Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Griel

[euring: 4590]
Familienaam: Grielen (Burhinidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Burhinus oedicnemus | English: Stone-curlew
Deutsch: Triel | Français: Oedicnème criard | Español: Alcarav n


Foto van de Griel
Foto: Sumeet Moghe (Pune, India)
CC-BY-2.0   via Wikimedia Commons
De Griel is vooral een vogel van schemering en nacht. Dat kan een reden zijn dat deze soort in het begin van de vorige eeuw al niet of zelden voorkwam in Meijendel omdat in de zomertijd de nachten te kort zijn om voldoende voedsel te kunnen vinden. Daar komt bij dat de duinen als gevolg van de 'bemesting' uit de uitlaatgassen van de vele auto's, vergrast zijn en vol staan met struiken. Dit terwijl de Griel een echte 'woestijnvogel' is; die wil het liefst 'brandend' zand.

In 1924 heeft, met zekerheid, voor het laatst een Griel in Meijendel gebroed. Er werd destijds naar nesten gezocht van deze geheimzinnige vogel. Dit vanwege de beloning die eierverzamelaars beloofden. Vanaf 1958 wordt de broedvogelstand in Meijendel jaarlijks bijgehouden, maar pas in 1981 is de Griel weer aangetroffen en wel tussen eind maart en half augustus. Mogelijk is toen een broedpoging gedaan. Van 1982 tot en met 1984 werd elk jaar een exemplaar gezien, daarna nog in 1988, 1990 en 2001. Voor het laatst is begin mei 2005 een Griel gezien.

Ten westen van onze duinstreek in East-Anglia (Groot-Brittannië), op een afstand van 250 km., is een kleine populatie aanwezig. Mogelijk dat de individuen die Meijendel als dwaalgast bezoeken uit die populatie afkomstig zijn.

de Griel is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Bescherming van de Griel
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Griel staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Uit Nederland verdwenen soorten'. 'Uit Nederland verdwenen soorten': Een soort krijgt deze status pas als het eerste jaar dat niet meer in Nederland werd gebroed tien of meer jaar geleden is en de soort sindsdien geen regelmatige broedvogel meer is.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Griel via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Griel.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top