Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kleine Plevier

Alle Plevieren:
[euring: 4690]
Familienaam: Plevieren (Charadriidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Charadrius dubius | English: Little Ringed Plover
Deu: Flussregenpfeifer | Fran: Petit Gravelot | Esp: Chorlitejo chico…


De Kleine Plevier is een vrij schaarse broedvogel die na de broedtijd naar het zuiden trekt. In het begin van de vorige eeuw was deze soort een zeldzaamheid, maar door bijvoorbeeld het opspuiten van zand zijn geschikte broedbiotopen ontstaan. Het is namelijk een echte pioniersoort die van 'kale' grond houdt zoals dat opgespoten zand, nieuwe bouwterreinen, geplagde heide of afgravingen. Zodra die engiszins begroeid raken, worden ze weer verlaten.

In hoeverre de Kleine Plevier in Meijendel voorkomt hangt samen met de aanwezigheid van kale stukken duin. Die ontstaan geregeld door werkzaamheden, bijvoorbeeld voor regeneratie. Als dergelijke open plekken dichtgroeien verdwijnt de Kleine Plevier weer.

Kleine Plevier in K17B (2009). Klik de foto om het nest te zien.
Deze foto's: Dick Bos
Deze plevier wordt nogal eens verward met de Bontbekplevier, maar die heeft een oranje snavelbasis, oranje poten en mist de gele oogring van de Kleine Plevier. Deze neef is bovendien vooral aan de kust te vinden, terwijl de Kleine Plevier meer van het binnenland houdt.

Het nest is een ondiep kuiltje in de grond, gevoerd met wat steentjes of plantaardig materiaal. Het ligt open en bloot in het kale terrein, maar de 4 eieren hebben een uitstekende schutkleur. Beide ouders nemen het broeden voor hun rekening en ze verzorgen de jongen gezamelijk.

Het voedsel van de Kleine Plevier bestaat hoofdzakelijk uit insecten en hun larven, kleine schaaldieren en wormen.

De foto's van het nest staan elders op deze site, in het menu 'Meijendel|Fotogallerij leden'. Er staan er meer [link], o.a. ook van eischalen.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Kleine Plevier gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Kleine Plevier
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 18 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Kleine Plevier.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '96   '97   '98   '99   '00   '01   '03   '05   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
3 4 1 1 3 1 2 2 2 4 1 1 1 2 2 5 8 6

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Kleine Plevier behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Het broedbiotoop van de Kleine Plevier varieert van recente natuurontwikkeling en geplagde heide tot afgravingen, bouwterreinen en rivierstranden. Veel van zulke terreinen zijn daardoor maar korte tijd geschikt voor broeden. In de eerste helft van de twintigste eeuw was de Kleine Plevier een zeldzame broedvogel. Dankzij genoemde pioniersgeest is het aantal Kleine Plevieren in Nederland geleidelijk toegenomen, zij het met jaarlijkse schommelingen (bron: Sovon).

In Meijendel is sinds midden jaren '90 bijna jaarlijks een beperkt aantal broedgevallen vastgesteld. Vanaf 2013 neemt het aantal geleidelijk toe.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Kleine Plevier op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Kleine Plevier.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Kleine Plevier
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top