Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Watersnip

Alle Strandlopers:
[euring: 5190]
Familienaam: Strandlopers (Scolopacidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Gallinago gallinago | English: Common Snipe
Deu: Bekassine | Fran: Bécassine des marais | Esp: Agachadiza com£n…


De Watersnip is een vrij schaarse broedvogel van vochtige terreinen zoals natte weilanden, rietmoerassen, laagveen en natte duinpannen. Het is een jaarvogel; onze broedvogels trekken in de winter vooral naar Zuid-Europa en worden dan vervangen door trekkende soortgenoten.

Zittend op de grond is deze vogel uitstekend gecamoufleerd. Hij vertrouwd hierop en vliegt pas weg wanneer hij zich van echt dichtbij (10-15 m) bedreigd voelt. Deze snip vliegt dan luid roepend en zig-zaggend hoog en ver weg.

De Watersnip maakt nog een ander, bijzonder geluid dat tijdens de balts te horen is. Dat wordt niet door stembanden voortgebracht, maar door met de gespreide staart onder een steile hoek de snelheid te verhogen. Lees meer hieronder.

Zijn voedsel, allerlei kleine diertjes, zoekt hij door met zijn lange snavel tot diep in de weke bodem te boren. Daarom nestelen Watersnippen alleen in natte graslanden op veengronden, gemaaide rietlanden en in natte heischrale terreinen.

Watersnippen maken een goed verborgen nest in een kuiltje in de grond, meestal vlakbij water. Het legsel bestaat uit 4 eieren die door het vrouwtje worden uitgebroed. Beide ouders verzorgen de jongen.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Watersnip gemaakt door xeno-canto kaart
Het baltsgeluid van de Watersnip
Tijdens de baltsvlucht maakt de Watersnip [♂] een bijzonder geluid met zijn staart dat in het Engels 'drumming' wordt genoemd en wel wordt vergeleken met het geblaat van een geit [¹]. De algemeen geaccepteerde idee was dat de snip enkele stijve buitenste staartveren heeft, die tijdens een duikvlucht worden gespreid en door de windsnelheid gaan resoneren. Dat is, blijkt nu, maar deels waar.

Een team Engelse onderzoekers heeft high-speed

Foto: Markus Varesvuo www.arkive.org
filmbeelden en baltsvluchten bestudeerd en het mechanisme achter dit geluid kunnen vaststellen. Ze hebben o.a. een stel buitenste staartveren in een windtunnel vastgezet en er proeven mee gedaan. De gemaakte filmbeelden tonen aan dat die buitenste staartveren niet stijf staan, integendeel, ze zitten juist heel flexibel vast aan een soort 'slap scharnier' waaraan ze op en neer kunnen bewegen. Zodra de vogel een snelheid overschrijdt van zo'n 50 km/u gaan deze buitenste veren 'flutteren' [²] en dat maakt het bijzondere geluid. In horizontale vlucht haalt het mannetje deze snelheid niet en daarom moet hij telkens even aanduiken om die snelheid wel te kunnen halen. Lees het hele verhaal via deze link.

Meer informatie in de WIKIPEDIA) (Engelse tekst).

[¹] een goed Nederlands woord ervoor heb ik nog niet kunnen vinden [DB].
[²] Aeroelastische flutter is een aerodynamische term die een staat beschrijft waarin een (vliegtuig)vleugel uit zichzelf gaat vibreren en torderen; de uitslagen versterken zichzelf, worden ongeremd groter en dit mechanisme zal uiteindelijk destructief zijn; vliegtuigvleugels zijn hierdoor afgebroken. Een ander bekend geval van deze flutter is de hangbrug over Tacoma Narrows, die door de wind ongeremd gaat trillen en uiteindelijk breekt en instort.
lees meer…
Broedsucces Watersnip
In 34 BMP-seizoenen in Meijendel zijn in 2 jaren territoria van de Watersnip vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van Sovon.
De Watersnip behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De lange snavel van de Watersnip heeft zachte grond nodig om in te boren. 'Natte' bolwerken, zoals in de Zaanstreek en Noordwest-Overijssel zijn echter zeldzaam geworden. Dat heeft alles te maken met ontwatering. Hierdoor neemt de soort al vele tientallen jaren in aantal af en komt hij in boerenland alleen voor indien het waterpeil kunstmatig hoog gehouden wordt.

De ooit forse Nederlandse broedpopulatie, die rond 1970 mogelijk 10.000 paartjes telde, is gedecimeerd en de soort is verdwenen uit grote delen van het land. In de periode 1998-2000 telt de broedpopulatie 1200-1500 paren (bron: Sovon).
Bescherming van de Watersnip
Door het voortdurende verdwijnen van natte leefgebieden wordt de stand van de Watersnip ernstig bedreigd. Ten opzichte van de jaren vijftig van de vorige eeuw is de soort met 75% afgenomen. Ook in grote delen van Europa is een afname te zien. Sterke bemaling met ontwatering als gevolg, intensieve landbouw en het verdwijnen van zompige slootkanten zijn de grootste oorzaak. Maar ook de voortdurende jacht op deze soort in zuid van ons gelegen landen, in Frankrijk jaarlijks zo’n 300.000! [*] vormt een bedreiging (bron: ).
[*] Bron het tijdschrift "Vogels" (voorjaar 2013) van Vogelbescherming Nederland.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

  • Watersnip op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
  • Baltsvlucht met flutterende staartveren. Opname: Lars Lachmann | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Watersnip.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Watersnip
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top