Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Poelsnip

Alle Strandlopers:
[euring: 5200]
Familienaam: Strandlopers (Scolopacidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Gallinago media | English: Great Snipe
Deu: Doppelschnepfe | Fran: Bécassine double | Esp: Agachadiza real…


Deze vogel heeft een baltshouding aangenomen.
De Poelsnip is een typische Snip, iets groter en dikker dan de Watersnip met een kortere snavel en rondere vleugels. In de vlucht vallen (van achteren gezien) de witte buitenste staartpennen op en de witte vleugelstreep. Dan valt ook op dat de vlucht van deze Snip niet links- en rechtszwenkend verloopt als bij Hout- en Watersnip, maar in een rechte lijn. Maar het onderscheid Poel- /Watersnip is niet eenduidig en zit vol valkuilen; lees hierover in Dutch Birding Magazine van oktober 1980.

Poelsnippen broeden in Scandinavië m.u.v. Zweden en van Oost-Polen verder oostwaarts tot in Siberië. Ze broeden in vochtige weilanden, zoetwatermoerassen en veengebieden, mits met voldoende dekking in de vorm van struiken en lage boompjes; daar ligt het goed verborgen nest op de grond. Het voedsel wordt met de lange snavel uit de modder geprikt, vooral aardwormen en insecten.

Het is een voormalige broedvogel van Nederland: in 1926 werd voor het laatst een broedend paar aangetroffen in het Boertangerveen. De soort heeft te lijden van een krimpend areaal door verdwijnen van geschikt habitat en door (illegale) jacht in Oost-Europa en de overwinteringsgebieden.

Poelsnippen zijn lange afstandstrekkers die overwinteren in Afrika, zuid van de Sahara. In Nederland worden ze -vooral de laatste jaren- slechts incidenteel als dwaalgast aangetroffen.

Tot grote verbazing van Zweedse onderzoekers maakt de Poelsnip lange en snelle non-stop vluchten van Scandinavië naar Afrika over zo'n 6000 km in 2-3 dagen. Lees over het onderzoek via deze twee URL's:
Great snipe is the fastest migratory bird ever discovered
New migration strategy found in Great Snipes

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Poelsnip gemaakt door xeno-canto kaart
Bescherming van de Poelsnip
De Poelnip gaat in aantal achteruit door aantasting van het leefgebied veroorzaakt door drooglegging van moerassen en intensivering van de landbouw. Ook speelt (illegale) jacht in Oost-Europa en in de overwinteringsgebieden de soort parten. Om deze redenen staat de Poelsnip als gevoelig op de Rode Lijst van de IUCN (bron: WIKIPEDIA).De soort is als doortrekker uit Nederland verdwenen (Rode Lijst).

De Poelsnip behoort als wintergast cq doortrekker tot de 'Uit Nederland verdwenen soorten' en is als zodanig opgenomen in de aanvullende Rode Lijst *.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • Op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Poelsnip
  • er zijn geen geluiden gevonden die zijn opgenomen in Nederland.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top