Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kievit

Alle Plevieren:
[euring: 4930]
Familienaam: Plevieren (Charadriidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Vanellus vanellus | English: Lapwing
Deutsch: Kiebitz | Français: Vanneau hyppé | Español: Avefr¡a


Foto van de Kievit
Foto: Edwin Bax
De Kievit is een jaarvogel en talrijke broedvogel, in Nederland is het tevens een doortrekker en wintervogel. Dan neemt het aantal Kieviten bij ons toe door overwinteraars uit het noorden. Ze trekken 's winters alleen verder naar het zuiden als het hier erg koud wordt.

Dit is wellicht de bekendste en talrijkste van onze weidevogels. Hij dankt zijn naam aan het 'Kjiewiet' dat tijdens de spectaculair buitelende baltsvlucht in het voorjaar te horen is. Die wenbaarheid dankt de Kievit aan de wat korte, maar brede vleugels. Hij draagt een elegant pak, zwart met witte buik en een opvallende veer op de kop. Dat 'zwart' op de rug blijkt van dichtbij en in de zon bezien een goudgroene, metaalachtige glans te zijn.

Het aantal kieviten in Nederland is de laatste decennia fors achteruit gegaan, met name door de moderne landbouwmethoden. De Kievit heeft zich hier redelijk op aangepast door ook op akkers te gaan broeden. Maar de aantallen broedvogels nemen op de langere termijn bezien onmiskenbaar af (zie grafiek van SOVON in tweede katern); de soort staat niet voor niets op de 'Oranje lijst'. In Friesland (en Groningen) bestaat nog steeds een oude traditie; kievitseieren worden vroeg in het broedseizoen gezocht en geraapt. Tot eind jaren '60 mocht de vinder van het eerste ei dit aan de koningin aanbieden, tegenwoordig is dat rapen sterk aan banden gelegd.

Het nest wordt door de man gemaakt. Hij maakt er feitelijk verschillende waarvan het vrouwtje er eentje uitkiest. Het is niet meer dan een kuiltje op de grond, waar zij dan als bekleding nog wat gras in legt. Zij broedt de 4 eieren alleen uit en verzorgt ook de jongen. Het voedsel bestaat voornamelijk uit insecten en larven die op en in de grond leven. Deze worden omhoog gebracht door te 'trappelen'.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Kievit gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Kievit
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Kievit.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
21 8 4 8 7 6 6 1 7 6 8 10 6 12 11 17 25 17 16 17 12 15 12 12 13 18 14 17 16 9 15 18 17 19

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Kievit behoort tot de ecologische groep soorten van grazige vegetaties en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De Kievit bereikt de hoogste dichtheden in Laag-Nederland in vochtige open graslanden en in Hoog-Nederland in boerenland met een afwisseling van maïsland en gras. Lange tijd wist de Kievit zich aan te passen aan veranderingen in de landbouw. Daardoor breidde hij zijn broedgebied in de eerste helft van de twintigste eeuw uit over delen van Hoog-Nederland. Vanaf 1990 nemen de aantallen af in het hele land. De steeds intensievere bedrijfsvoering in agrarisch cultuurland is de hoofdoorzaak, met verlies aan broedgebieden door stadsuitbreiding, nestpredatie en andere factoren als nevenoorzaken (bron: Sovon).

Het aantal terriroria van de Kievit in Meijendel is door jaren heen redelijk constant gebleven, zij het met enkele pieken en dalen.
Bescherming van de Kievit
Europees gezien is de Kievit nog niet bedreigd, maar in veel Europese landen wel en staat de Kievit op de Rode Lijst. Ze hebben vooral te lijden van intensivering van landbouw (vaak en vroeg maaien, lage waterpeilen, toenemende eenvormigheid van graslanden). Nevenoorzaken van de achteruitgang zijn stadsuitbreiding en toegenomen predatie. Kieviten worden nog steeds bejaagd in o.a. Frankrijk (bron: ).

Aktiepunten:
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Kievit op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Kievit.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Kievit
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top