Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Houtsnip

Alle Strandlopers:
[euring: 5290]
Familienaam: Strandlopers (Scolopacidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Scolopax rusticola | English: Woodcock
Deu: Waldschnepfe | Fran: Bécasse des bois | Esp: Chocha perdiz…


Foto van de Houtsnip
Foto: Ronald Slabke
CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Houtsnip is een wat plompe steltloper die zich op het droge thuisvoelt, vooral in (vochtige) bossen met voldoende ondergroei en open plekken. Het is bij ons een schaarse broedvogel en wintervogel in klein aantal. De belangrijkste broedgebieden liggen in Wit-Rusland, Finland en Zweden. Op reis van en naar de overwinteringsgebieden in het zuiden van Europa trekt deze snip in behoorlijke aantallen door Nederland.

De Houtsnip is uitstekend gecamoufleerd dankzij roodbruine bovendelen met een fijne tekening en hij vertrouwt op die schutkleur. Hij heeft een gezichtsveld van 360° waarmee hij de omgeving goed in de gaten kan houden. Platgedrukt tegen de bosbodem valt hij nauwelijks op en roert zich niet of nauwelijks, ook niet bij geringe verstoring. Alleen bij direct gevaar zal hij vlak voor je voeten opvliegen. Dan zig-zagt hij snel en behendig, laag tussen bomen en struiken door. Normaliter worden ze pas in de schemering actief en kan het silhouet van een Houtsnip wel eens worden gezien.

In het voorjaar, tijdens de baltsvlucht, is de kans er eentje vliegend te spotten het grootst. Die baltsvlucht wordt gekenmerkt door een trage vleugelslag met wijd gespreide staartveren. Daarbij laat het mannetje een wat knorrend geluid horen en maken de gespreide staartveren een kenmerkend fluitend geluid. Het nest is een kuiltje op de grond dat met mos en bladeren wordt bekleed. De meestal 4 eieren worden door het vrouwtje bebroed; beide ouders verzorgen de jongen. Vaak volgt een tweede broedsel.

De Houtsnip boort met de lange snavel in de vochtige bodem op zoek naar wormen, insecten, larven en slakjes.
Broedsucces Houtsnip
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 33 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Houtsnip.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '14   '15   '16   '17 
17 13 11 13 4 4 4 2 5 3 3 2 3 2 2 2 1 4 1 2 2 1 2 5 5 2 5 5 2 2 1 3 2

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Houtsnip behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk op sovon.nl.
Eind jaren 1970 werden nog zo'n 3.000 tot 4.500 paren geschat, de aantallen lijken echter terug te lopen. De Houtsnip is lastig te inventariseren door zijn nachtelijke levenswijze; los daarvan zegt het aantal baltsende mannetjes nog niets over het aantal broedende vrouwtjes. Dit maakt het lastig om trends vast te stellen.

Sinds ongeveer 1975 zijn naast regionale afnames (deel Veluwe en duinen) ook toenames vastgesteld (vestiging in bossen van Flevoland). Op basis van tellingen en correcties van de aantallen voor de problemen bij het tellen, komt men momenteel op zo'n 2.000 tot 3.000 paren (bron: SOVON).
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Houtsnip.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Houtsnip via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Houtsnip.
top