Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Watersnip

Alle Strandlopers:
[euring: 5190]
Familienaam: Strandlopers (Scolopacidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Gallinago gallinago | English: Common Snipe
Deu: Bekassine | Fran: Bécassine des marais | Esp: Agachadiza com£n…


De Watersnip is een vrij schaarse broedvogel van vochtige terreinen zoals natte weilanden, rietmoerassen, laagveen en natte duinpannen. Het is een jaarvogel; onze broedvogels trekken in de winter vooral naar Zuid-Europa en worden dan vervangen door trekkende soortgenoten.

Zittend op de grond is deze vogel uitstekend gecamoufleerd. Hij vertrouwd hierop en vliegt pas weg wanneer hij zich van echt dichtbij (10-15 m) bedreigd voelt. Deze snip vliegt dan luid roepend en zig-zaggend hoog en ver weg.

Behalve die roep maakt de Watersnip een ander, bijzondere geluid dat vooral tijdens de balts te horen is. Dat wordt niet door stembanden voortgebracht, maar door met de staart onder een steile hoek door de lucht te zoeven. Het trillende geluid van de buitenste staartveren dat zo ontstaat wordt wel vergeleken met het geblaat van een geit.

Zijn voedsel, allerlei kleine diertjes, zoekt hij door met zijn lange snavel tot diep in de weke bodem te boren. Daarom nestelen Watersnippen alleen in natte graslanden op veengronden, gemaaide rietlanden en in natte heischrale terreinen.

Watersnippen maken een goed verborgen nest in een kuiltje in de grond, meestal vlakbij water. Het legsel bestaat uit 4 eieren die door het vrouwtje worden uitgebroed. Beide ouders verzorgen de jongen.

Klik de groene knop voor de kaart met het areaal van de Watersnip gemaakt door xeno-canto. kaart
Broedsucces Watersnip
In 34 BMP-seizoenen in Meijendel zijn in 2 jaren territoria van de Watersnip vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
De Watersnip behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding: sovon.nl.
'Natte' bolwerken, zoals in de Zaanstreek en Noordwest-Overijssel zijn zeldzaam geworden. Dat heeft alles van doen met ontwatering. Hierdoor neemt de soort al vele tientallen jaren in aantal af en komt hij in boerenland alleen voor indien het waterpeil kunstmatig hoog gehouden wordt.

De ooit forse Nederlandse broedpopulatie, die rond 1970 mogelijk 10.000 paartjes telde, is gedecimeerd en de soort is verdwenen uit grote delen van het land.
Bescherming van de Watersnip
Door het voortdurende verdwijnen van natte leefgebieden wordt de stand van de Watersnip ernstig bedreigd. Ten opzichte van de jaren vijftig van de vorige eeuw is de soort met 75% afgenomen. Ook in grote delen van Europa is een afname te zien. Sterke bemaling met ontwatering als gevolg, intensieve landbouw en het verdwijnen van zompige slootkanten zijn de grootste oorzaak. Maar ook de voortdurende jacht op deze soort in zuid van ons gelegen landen, in Frankrijk jaarlijks zo’n 300.000! [*] vormt een bedreiging (bron: vogelbescherming.nl).
[*] Bron het tijdschrift "Vogels" (voorjaar 2013) van Vogelbescherming Nederland.
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

De Watersnip staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Bedreigde soorten'. 'Bedreigde soorten': Soorten die sterk zijn afgenomen en zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn en soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeldzaam zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  Watersnip op vogelgeluid.nl. [Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto ]
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Watersnip.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Watersnip.
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top