlopers (Scolopacidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Tringa totanus | English: Redshank
Deu: Rotschenkel | Fran: Chevalier gambette | Esp: Archibebe com£n…


CC BY-SA 2.5  via Creative Commons
De Tureluur is niet heel opvallend van kleed, de bovenzijde is bruin, borst en flanken zijn gestreept, de snavel is zwart met rode snavelbasis. Tijdens de vlucht zijn op de vleugelachterrand duidelijk een witte streep te zien en een witte stuit. In de broedtijd vallen de fel oranje-rode poten op. Dan wordt ook zijn heldere, omlaaggaande roep veel gehoord als bode van de lente: 'tluu-uu-uu'; hieraan dankt hij ook zijn naam.

Deze steltloper is een talrijke broedvogel en doortrekker in voor- en najaar. De meeste wegtrekkende vogels leggen enorme afstanden af en overwinteren tot in Zuid-Afrika en Zuid-Azië. Het is van oorsprong een broedvogel van steppen, venen en toendra's, maar heeft zich bij ons tot typische weidevogel ontwikkeld die ook schorren, kwelders en andere vochtige grond gebruikt om op te broeden.

Tureluurs broeden vrijwel uitsluitend in de lage delen van het land, met de nadruk op kwelders/schorren in Wadden- en Deltagebied, naast natte open graslanden op venige bodem of klei. Ze houden van vochtige, kruidenrijke, laat gemaaide graslanden met een pollige structuur en veel slootjes en greppels. Het nest maken ze bij voorkeur in hoog gras en het wordt verborgen door er grashalmen overheen te trekken. Beide vogels maken eerst enkele kuiltjes waarvan het vrouwtje er eentje uitkiest. Ze legt er 4 eieren in die door beide ouders worden bebroed; de jongen worden door beide ouders verzorgd.

Het voedsel bestaat voornamelijk uit klein gedierte: insecten, schaaldieren en wormen, maar slechts heel weinig plantaardig materiaal.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Tureluur gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Tureluur
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 12 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Tureluur.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2008   2009   2011   2012   2013 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Tureluur behoort tot de ecologische groep soorten van grazige vegetaties en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding: Sovon.
Het altijd al spaarzame voorkomen van Tureluurs op de hogere gronden is sinds ongeveer 1975 gaandeweg uitgedoofd. De landelijke aantallen namen af vanaf 1970 maar bleven vanaf ongeveer 1985 min of meer stabiel, ondanks verdere intensivering van het agrarisch landgebruik. Op kwelders/schorren heeft de Tureluur baat bij extensivering van begrazing, tenzij dit resulteert in een te sterke verruiging van de vegetatie (bron: Sovon).
Bescherming van de Tureluur
De Tureluur neemt de laatste 10 jaar als broedvogel af in aantal (met minder dan 5% per jaar). Ook de aantallen niet-broedende Tureluurs nemen licht af. Afname van de Tureluur wordt grotendeels veroorzaakt door intensivering van de landbouw (toename droge en kruidenarme, structureel homogene graslanden, vroeg maaien) in combinatie met lage waterpeilen. Ook op kwelders zijn ze afgenomen door verruiging (bron: ).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Tureluur op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Tureluur.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Tureluur
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top