Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Watersnip

Alle Strandlopers:
[euring: 5190]
Familienaam: Strandlopers (Scolopacidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Gallinago gallinago | English: Common Snipe
Deu: Bekassine | Fran: Bécassine des marais | Esp: Agachadiza com£n…


De Watersnip is een vrij schaarse broedvogel van vochtige terreinen zoals natte weilanden, rietmoerassen, laagveen en natte duinpannen. Zijn voedsel, allerlei kleine diertjes, zoekt hij door met zijn speciale snavel tot diep in de weke bodem te prikken. Het is een jaarvogel; onze broedvogels trekken in de winter vooral naar Zuid-Europa en worden dan vervangen door trekkende soortgenoten.

Zittend op de grond is deze vogel uitstekend gecamoufleerd. Hij vertrouwd hierop en vliegt pas weg wanneer hij zich van echt dichtbij (10-15 m) bedreigd voelt. Deze snip vliegt dan luid roepend en zig-zaggend hoog en ver weg.

Behalve die roep maakt de Watersnip een ander, bijzondere geluid dat vooral tijdens de balts te horen is. Dat wordt niet door stembanden voortgebracht, maar door met de staart onder een steile hoek door de lucht te zoeven. Het trillende geluid van de buitenste staartveren dat zo ontstaat wordt wel vergeleken met het geblaat van een geit.

Watersnippen maken een goed verborgen nest in een kuiltje in de grond, meestal vlakbij water. Het legsel bestaat uit 4 eieren die door het vrouwtje worden uitgebroed. Beide ouders verzorgen de jongen.

Broedsucces Watersnip

In de 34 geïnventariseerde jaren zijn in 2 jaren territoria van de Watersnip vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
de Watersnip behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Door het voortdurende verdwijnen van natte leefgebieden wordt de stand van de Watersnip ernstig bedreigd. Sterke bemaling met ontwatering als gevolg, intensieve landbouw en het verdwijnen van zompige slootkanten zijn de grootste oorzaak. Maar ook de voortdurende jacht op deze soort in zuid van ons gelegen landen, in Frankrijk jaarlijks zo’n 300.000! [*] vormen een bedreiging. De Watersnip staat daarom op de Rode Lijst.
[*] Bron het tijdschrift "Vogels" uitgegeven door Vogelbescherming Nederland, voorjaar 2013.
Bescherming van de Watersnip
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Watersnip staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Bedreigde soorten'. 'Bedreigde soorten': Soorten die sterk zijn afgenomen en zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn en soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeldzaam zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Watersnip via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Watersnip.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top