Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Wulp

Alle Strandlopers:
[euring: 5410]
Familienaam: Strandlopers (Scolopacidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Numenius arquata | English: Curlew
Deu: Grosser Brachvogel | Fran: Courlis cendré | Esp: Zarapito real…


De Wulp is de grootste Europese steltloper. Het is hoofdzakelijk een vrij talrijke broedvogel die in de winter naar het zuiden trekt, soms tot in Zuid-Afrika. Het is jaarvogel, want in Noord-Europa broedende vogels trekken door of overwinteren in groot aantal aan de kust. Deze soort komt in de broedtijd vooral voor in het oosten des lands en op de Waddeneilanden.

Het is een vrij herkenbare vogel: groot en bruin gestreept, met lange poten en een lange omlaag gebogen snavel. Ook de melancholieke roep is onmiskenbaar: een klagend 'koer-li'. Wie het eenmaal kent zal het niet licht vergeten. Die lange snavel heeft een gevoelige punt en is uitermate geschikt om diep in de grond te zoeken naar regenwormen en andere ongewervelden.

Heide-, hoogveen- en duingebieden, eens het voorkeurs broedbiotoop van deze soort, zijn vrijwel al hun Wulpen kwijtgeraakt. Tegenwoordig broeden de meeste Wulpen in vaak open, soms ook meer besloten graslanden op zandige of venige gronden in het oosten en zuiden van het land. Lokaal nestelt de soort ook op kleigrond, bijvoorbeeld in delen van het rivierengebied.

Het mannetje maakt tussen de begroeiing meedere kuiltjes om als nest te dienen, waar het vrouwtje er eentje van uitkiest en vervolgens met gras bekleedt. Ze legt er 4 eieren in, die beide ouders uitbroeden. Zij verzorgen de jongen samen.

Buiten de broedtijd komt in Nederland ook de sterk gelijkende Regenwulp voor. Deze is een stuk kleiner en heeft donkere strepen op de kop en een snavel die niet over de volle lengte naar beneden is gebogen.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Wulp gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Wulp
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 16 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Wulp.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '11 
12 19 12 13 9 7 8 6 5 4 3 4 1 1 3 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Wulp behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding: Sovon.
De verdwijning van de Wulp uit heide-, hoogveen- en duingebieden staat waarschijnlijk in verband met langdurig slechte broedresultaten door voedseltekort en predatie. De overstap naar agrarisch cultuurland, die overigens al vanaf begin twintigste eeuw plaatsvond, maakt Wulpen gevoelig voor intensivering van de landbouw. De landelijke trend is afnemend. Bron: Sovon.

Het aantal broedgevallen in Meijendel vertoont eveneens een sterke daling en de Wulp is eind vorige eeuw als broedvogel geheel verdwenen.
Bescherming van de Wulp
Het gaat niet goed met de Wulp en hij staat daarom sinds 2017 op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels in Nederland. De soort neemt in veel landen af als broedvogel, zoals in Groot-Brittannië, Duitsland en Polen. Die afname wordt veroorzaakt door het verdwijnen van heide en hoogveen en intensivering van de landbouw. De Wulp heeft in veel broedgebieden te lijden onder laag broedsucces en predatie. Wulpen zijn buiten de broedtijd kwetsbaar door aftakeling van getijdengebieden (verstoring, vervuiling, landaanwinning, schelpdiervisserij) en lokaal ook jachtdruk. Internationaal gezien zou de jacht op de soort gesloten of minimaal sterk aan banden gelegd moeten worden (bron: .

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

De Wulp staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Kwetsbare soorten'. 'Kwetsbare soorten': Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.

Nederland is voor de Wulp van zeer groot internationaal belang.
De Wulp staat daarom ook op de Blauwe lijst.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Wulp op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Wulp.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Wulp
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top